God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Het christelijke geestelijke leven

Geestelijk Leven:

Knop Algemene zakenAlgemene zakenKnop Geestelijk LevenGeestelijk LevenKnop HuwelijkHuwelijk´Knop OpstandingOpstanding
Knop DopenDopenKnop Ziekte en GenezingZiekte en GenezingKnop TiendeTiende´Knop ZendingZending

Wat mag je niet ?

Knop AbortusAbortusKnop EuthanasieEuthanasieKnop AcupunctuurAcupunctuur´Knop BoeddhismeBoeddhisme´Knop IslamIslam´Knop Lang HaarLang Haar
Knop HomeopathieHomeopathieKnop SamenwonenSamenwonenKnop HoroscopenHoroscopen´Knop HomoseksualiteitHomoseksualiteit´Knop YogaYoga´Knop Wat nuWat nu ?
Geestelijk Leven

Algemene zaken

De positie van de gehuwde vrouw: 1 Corinthiërs 11:3

Ik (Paulus) wil echter, dat u dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd van de vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.

Efeziërs 5:22-30, 33

Vrouwen, wees uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is Zijner gemeente. Hij is het, die Zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles.
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en Zich voor haar heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad
met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat zijn van Zijn lichaam. Laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Wat betekent dit ?

Kunnen we zeggen, maar dat zijn Paulus' woorden en tweeduizend jaar terug, dus oud en niet van toepassing op onze moderne maatschappij waarin de vrouw gelijke rechten heeft als de man. Neen, ik denk het niet. Paulus woorden zijn ingegeven door de Heilige Geest en zijn als zodanig niet Paulus' woorden maar het zijn Gods Woorden. Nog steeds geldt dat God het hoofd is van Christus, en ook dat Christus het hoofd is van de man. Waarom zou dan niet meer gelden, dat het hoofd van de vrouw, de man is. God gebiedt de man ook zijn vrouw als hemzelf lief te hebben en zijn vrouw met alle genegenheid en zachtheid te behandelen. In Efeziërs 5 wordt het duidelijk uitgelegd, want God bedoeld.

Efeze 5

Let hier goed op de bewoording, hier wordt niet gesproken over Jezus, Die tweeduizend jaar terug leefde. Neen, hier spreekt de Bijbel over CHRISTUS, de levende God in de Hemel. De Christus, Die regeert vanuit de hemel. Christus, Die de dood overwon, en opgestaan is uit de dood en ten hemel is opgevaren, waar vanuit Hij regeert totdat Hij komt om de Zijnen te halen. Christus is het Hoofd Zijner gemeente (=allen die geloven dat Jezus Christus voor zijn /haar zonden is gestorven aan het Kruis van Golgotha en Hem erkennen als Heer).
Hij onderhoudt Zijn lichaam, doordat in elke gelovige (wedergeborene) de Heilige Geest woont, die de gelovige leidt.

Christus heeft de gemeente lief en heeft Zich voor haar overgegeven. Hoe? Christus heeft eerst Zijn leven afgelegd voor zijn bruid (de gemeente) en is gestorven voor de zonden van Zijn bruid aan het Kruis. Dat was een zeer groot offer. Op deze wijze, kan Christus de bruid (Zijn gemeente) gereinigd door Zijn bloed, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks aan God de Vader voorstellen.

De man dient dus zijn vrouw lief te hebben en te voeden en te koesteren, alsof het zijn eigen lichaam is. Dus met alle eerbied. Geen man die zichzelf slaat, dus slaat hij ook zijn eigen vrouw niet. Geen man die zichzelf mishandeld, dus mishandelt hij een vrouw ook niet, geen aanranding, geen verkrachting! Hij respect het als zij nee tegen hem zegt. Maar zoals Christus de Gemeente opvoedt in de goddelijke leer, zo voedt ook de man, zijn vrouw en kinderen op in de christelijke leer. Voor de vrouw betekent dit óók heden ten dage nog steeds, dat voor haar geldt dat de man haar hoofd is.
De vrouw dient haar mans gezag te erkennen (behalve als dit tot goddeloosheid en Gods lastering, enzovoort leidt). De man heeft het laatste woord, echter dit recht kan de man alleen hebben als hij zelf erkent dat Christus zijn Hoofd is, en kan hij de vrouw alleen leiden vanuit Christus wet.
De man dient dus met haar te overleggen, en dat kan betekenen dat de man zijn eigen wil en wensen opzij zet en geeft aan haar wat zij graag wenst (mits niet zondig (losbandig, goddeloze dingen, enzovoort)), want hij zal haar liefhebben, zoals Christus Zich voor de gemeente heeft overgegeven (gestorven is).

Laat het heel duidelijk zijn hoe de gezagsverhoudingen liggen. De man heeft onder Christus als zijn hoofd, nog steeds een vrij wil, maar met rechten en plichten volgens de Bijbelse normen. Ook de vrouw heeft nog steeds een vrije wil, met eveneens rechten en plichten, die via de man naar Christus als hoofd lopen. De man draagt daarbij een enorme verantwoording om te zorgen dat zijn vrouw naar Christus' Wil leeft en die aan Christus als Hoofd verantwoording af te leggen over het doen en laten van zijn gezin!
Wat niet weg neemt dat iedere gelovige individueel verantwoording dient af te leggen aan Christus!!! Op een dag zal ieders werken aan het licht komen en zal Christus alle gelovigen oordelen (1 Corinthiërs 3:11-17 en Openbaringen).

Lang Haar

1 Corinthiërs 11:14

Leert de natuur zelf u niet, dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is?

Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat God wil dat er een duidelijk verschilt in uiterlijk is tussen een man en een vrouw. De man kleedt zich als een man, en de vrouw kleedt zich als een vrouw. Het is niet de bedoeling dat de man oorbellen en lang haar gaat dragen zoals het een vrouw betaamt.

Terug naar topTerug naar boven


Geestelijk Leven (Galaten 5:13-26)

Want u zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn, echter gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: U ZULT UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS UZELF. Indien u echter elkaar bijt en vereet, ziet dan toe, dat u niet door elkaar wordt verslonden. Dit bedoel ik: Wandel door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkaar - zodat u niet doet wat u maar wenst.
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan bent u niet onder de wet (van Mozes). Het is duidelijk, wat de WERKEN VAN HET VLEES zijn:

waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. maar de VRUCHT VAN DE (Heilige) GEEST is:

Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkaar tarten en elkaar benijden.

Mattheüs 22:36-39

Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij (Jezus) zei tot de Farizeeën: U zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uwverstand. Dit is het eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Wat betekent dit ?

Iemand die Jezus Christus als zijn/haar Verlosser heeft aangenomen, kan niet als een zondaar het leven voortzetten en dus niet de werken van het vlees voortzetten!
De gelovige ontvangt de Heilige Geest om de werken van de Geest te doen !
De zondige mensen in onze omgeving dienen te herkennen dat de gelovige anders is. Hoe ? Door zijn / haar werken.
En helaas struikelen de gelovigen dagelijks omdat de gelovigen nog steeds een zondig lichaam bezitten, echter er is een troost, de Heilige Geest woont in de gelovige en door de Geest kan de gelovige de goede werken doen.
Het leven van de gelovige gaat niet over rozen, maar is een weg met doornen. God beproeft het hart van de gelovige, of zijn / haar hart wel oprecht is (kijk maar naar Job en David). In Mattheüs 22:36-39, gebied God zelfs om God lief te hebben. Dat is niet voor niets. Het is niet zo eenvoudig en gemakkelijk om God als jezelf lief te hebben. Satan en de zijnen proberen van alles om de gelovige te verleiden en de gelovige te laten struikelen, zodat de ongelovige kan nawijzen: Moet je eens kijken hoe die gelovige leeft.
Geef niet toe aan de werken van het vlees. Struikelt de gelovige, dat mag de gelovige zijn/haar zonde belijden bij Jezus Christus en Hem bide in het vervolg te helpen. Maar wanhoop niet als je weer struikelt, de gelovige blijft tot de Wederkomst van Christus (of tot de dood) in een zondig lichaam leven.

Vergeet echter niet dat de Here Jezus Christus een geestelijke levenswandel van je verwacht, een leven door de Heilige Geest, waarbij de werken van de Geest tot uiting komen.

Terug naar topTerug naar boven


Huwelijk

Mattheüs 19:3-11

En er kwamen Farizeeën tot Hem (Jezus) om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? Hij antwoordde en zei: Hebt u niet gelezen dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft geschapen? En Hij zei: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Wat dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen eenscheidbrief te geven en haar daarmede weg te zenden? Hij zei tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. Doch ik zeg u: Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. De discipelen zeiden tot Hem: Indien voor een man de zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen. Doch Hij zei tot hen: Niet allen vatten dit woord, alleen zij, aan wie het gegeven is.

1 Corinthiërs 7:1-9

Het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkaar niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed,maar om daarna weer samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing. Dit zeg ik om u tegemoet te komen, niet om u te bevelen. Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Maar tot de ongehuwden en de weduwe zeg ik (Paulus): Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

1 Timótheüs 5:14

Ik (Paulus) wil daarom dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven.

Wat betekent dit ?

Ma en KindDe gelovigen, die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen en het geestelijke werk te doen, kunnen het beste alleen blijven, omdat zij zich volledig aan Gods werk kunnen wijden zonder de beslommeringen (liefde en toewijding aan de vrouw en zorg voor de kinderen) van het huwelijk.

ECHTER wanneer er de sterke behoefte is aan de seksuele gemeenschap en behoefte aan (liefde en hulp en steun van) een vrouw, dan is het beter om te trouwen. Het is niet de bedoeling dat de gelovige valt in de valstrik van de satan om in hoererij te bevallen en dat ongelovige kwaad kunnen spreken over de gelovige.

In het paradijs zag God dat het niet goed was voor Adam dat hij alleen was. En God schonk Eva als zijn vrouw aan Adam. Ieder voor zich dient te bepalen (gedurende elke levensfase) wat God voor hem of haar wil: alleen blijven of trouwen.

ECHTER een gelovige mag alleen trouwen met een gelovige en NIMMER met een ongelovige. Een ongelovige is ook hij of zij die een ander geloof (zoals Islam, Boeddhisme, Sensivity Training, Mormonen, etc.) aanhangt. De gelovige die graag een vrouw of man wenst, zoeke in gebed naar Gods Wil voor zijn of haar leven en om leiding. Een echtgenoot of echtgenote is een geschenk van God, die helaas niet voor een ieder van ons is weggelegd. Hetzij omdat het niet Gods Wil is, of omdat de gelovige het zelf vrijwillig aan God heeft beloofd, of omdat God een reden of doel heeft, of omdat de gelovige niet geschikt is voor het huwelijk. Een ieder zoeke in deze Gods Wil voor zijn of haar leven.

Pa en Kind Het huwelijk is niet iets wat lichtzinnig opgevat dient te worden !
De gelovige dient zich door God naar de juiste partner te laten leiden. Het is van belang niet overhaast in het huwelijk te stappen, want het is voor de rest van je leven. Bij God is geen plaats voor echtscheiding en samenwonen. Op het moment dat man en vrouw het ouderlijk huis verlaten en (seksuele) gemeenschap hebben, vanaf dat moment zijn zij voor God getrouwd.

Voor God is echtscheiding dus duidelijk, wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, immers God heeft aan de man de vrouw geschonken, en aan de vrouw de man geschonken. Dus in voor en tegenspoed, want God heeft met alle dingen een bedoeling, tot heiliging en loutering van de gelovige.
Maar als men nu gescheiden is, wat dan? Ten eerste geeft God Zelf al een antwoord, het mag in geval van hoererij (overspel), maar bedenk dat ook vergeving mogelijk is. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.
In andere gevallen, mag het dus niet. Als een vrouw (of man) dus mishandeld en geslagen wordt, mag zij de man (hij de vrouw) verlaten, maar niet hertrouwen. En zoekt bevrijding door middel van gebed. Toch denk ik persoonlijk dat vergeving van zonde mogelijk is als men opnieuw getrouwd is door onwetendheid. Echter men vatte dit niet lichtzinnig op. Het mag niet zo zijn dat men lichtzinnig tot een scheiding over gaat. Ten alle tijde zo men eerst door gebed, door huwelijks bemiddeling (medegelovigen dominee, pastoor of professionele christelijke hulp) moeten trachten het huwelijk te herstellen. Gods gebod is immers dat je elkaar zult liefhebben als je zelf. Kan het niet opgelost worden na alle mogelijke hulp, dan is het beste alleen te blijven.

Lukt dat niet, vanwege de heiliging van je lichaam, dan zul je in deze Gods Wil dienen te zoeken en vergeving, of je mag hertrouwen. Een ieder voor zelf vinden hierin Gods Wil en weg!

Terug naar topTerug naar boven


Opstanding

Mattheüs 22:23-30 Marcus 12:18-27 Lucas 20:27-40

Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot Hem (Jezus), die beweren dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingschap verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.Evenzo de tweede en de derde tot de zevende toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tot hen: U dwaalt, want u kent de Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.

1 Corinthiërs 15:35-53

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden gewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat u zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn en als u zaait, zaait u niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels is weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt.Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van het stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Wat betekent dit ?

Na de dood, keert het menselijke lichaam tot stof terug. En wat er daarna gebeurd, staat niet duidelijk beschreven in het Nieuwe Testament. Wat er met degenen uit het Oude Testament gebeurt, vertelt Jezus in Lucas 16:19-31. Echter of dit ook van toepassing is op de Nieuwtestamentische gelovigen, weet ik niet, zie HEMEL.

Duidelijk is dat de gelovige het aardse lichaam niet terug krijgt. Sommige theologen beweren, dat de gelovige slechts een geestelijk lichaam krijgt, zonder lichaam. Persoonlijk zie ik hier geen Bijbelse grond voor. In Lucas 16:19-31 kunnen de Lazarus en de rijke elkaar duidelijk zien. Ook engelen zijn zichtbaar (zodra God dat nodig acht) onder andere de engel Gabriël aan Daniël (Daniël 8:15-16) en aan de priester Zacharias (Lucas 1:18-19). Ook engelen verschenen aan de apostelen: Handelingen 5:19; 8:26; 10:3, 7; 12:7, 8.
Ook de discipelen herkenden Jezus Christus in Zijn opgestane Lichaam (Johannes 20 en 21). Bij de Wederkomst van Christus zullen degenen die reeds ontslapen zijn in Christus, en de gelovigen die nog in leven zijn in een ondeelbaar ogenblik een ander lichaam krijgen, namelijk een hemels lichaam, zoals de engelen. Met dit lichaam zullen de gelovigen in de Hemel voor eeuwig verblijven.

Paulo schrijft in 1 Corintiërs 15:40: "Er zijn hemelse en aardse lichamen; en in vers 44; Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Hieruit concludeer ik dat we niet slechts met een geest voortleven, maar gelijk de Here Jezus Christus in ons eeuwig leven een lichaam ontvangen.

Terug naar topTerug naar boven


Daniël 8:15-16

Toen ik, Daniël, het gezicht zag en het trachtte te verstaan, zie, daar stond iemand voor mij, die er uitzag als een man en ik hoorde een menselijke stem over de Ulai, welke zei: Gabriël, doe deze het gezicht verstaan.

TerugTerug


Lucas 1:18-19

En Zacharias zei tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: Ik benGabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.

TerugTerug


Dopen

Mattheüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik (Jezus) u bevolen heb.

Handelingen 1:37-41

Toen zij (die luisterden naar Petrus' toespraak) dit hoorden, werden zij diep getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordden hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave des Heiligen Geest ontvangen. Want voor u is de belofteen voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovele als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Handelingen 8:12

Toen zij (de schare te Samaria) echter geloof schonken aan Fillippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Handelingen 10:44-48

Terwijl  Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis (Joodse mensen), die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen enGod groot maken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij BEVAL hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

1 Corinthiërs 1:10-17

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: wees allen EENSTEMMIG en laten er geen scheuringen onder u zijn, weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chlóë, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat een ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apóllos! En ik van Céfas! En ik van Christus! Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in denaam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus, zodat niemand kan zeggen, dat u in mijn naam gedoopt bent. Ook heb ik nog het gezin van Stéfanus gedoopt, verder weet ik niet, dat ik iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.

Wat betekent dit ?

Uit bovenstaande mogen duidelijk zijn, dat het een gebod is van de Here Jezus Christus om zich na de wedergeboorte (aannemen dat Jezus Christus voor jouw zonden aan het Kruis van Golgotha is gestorven) te laten dopen.

En er is geen onderscheid in geloof. Er is geen onderscheid tussen een katholiek, gereformeerde, hervormde, of welk geloof dan ook. Elke gelovige is één in Jezus Christus. Er dient geen tweedracht te zijn in de kerken, maar eenstemmigheid binnen de christelijke kerken. Alle christelijke kerken dienen het evangelie te preken, dat alleen verlossing van de zonden mogelijk is door het geloof in Jezus Christus. En ALLEEN door de Here Jezus Christus is toegang mogelijk tot het Koninkrijk Gods, de Hemel !!!

Dus niet door goede werken, niet door Boeddhisme, niet door Islam en niet door meditatie (yoga) !!!

Zoveel mannen als vrouwen worden gedoopt, ook hier is geen onderscheid. Echter de doop is wel persoonlijk. De doop geschied nadat de persoon tot geloof is gekomen. Het is een PERSOONLIJK iets. Geen kinderdoop, wat een baby heeft nog geen besef van zonden. Eerst dient het besef van zonden aanwezig te zijn, en pas nadat de erkenning heeft plaats gevonden dat men een zondaar is en alleen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser tot God de Vader tot Zijn Koninkrijk wordt toegelaten, dan pas kan de persoon gedoopt worden.

Is de kinderdoop dan verkeerd?

Niet in strikte zin, want de kinderen van gelovige ouders, zijn door de gelovige ouders geheiligd. Maar het kind dient door de ouders in het christelijke geloof opgevoed te worden en zelf tot geloof in de Here Jezus Christus te komen. En dit dient bevestigd te worden door de doop (als volwassene).

Terug naar topTerug naar boven


Ziekte en Genezing

Aangezien we in een zondige wereld leven, behoren ziektes tot het normale leven, zoals griep, verkoudheid, kanker, etc. En in deze maatschappij gebeuren ook ongelukken zoals op het werk en in verkeer, wat tot blijvende invaliditeit kan leiden. Ook de apostel Paulus bleef niet gespaard voor ziekte (Galaten 4:13).

In geval van ernstige ziekte en invaliditeit mogen (en moeten) wij altijd tot God bidden (Johannes 16:24 in Mijn Naam=naar Jezus Christus' wil; Lucas 11:9-13). Maar genezing is niet altijd Gods Wil, Hij gebruikt het lijden soms om ons te louteren en om ons geloof op de proef te stellen. In andere gevallen, gebruikt Hij de ziekte om anderen te helpen, kijk maar naar Joni Eareckson (Boek Joni ISBN 9063187017). Joni raakte op 17-jarige leeftijd verlamd vanaf haar nek, en ondanks dat de gemeente jarenlang bad, genas zij niet. Echter God heeft haar wereldwijd gebruik om in een rolstoel het evangelie te verkondigen en gehandicapten terzijde te staan.

Soms staat een zonde in de weg, en dient de gelovige te onderzoeken of God hem of haar iets duidelijk wenst te maken omtrent een zonde. Maar dat kan alleen de gelovige zelf bepalen en in gebed aan de Here Jezus Christus vragen of er een bepaalde zonde in de weg staat. Zo niet, dan is het een gewone ziekte / handicap die we dienen uit te zieken of mee dienen te leren leven.

Waarom sterven zieken ?

Met de zondeval is de dood in de wereld gekomen. Dus de dood is niet een verwonderlijk iets. Soms behoedt God iemand voor de dood, om de ongelovige alsnog een kans te geven om Jezus Christus als zijn/haar Verlosser aan te nemen. Dit gebeurt regelmatig als een groep van gelovigen bidden dat iemand voor de eeuwigheid gered mag worden. Anderzijds sterft een gelovige als het Gods Wil is om de gelovige voor een ernstiger lijdensweg te besparen. Natuurlijk brengt dit ernstig leed mee voor degenen die achterblijven, maar de gelovige mag ook zijn/haar troost zoeken in Jezus' armen en mag zich bedenken dat wanneer de persoon in Jezus Christus is ontslapen, hij/zij nu in de hemel verkeert.

Geneesmiddelen en artsen?

ArtsGod heeft een ieder van ons bepaalde talenten (gaven) gegeven, ook heeft Hij aan artsen de wijsheid gegeven om zieken te genezen. Hij is dus niet verkeerd om naar een arts of doctor te gaan en medicijnen te gebruiken. Echter we mogen als christenen nimmer de bron vergeten: GOD.
We dienen God te vragen om ons gelovigen te genezen en daarbij ons oog op Hem te richten. God werkt door de arts, chirurg, fysiotherapie en geneesmiddelen en middelen uit de natuur (maar geen homeopathie en acupunctuur) en in een uitzonderlijk geval geneest God Zelf met of zonder directe tussenkomst van een arts. Ons oog dient altijd gericht te zijn op de Here Jezus Christus en van Hem alleen ons heil en genezing te verwachten.
Als gelovige Christen rust de plicht om de bron achter de genezer te zoeken. De reguliere arts, chirurg en fysiotherapie, 100% kruiden, vaccinaties mogen we als Gods geschenk ervaren mits we God hierin ernstig zoeken. Echter homeopathie, yoga, acupunctuur, magnetisme, iriscopie, etc, vinden hun oorsprong in de oosterse religie, astrologie en machten der duisternis en occultisme. De gelovige dient zich van verre te houden van deze alternatieve geneeswijze.

Wilt u meer hierover lezen dat is "Ontmasker de Duisternis in de alternatieve geneeswijze" (Uitgeverij Heno te Oudewater) en de diverse boekjes van de Moira Stichting een goede hulp (te koop bij de Evangelische boekwinkels).

Biddend de oorzaak zoeken van de ziekte
Ziekte is een gevolg van de breuk tussen God en de mens, veroorzaakt door de zondeval. Door de zondeval is ziekte in de wereld gekomen. We dienen daarom de oorzaak van ziekte te onderzoeken.
Ten eerste is deze te verklaren door de alledaagse ziektes, zoals verkoudheid, griep, virusziektes, etc. En ten gevolge van een ongeval.
Ten tweede, bestaat er de reële mogelijkheid van een ziekte (of belemmering dat een ziekte genezen wordt) als er een (onbeleden) zonde (zie Gal. 6:7-8, 1 Cor. 11:30) is of ongehoorzaamheid in het leven van de gelovige. Dit dient de gelovige zelf te onderzoeken en aan de Here God te vragen.
Ten derde, kan de ziekte (het lijden) een doel van God hebben, denk aan Joni of aan de apostel Paulus (Mijn genade is u genoeg 2 Kor. 12:9).
Ten vierde, door de zondeval is de dood gekomen en daarmee de lichamelijk afbraak (en gebreke) in het aardse even.
Ten vijfde, als tuchtiging, zie Hebr. 12:16.

Terug naar topTerug naar boven


Mogen wij EUTHANASIE toepassen?

Dat is een moeilijke vraag. Persoonlijk heb ik daar mijn eigen gedachte over, namelijk ja alleen als puur mechanische hulpmiddelen de persoon in leven houden (zoals bij hersendood). Maar niet ter verlossing uit de pijn, er zijn goede pijnstillende middelen (doorlopende automatische morfine), maar als vaststaat dat de persoon gaat overlijden (zoals bij sommige kankers) mag men gerust reanimatie onthouden, men hoeft ook niet onnodig het lijden te verlengen. Een ieder dient zelf hierover met de Here Jezus Christus te spreken en in het reine te komen. Hierin kan ik geen Bijbels antwoord geven. Het leven behoort toe aan God.
Persoonlijk ben ik van mening dat soms artsen het leven te lang rekken. Persoonlijk trek ik het vergelijk met iemand in de derde wereld. Als daar de persoon zou overlijden zonder alle hulpmiddelen en apparatuur, zie ik niet in als u na gebed tot vrede bent gekomen om de persoon in kwestie verdere medische behandeling te stoppen en rustig in te laten slapen. Kortom Persoonlijk heb ik geen moeite met passieve euthanasie, maar wel met actieve euthanasie. Laat mij duidelijk zijn. In het geval dat de dood zeker is en het slechts een rekken is van het lijden. Nee, geen euthanasie toepassen. Maar ook geen rekken van het lijden door toepassing van elektrische schrok bij een hartstilstand.
MAAR een ieder dient zijn/haar gemoedsrust te vinden in de Here. Dus als u helemaal tegen euthanasie vanuit het geloof bent, vindt uw rust bij de Heer en laat u niet om praten door artsen of mensen.

Waarom al dit lijden?
Wel Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en God heeft er een doel mee. Ja, dat is moeilijk te geloven.
Jezus heeft ook zeer ernstig geleden. Eerst is Jezus gegeseld, en daarna gekruisigd. Een dood door kruisiging is geen snelle dood, dat is een zeer pijnlijk dood.
1 Petrus 3:17 zegt: "Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende, dan kwaad doende." 1 Petrus 4:12-13: Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook met vreugde zal mogen verblijden bij de openbaring Zijner heerlijkheid. 1 Petrus 5:10: Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd* van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
* (Wat is het aardse leven 60-80 jaar vergelijken bij de eeuwigheid?)
Romeinen 8:18: Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die ons geopenbaard zal worden. 2 Corinthiërs 11:24-29: Het lijden van de apostel Paulus.

Laat mij daarbij dan gelijk trachten te verklaren waarom ik in principe tegen euthanasie ben. God is een rechtvaardig God, Die geen zonde tolereert. Er is slechts alleen weg tot de Hemel, waarin Gods Liefde is geopenbaard, namelijk door Jezus Christus als je Verlosser aan te nemen. Wijst de mens Gods Liefde geopenbaard in Jezus Christus af, dan wijst die mens Gods Liefde af en zijn de gevolgen van die afwijzing ook voor die mens.
Door lijden gaat een mens soms God zoeken, hoe ernstiger het lijden hopelijk des te meer gaat de mens God zoeken. Als iemand de dood ziet naderen, met lijden, gaat hij/zij hopelijk nadenken over een leven na dit leven. En of dat een vrolijk leven zal zijn of een leven vol van pijn. Gods liefde openbaart zich hierin dat Hij de mens een voorproefje geeft van wat een leven in de poel des vuurs betekent, en tegelijker tijd houdt Hij de mens in leven om alsnog tot berouw van zonde te komen en zich tot God te bekeren en Jezus Christus aan te nemen. Maar zul je zeggen als die persoon nimmer het evangelie heeft gehoord. Wel, ik denk dat het voldoende is dat de mens berouw toont van zonde en zich tot God keert. God geeft die mens de tijd om zich tot God te keren en pas op het moment dat echt voor God vast staat dat de persoon niet wil, zal God de natuur zijn loop laten gaan. Pleeg die persoon euthanasie of wordt euthanasie op die persoon toegepast, dan zendt je mogelijk die persoon rechtstreeks naar de hel, en ontneem je die persoon de laatste kans om zich te verzoenen en te bekeren tot God en ontneem je die persoon zijn/haar plaats (toegang tot) in de hemel.

Maar wat dan bij gelovigen, die Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen? God is de Schepper van leven, en het leven is in Zijn handen (Gen. 45:7,  Ex. 20:13, Num. 22:33, Jozua 14:10, 2 Sam. 1:4-16, Job 2:,   Psalm 16:7-11, Ps. 30, Ps. 104:29, Jesaja 38, Matt. 8:14-17, 9:18-26, Hand. 5:1-11)  en Hij alleen bepaald wanneer de mens heengaat. Ik persoonlijk wens daarin niet tussen te komen. Ik weet niet waarom God die persoon in leven laat. Dat kan verschillende redenen hebben, ik zal mijn gedachten hierover laten gaan:

Misschien dient er nog iets opgelost te worden tussen de gelovige en God, alvorens de persoon tot de hemel kan ingaan.

Misschien is de gelovige nog niet gereed om afscheid te nemen van het aardse leven. Sommige willen zo graag bij hun kinderen en kleinkinderen blijven. Dan stelt de persoon zelf het sterven uit, blijft vechten (en lijden), en dient God hem / haar voor te bereiden op het vredige leven in de hemel, en hem / haar los te maken van het aardse leven. Wij weten niet wat er gaande is in de hersenen van een stervende. Meestal is de stervende te moe om nog te praten met de familie.

Wilt u meer lezen over euthanasie, zie het boekje "Euthanasie in het licht van de Bijbel".

Terug naar topTerug naar boven


Mogen wij ABORTUS toepassen?

Persoonlijk denk ik van niet. Er zijn momenteel zulke goede voorbehoedmiddelen en morning-after pil, dat een abortus onnodig is. Ook na een verkrachting kan de morning-after pil genomen worden.
Wat in de gevallen van erfelijke ziektes? Wel, ik denk ook dat dan geen abortus mag plaats vinden. Men dient zelf de afweging te nemen of men een gehandicapt kind accepteert of niet, alvorens men aan de zwangerschap begint. Maar de kinderwens dan? Er zijn zoveel kinderen op de wereld die naar een moeder en vader snakken, dan adoptie best wel eens Gods Wil voor uw leven kan zijn.
Het leven behoort aan God toe. MAAR een ieder dient zijn/haar gemoedsrust te vinden in de Here. Een ieder dient zelf hierover met de Here Jezus Christus te spreken en in het reine te komen.
Lees eens Ps. 139:13, 15-16 Tijdens de bevruchting (In het verborgene werd ik gemaakt) ontstaat het leven, en God vormde het leven (Gij hebt mijn nieren gevormd). En Lucas 1:40-42 Het ongeboren kind springt op van vreugde in de zwangere buik van Elisabet. Ook de moeder voelt vaak het ongeboren kind trappelen en schoppen in haar buik.

Wilt u meer lezen over abortus, zie het boekje "Abortus - Waarom?".

Eigen verantwoording
Het lichaam van de gelovige is de woning van de Heilige Geest, dus dient de gelovige het ook als zodanig te behandelen en goed voor het lichaam te zorgen, dat wil zeggen goede voeding, onthouden van drugs en roken, matig gebruik van drank (en dus onthouden van dronkenschap wat een christen toch al niet siert ten opzichte van ongelovigen), voldoende lichaamsbeweging om het lichaam in goede conditie te houden en een goed evenwicht tussen werken en gezin en sociale contacten. Een goede nachtrust is van belang voor het lichaam.
Kortom een ieder kent zijn / haar grenzen en weet zelf wat hij of zij dient te doen of te laten of het lichaam een waardige woning voor de Heilige Geest te laten zijn (1 Corinthiërs 6:19-20 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van God ontvangen heeft, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald (door het bloed van de Here Jezus Christus). Verheerlijkt dan God met uw lichaam).
God heeft de mens aangesteld als heerser over de aarde, over de vissen der zee, het gevogelte in de hemel en over alle dieren (Gen. 1:28). God heeft de mens niet aangesteld om over de mens te heersen, Hij geeft zelfs regels hoe de mens dient om te gaan met de medemens (o.a. in Ex. 20:12-17). God beschikt over het leven van de mens en kind (zie ook 2 Sam. 11:12-23).

Maar ik heb euthanasie of abortus gepleegd. Wat moet ik Nu doen?

Wel, dit is uitsluitend een zaak tussen u en de Here God. Iets wat in het verleden is gebeurd, kun je niet meer ongedaan maken. God is Liefde, Hij wil je vergeven.
Maar je MOET je zonde belijden bij name, want je hebt een verbinding gemaakt met de machten der duisternis. Deze verbintenis MOET je in de naam van de Here Jezus Christus verbreken. Dat kun je persoonlijk doen, of met behulp van een voorganger. In geen geval mag je deze verbintenis laten bestaan!

1 Joh. 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij Is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven om ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Psalm 103:12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Terug naar topTerug naar boven


Geven van je Tiende

Mattheüs 6:1-4

Zie toe, dat u uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt u geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer u dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ikzeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als u aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u vergelden.

Marcus 12:41-44

En Jezus ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zei tot hen: Voorwaar,Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.

Lucas 18:9-14

Jezus sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden, de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast tweemaalper week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zei: O God wees mij, zondaar, genadig! Ik (Jezus) zeg u: Deze (tollenaar) keerde, in tegenstelling met de ander (Farizeeër), gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden.

Hebreeën 7:1-9

Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende, aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst, volgens de uitlegging: koning van Salem, dat is: koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos. Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende gegeven heeft van het beste van de buit. Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen; maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is het onweersprekelijk, dat het mindere door de meerdere wordt gezegend. En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie wordt getuigd, dat hij leeft. Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tienrecht onderworpen.

Wat betekent dit ?

Om te beginnen bij Hebreeën 7, Melchisedek, koning van Salem is hier de Persoon van de Here Jezus Christus. De Levieten die het priesterambt bekleden (zoals ook de gelovigen het priesterambt bekleden), dienden een tiende te heffen van het volk (Numeri 18: 24-32), om zodoende in hun levens onderhoud te voorzien. Echter de Levieten moesten op hun beurt weer een tiende (van hun tienden) geven aan de hogepriester.
De gemeente van gelovigen dient een tiende van haar inkomen te geven aan het werk des Heren om zo het werk van Jezus Christus (evangelie verkondiging, alle middelen die daarvoor nodig zijn, reiskosten, uitzending van zendelingen, enzovoort) mogelijk te maken. Ook zij die het evangelie brengen, zijn niet ontslagen om hun tiende aan de hogepriester Jezus Christus te geven.

Mattheüs 6 en Lucas 18: Echter het is niet de bedoeling dit openbaar te verkondigen met hoe goed wij zijn door onze tiende te geven. God wil dat wij dat "geheim" houden. De gelovige zelf mag bepalen aan welke personen en doelen hij/zij dit schenkt.

Marcus 12: Het geven van je tiende is een richtlijn. De weduwe gaf uit haar kleine inkomsten, haar gehele levensonderhoud. De één kan veel missen, omdat hij of zij een groot inkomen heeft. De ander heeft een geheel gezin te verzorgen bij een klein inkomen. God kijkt naar het hart, niet naar de hoeveelheid.
Het geven van tienden dient met het hart te gebeuren, anders heeft het GEEN waarde voor God, als het slechts plichtmatig gebeurt. God kijkt naar de gelovige hoe hij of zij reageert als God hem of haar persoonlijk aanspreekt voor een gave. Wil de gelovige offeren ook als het pijn doet (in eigen portemonnee) ?

Handelingen 2:45

En telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden.

Handelingen 4:34-35

Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van deverkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte.

Handelingen 11:29

En de discipelen besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders.

Moeten we ons eigen huis verkopen? Mogen we geen eigen huis bezitten?

We dienen goede rentmeesters van ons geld te zijn. Het huren van een huis kan betekenen dat we uiteindelijk veel meer geld kwijt zijn dan dat we een huis kopen, welke na een 25-30 jaar geheel vrij komt van lasten. Een ieder raadplege de Here God in deze. Op een bepaald moment kan het wel eens beter zijn te stoppen met de aflossing en alleen rente te betalen, en het geld wat dan beschikbaar komt, voor het werk des Heren te gebruiken. In elk geval dient de gelovige het van harte te geven en eerlijk te zijn en niets stiekem voor God achter te houden, zie Handelingen 5:1-11.
In Handelingen 11 lezen we dat een ieder naar draagkracht geeft.

Terug naar topTerug naar boven


Evangelie en Zending

Mattheüs 10:32-40

Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is.
Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een manen zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen schoondochter en haar
schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.
Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.

Handelingen 1:1-11

Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theófilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de Heilige Geest Zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij ZIch ook na Zijn lijden met veel kentekenen levend heeft getoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die u  (zei Hij) van Mij gehoord heeft. Want Johannes doopte met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël? En Hij zei tot hen: Het isniet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar u zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judéa en Samaria en tot de uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heen voer, zie, twee mannen in witte kleren stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat u daar en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de Hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem ten hemel heeft zien varen.

Wat betekent dit ?

Wanneer een gelovige tot geloof in de Here Jezus Christus is gekomen, rust het gebod van Christus op hem of haar om Jezus Christus getuige te zijn. Dat begint bij de gelovige thuis, maar het kan ook het offer betekenen om zijn vader of moeder te verlaten om het evangelie op een gevaarlijke of onherbergzame plek te brengen.

Maar het begint bij je thuis. Het betekent het evangelie eerst bij je thuis brengen, zelfs als dat betekent dat je ouders, en je huisgenoten zich tegen je keren. De Heilige Geest is bij je, dus bid voor de gelegenheid om je ongelovige huisgenoten de blijde boodschap van Jezus Christus te brengen. Doe dit in Gods liefde, met geduld, zonder te dwingen, want het blijf een persoonlijke keuze en blijf bidden voor hun behoud en dat ze tot geloof moge komen. ECHTER als de keuze komt dat je moet kiezen of het huis uit, of je geloof te verloochenen, dan heb je geen andere keus dan het huis te verlaten.

Maar de blijde boodschap verkondiging eindigt niet bij je thuis, die gaat verder: je buren, je werk, je omgeving tot in alle uithoeken der wereld waar de Here Jezus Christus je wilt gebruiken. Dat kan actief als de Here je die gave van vrijmoedigheid heeft gegeven, dat kan "passief" door dagelijks voor de ongelovigen te bidden en actief door je christelijke levenswandel.
Niet iedereen is geroepen dat een directe verkondiging. Toch kan het best de moeite waard zijn om eens met medegelovigen in een buurt waar je onbekend bent, van huis tot huis het evangelie te verkondigen, als God je dit op je hart mocht leggen.
Soms krijg je een plotselinge kans op je werk of in je omgeving om over Jezus Christus te praten. Wat doe je dan, grijp je je kans en doe je snel een schietgebedje voor vrijmoedigheid en dat de Heilige Geest je de juiste woorden in je mond zal leggen, of houd je stevig en angstig je mond dicht ten behoeve van de lieve vrede?
Neen, het christelijke leven is niet altijd gemakkelijk. Ik benijd degenen, die zoveel vrijmoedigheid hebben gekregen om overal het evangelie te durven preken en het lijkt wel of ze altijd de juiste woorden hebben. Gedenk wel dat vaak achter deze persoon een groep van gelovigen staat die hem of haar actief steunen in gebed, of in gebed verkeren terwijl deze persoon het evangelie verkondigd.

Maar ook jij kan als gelovige je geloof opbouwen door de Bijbel te lezen. Ja, Gods Woord de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Begin bij het Nieuwe Testament, en vraag in gebed dat de heilige Geest je laat zien wat God jouw heel persoonlijk wil vertellen. Bezoek een Bijbelstudie en zoek tezamen in de Bijbelstudie naar de betekenis van Gods Woord. Er zijn in de evangelische boekwinkel bij jouw in de buurt vast goede en eenvoudige Bijbel commentaren te koop. Zodoende kun je steeds beter de vragen van ongelovigen beantwoorden wat het geloof in Jezus Christus betekent.

Laat God en de Heilige Geest je leiden, waar en hoe Hij jou wilt gebruiken voor de evangelie verkondiging. En bedenk soms zijn die eerste stappen de moeilijkste. Maar bedenk ook, dat je niet alleen gaat, de Here Jezus Christus gaat met je mee en daartoe heb je de Heilige Geest ontvangen om jou bij te staan. Ga nimmer in eigen kracht, want dan verlies je. Ga in de Naam van de Here Jezus Christus en ervaar Zijn kracht en wonderen, maar ook verdriet en teleurstelling zal je niet bespaart blijven. Velen zijn je voorgegaan. Sommigen zijn mishandelend en ongetwijfeld heb je gehoord van zendelingen die gedood zijn. Maar ook op straat kun je de dood vinden tengevolge van een ongeval, dus laat dat je niet weerhouden. Gods loon is groot! Dat is Zijn belofte! Maar bedenk, een ieder van God zijn of haar gave ontvangen. De een één talent, de ander vijf talenten en weer een ander tien talenten. Laat een ieder zijn eigen talent verdubbelen, naar de wijze zoals God jou leidt in jouw persoonlijke leven.  Veel succes! Ga in Gods Vrede en Kracht!

Terug naar topTerug naar boven


Mag de christen acupunctuur toepassen?

Acupunctuur (naaldbehandeling) berust op het zogenaamde Yang-Yin principe, en de hypotheses van de "vijf elementen" van de "12 meridianen en van Chi (levensenergie)". Ziekte is een gevolg van de verstoring tussen het evenwicht tussen Yang en Yin. Door middel van naaldprikken kun je de harmonie herstellen tussen Yang en Yin. Volgens deze leer zijn er meer dan 900 acupunctuur punten in het lichaam. Deze acupunctuur punten liggen in de Yang-Yin banen, te vergelijken met de bloedvaten in het menselijke lichaam. De "levensenergie" circuleert in het lichaam in een 24-uurs ritme, door de 12 meridianen, die symmetrisch zijn, dus zowel rechts als links in het lichaam aanwezig zijn. Aan elke zijde, zes meridianen, 6 Yin en 6 Yang, die een twee-urige maximaal cyclus hebben. De hoofd meridianen verzorgen door hun aftakkingen het energetisch verband tussen de organen. Elke meridiaan heeft zijn eigen weg. Bij een bepaald ziektebeeld kan men dan de daarmee corresponderende prikpunten vinden en genezen of verdoven. Ziekte is een verstoring tussen de dualiteit van de Yang (de positieve mannelijke kracht) en de Yin (de negatieve vrouwelijke kracht). Door deze uit balans te brengen, kun je iemand verdoven (pijnstiller) of genezen door in de aftak en verbindingspunten van de meridianen naalden te steken en te wrijven.
De oorsprong van de acupunctuur ligt in het Taoïsme. Het Taoïsme ontstond in de vierde eeuw voor Christus en berust op de metafysica van de school der waarzeggers met ascetische oefeningen. Later werd het Taoïsme beladen met magische en occulte zaken.

Een afgeleide van de acupunctuur is de Shiatzu, de vinger druk massage.

Wat betekent dit ?

Het moge duidelijk zijn dat de leer van Yang-Yin geen christelijke leer is. De Here Jezus Christus is de levensenergie voor elke gelovige, ja voor alle mensen. Want wil de mens in harmonie met God de Vader leven, dan is de enige weg tot Hem door het geloof in Jezus Christus.
Ziekte is geen verstoring van het evenwicht tussen Yang en Yin. Ziekte is een gevolg van de zondeval, de verstoorde harmonie tussen God en de mens. Ziektes zijn met de zondeval inde wereld gekomen en blijven een normaal verschijnsel zolang de mens op de aarde woont in dit zondige lichaam.
Acupunctuur dienen we als Christen zeer beslist af te wijzen en mogen we zeer beslist niet praktiseren.

Wilt u meer weten, zie het boekje " Yoga het antwoord" en "Ontmasker de Duisternis".

Terug naar topTerug naar boven


Wat is Boeddhisme?

Oosterse godsdiensten zijn tegenwoordig zeer in, zoals Islam, boeddhisme, mystiek, Gnostiek. Na een tijd van atheïsme, is men toch de leegte beu en zoek men het in de kerk, maar daar vindt de jeugd niet de noodzakelijk kick. Dus keert men zich naar die schitterende Moskeeën en de vele propaganda die de Islam en Boeddhisme maakt. Wees eerlijk je kunt toch enorme Boeddha beelden kopen, de een nog mooier dan te andere? Je ziet iets wezenlijks voor je. Geen mystieke God ergens ver weg, waarvoor je eerst ook nog moet beteken dat je een zondaar bent en je jezelf niet kunt verlossen. Neen, dan zo'n Boeddha beeld in je huiskamer, dat geeft nog sfeer ook en kan je visite ook nog aanschouwen en verleiden. Alsof een beeld door mensenhanden gemaakt, enige steun kan geven.
Hoewel, de macht er achter, is satan, die het schitterend vindt dat hij de jeugd van Jezus Christus kan wegtrekken en zo met hem naar de eeuwige hel, de poel des vuurs.

Boeddha De stichter van het Boeddhisme is Siddharto Gautama (=Boeddha), zoon van een koning in de Himalaya. In zijn huwelijk vond hij geen bevrediging en vluchtte zijn huis uit, waarbij hij twee yoga leraren ontmoette. Hij trachtte het goddelijke te bereiken, maar helaas dit lukte hem niet. Toen nam hij zijn toevlucht tot ascese; hij ontzegde alle lusten des levens, inclusief voedsel en drank. Dit bracht hem bijna tot de dood. Dus bedacht hij dat er een andere weg moest zijn en nam de Boeddha houding aan onder een vijgenboom. Hier vond hij de "satari" : het inzicht in zijn eerdere leven en het uitstijgen boven zijn vroegere leven. In 525 stichtte hij zijn nieuwe religie: het Boeddhisme.
Onder andere yoga, reïncarnatie, karma leer (wet van oorzaak en gevolg wat je heden bent, hangt af van het verleden (vroegere leven) en wat je straks zult zijn hangt af van je heden), en zelfverlossing zijn opgenomen in het Boeddhisme.

Terug naar topTerug naar boven


Wat is Islam?

MoskeeMoskee2Islam komt van de profeet Mohammed. Mohammed is omstreeks 570 geboren in Mekka uit een heidense stam Quraish. De Quraish zeggen dat zij via Ismaël afstammen van Abraham. Mohammed's vader stierf voor de geboorte van Mohammed, en zijn moeder stierf toen hij 6 jaar was. Vanaf zijn achtste is Mohammed opgevoed door zijn oom, een handelsreiziger, die hem meenam op zijn reizen. Hierdoor kwam Mohammed in contact met christenen en joden en hun ceremonies.

De woorden uit de Bijbel en Joodse Thora, en het vasten en reguliere bidden vind je terug in Mohammeds boek de Koran. Op 25 jarige leeftijd trouwde Mohammed met een vermogend weduwe, die 40 jaar oud was, genaamd Khadija,. Ze kregen twee zoons, die vroeg stierven en vier dochters.
Mohammed had een afkeer van de aanbidden van de verschillende goden die zijn stam aanbaden. Mohammed was zoekende om de honger in zijn hart naar iets te stillen en heeft waarschijnlijk de Joodse en christelijke leer bestudeerd. Dankzij de rijkdom van zijn vrouw kon Mohammed zich meer en meer toeleggen op meditatie en op veertig jarige leeftijd ontving hij zijn eerste openbaring, waarna hij zichzelf claimde als de profeet van God en dat hij zijn leer ontving van de engel Gabriël. Sindsdien wijdde hij zich aan het preken van de Islam.God noemde hij "Allah" aan wie de mens onderworpen is en Allah heeft geen zoon, en Jezus is een profeet, die van het kruis levend werd afgenomen en volledig hersteld na veertig dagen reisde door Afghanistan en Kasjmir. Jezus zou een natuurlijke dood zijn gestorven toen hij 120 jaar was. Op de dag van het eindoordeel zal Allah rekenschap vragen van alle menselijke daden. Te licht bevonden dan ga je naar het hellevuur, zijn de menselijke werken goed bevonden, dan ga je naar het paradijs. De Islam is een leer van plichten, wat verboden is en wat moet.

Elk land op de gehele aarde moet veroverd worden en moet zich onderwerpen aan Allah, vrijwillig of desnoods met het zwaard. Hier ligt de kern dat het christelijke geloof nooit kan samenwerken en gaan met de Islam. In de Islam wordt de Verlossing door de Dood aan het Kruis van Golgotha van Jezus Christus verworpen. De mens komt op eigen kracht in de hemel. Terwijl de Bijbel heel duidelijk zegt dat de enige weg tot God en het eeuwige leven in de Nieuwe Hemel is door de erkenning van de mens dat hij / zij een zondaar is en alleen door het geloof dat Jezus Christus voor zijn / haar zonden is gestorven.

Kenmerkend is dat de gehele Koran geclaimd wordt door Mohammed. De eerste vijf Bijbelboeken zijn door Mozes geschreven en de rest van de Bijbel door verschillende schrijvers gedurende vijfduizend jaar. Alle Bijbelse schrijvers ontvingen hun inspiratie van Gods Geest (de Heilige Geest) en vele feiten uit de Bijbel worden heden ten dage bevestigd door archeologische vondsten, hetgeen niet zo verwonderlijk is daar de Bijbel Gods Woord is. In de Koran staan vele verzen die grote gelijkenissen en soms letterlijk een op een zijn met Bijbelverzen. Dat is zeer wonderlijk als dit komt van Mohammed zelf en dicteren door de engel Gabriël. Hier zien we duidelijk de invloed van Mohammed's contacten met het Joodse en Christelijke geloof.

Conclusie: De Islam heeft een menselijke basis en ontkent dat Jezus Christus de enige weg tot God in de Hemel is. De mens kan het op eigen kracht, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat de enige weg tot God is door het geloof in Jezus Christus, die voor de zonden van de mens gestorven is.

Terug naar topTerug naar boven


Mag de christen Yoga beoefenen?

In sommige kerken en vooral Rooms Katholieken kerken, ziet men dat oosterse religie haar intrede doet, zo ook de oosterse meditaties, waaronder yoga en acupunctuur. Aanvankelijke was yoga slechts gymnastische oefeningen, om tot een betere lichamelijke conditie te komen. Maar spoedig gaat men verder tot meditatie: harmonie, het één-worden met alles en allen, ofwel de één-wording met God. Dus blijkt al gauw dat het niet simpele lichamelijke oefeningen zijn. Yoga vindt zijn oorsprong in het Indische Hindoeïsme. Twijfels? Vraag het aan christenen uit India!.

De yoga concentreert zich op Het-Zelf, Zelf-Bewuste, De Ongrijpbare God.

De stichting "Yoga Nederland" definieert Yoga als volgt:

'Yoga is al duizend jaar een nooit falend systeem tot lichamelijke en geestelijke ontspanning. Yoga is de SLEUTEL tot vrede en geluk, tot gezond en harmonisch leven. Yoga is waarschijnlijk de meest waardevolle erfenis, die de mens deelachtig geworden is en kan voor hen, die ermee in contact komt, een totale verandering van hun leven betekenen. Yoga is in wezen een geweldige totaal der dingen in het universum. Het uiteindelijke doel is: harmonie, één-wording met alles, met allen, anders gezegd: één-wording met god. Het bewustzijn is niet meer aan tijd en ruimte gebonden en men ervaart deze toestand als puur geluk en volmaakte vrede. Slechts weinig mensen zullen dit doel in hun leven bereiken, maar zij, die Yoga serieus beoefenen, ervaren, dat zij een diep inzicht krijgen in vele levensvragen; zij leren van binnen uit te leven; hun leven wordt misschien niet gemakkelijker, maar wel zinvoller'.

Yoga kent de volgende onderdelen:

Bij ziek zijn heeft men te weinig prana ingeademd. De yoga geeft een symptoom behandeling en geen wortelbehandeling. Zoals een aspirine wel de pijn (symptoom) verdrijft (soms tijdelijk), geneest het de oorzaak van de ontsteking (de wortel) niet.

Het behoeft geen toelichting: Yoga is volkomen op de innerlijke menselijke kracht gericht met een streven één-te-worden met God. Dit gaat volkomen in tegen de Bijbelse leer, die zegt dat het menselijke vlees zwak is en de mens een zondaar is. Dat de mens zich nimmer, door welke werken hij of zij ook doet tot verlossing kan komen. Er is slechts één weg tot verlossing, namelijk erkenning dat je het NIET in eigen kracht kunt, erkennen dat je een zondaar bent en erkennen en geloven dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven aan het Kruis van Golgotha. Erkennen dat dat de enige weg is tot Gods Koninkrijk. De mens zal NIMMER één-worden met God. Nooit en te nimmer. Er is één-drie-eenheid, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De gelovige zal bij de Wederkomst van Christus verlost worden uit dit vergankelijk lichaam en een nieuw onvergankelijk hemels lichaam krijgen waarmee hij / zij toegang in de Nieuwe Hemel verkrijgt om eeuwig te leven, verlost van zijn / haar zondige lichaam. Daar in de Nieuwe Hemel mag hij / zij vertoeven in Gods aanwezigheid en Hem direct aanschouwen.

Maar diegenen die Gods genade aanbod in Jezus Christus afwijzen, zij zullen NIET naar de Nieuwe Hemel gaan, maar door God geoordeeld worden en gezonden worden naar de plaats die bestemd is voor satan en zijn gevallen engelen, naar de eeuwige duisternis waar het geween en tandengeknars is!

Terug naar topTerug naar boven


Homoseksualiteit en de christen

Romeinen 1:24-28

Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegen natuurlijke. Eveneens hebbende mannen de natuurlijke omgang net de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Wat betekent dit ?

God heeft man en vrouw geschapen omdat zij binnen het huwelijk lichamelijke gemeenschap met elkaar hebben. Het is niet de bedoeling dat een man zijn mannelijke geslachtsdeel inbrengt in de anus van een andere man. Dat is een gruwel in Gods ogen!

Mocht een man een homoseksuele geaardheid hebben, dan kan hij zich tot God wenden en met God in het reine dienen te komen. Ten alle tijde zal de man zich onthouden om lichamelijke gemeenschap met een andere man te hebben, daarin is Romeinen 1:24-28 duidelijk genoeg.

We lezen in Romeinen eigenlijk dat homoseksualiteit een straf is van God, omdat de mens moedwillig zich overgeeft aan alles wat Gods toorn opwekt, zich op een schandelijke wijze uitleeft in de zonde en al Gods geboden overtreedt en onteert. Ik betwijfel ten zeerste dat homoseksualiteit iets te maken met geaardheid wat een mens van de geboorte heeft mee gekregen.

Homoseksualiteit kan zijn oorsprong hebben in het verleden van familie, maar ook door contact (tijdens de jeugd) met mensen die je betast hebben.

God is Liefde, en bij Hem is vergeving in de Here Jezus Christus mogelijk. Mocht iemand homoseksueel zijn, dan dient hij / zij van lichamelijk contact met hetzelfde geslacht te onthouden, en in gebed met God in het reine te komen en Gods leiding hierin verder te zoeken. Gods Liefde zal de gelovige, die hierin God serieus zoekt, ook helpen en zijn/haar homoseksualiteit wegnemen en veranderen in een hetero. Want Gods doel van de seksualiteit is het verwekken van kinderen, niet uitsluitend voor plezier.
Degene die homo is, zal in alle oprechtheid aan de Here God vragen om zijn geaardheid naar een hetero geaardheid te veranderen, dan zal de Here het hem of haar ook schenken. Soms niet direct, omdat God de gelovige in het hart kijkt van de gelovige of hij/zij het werkelijk meent en oprecht is, en de oprechtheid test.

Terug naar topTerug naar boven


Mag de christen Homeopathie gebruiken?

Homeopathie (natuurgeneeswijze, dit is geen geneeswijze van kruiden en natuurproducten) komt van Sam Hahnemann (1755-1843) geput uit diverse occulte bronnen:

  1. Hahnemann was van zijn twintigste jaar Vrijmetselaar, beïnvloedt door Hiprocrates (occultisme en onderwees in iriscopie, handlezing en horoscopen). In de Natuurgeneeswijze zijn mens en kosmos aan elkaar verwant. Door dit wereld-mensbeeld is het de natuur, die gen set, volgens Hiprocrates, o.a. door aderlating.
  2. Hahnemann stond onder de invloed van de occultist Paraselsus.
  3. Hahnemann stond achter Memer, de uitwerker van het magnetisme (geneeswijze)
  4. Hahnemann stond onder invloed van Schelling, de filosoof dat achter de materie (lichaam van de mens) staat de bovennatuurlijke energie.

De homeopathie berust op de denkwijze dat je in de plant (geneesmiddel) energie brengt door schudden of wrijven en aanbidding van geesten (demonen). Men neme 1 gram van een plant plus 9 gram verdunning, daarna diene men het 10 keer naar beneden schudden in een bepaald ritme, want dan komt de energie erin. Vandaar dat je alle homeopathische middelen moet verdunnen en schudden !

In principe berusten de homeopathische geneesmiddelen op drie categorieën van menselijke ziekten (psyche): wrok, angst en hoogmoed.

Wat betekent dit ?

Dit betekent dat de gelovige zich verre dient te houden van homeopathische middelen. Hoe deze middelen zijn bereid, weet men niet. Dit kan gebeurt zijn onder aanbidding van demonen en occultische rituelen. Homeopathie, iriscopie, magnetisme, enzovoort gaan allemaal uit van de verstoorde balans tussen (bovennatuurlijke) energie en het menselijk lichaam, welke in orde gemaakt dient te worden.

De Bijbel leert dat door de zondeval, de verhouding tussen God en de mens is verstoord, daardoor is de zonde in de wereld gekomen met ziekten en dood. Ziektes zijn dus een normale zaak in deze zondige wereld. Er is slechts één genezer, namelijk Jezus Christus. door het geloof in Hem kan de zondige mens een nieuw lichaam krijgen vrij van ziektes.
Zolang de mens op deze aarde leeft, zal hij / zij ook ziektes tegenkomen, variërend van verkoudheid, griep, reuma, rugpijn, kanker tot invaliditeit.
God heeft echter de mens niet aan zijn lot overgelaten: er zijn artsen, medische hulpmiddelen (zoals kunstbenen), operaties, geneeskrachtige kruiden, vaccins, enzovoort. Echter de gelovige dient voor zijn / haar genezing altijd zijn / haar heil te zoeken in de Here Jezus Christus, Hij is de bron van genezing !

Terug naar topTerug naar boven


Mag de christen horoscopen lezen?

1 Samuël 28:6-16

En Saul vroeg de Here, maar de Here antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten. Toen zei Saul tot zijn dienaren: Zoek mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren; dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem: Zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren, in Endor. Toen vermomde Saul zich, hij trok andere kleren aan en ging met twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zei hij: Wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode, en laat mij opkomen die ik u zal noemen. Maar de vrouw antwoordde hem: Zie, u weet wat Saul gedaan heeft, hij heeft de dodenbezweerders en waarzeggers in het land uitgeroeid. Waarom spant u mij dan een valstrik om mij te doden? Toen zwoer Saul haar bij de Here: Zo waar de Here leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen. Daarop vroeg de vrouw: Wie wilt u op laten komen? En hij antwoordde: Laat mijSamuël opkomen. Toen de vrouw Samuël zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zei tot Saul: Waarom hebt u mij bedrogen? U zijt Saul zelf! Maar de koning sprak tot haar: Vrees niet, maar wat ziet u? De vrouw antwoordde Saul: Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen. Daarop vroeg hij haar: Hoe is zijn gestalte? Zij antwoordde: Een oud man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul, dat het Samuël was, en hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer.
Daarna sprak Samuël tot Saul: Waarom hebt u mij verontrust en mij laten opkomen? Saul zei: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt mij niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen. Daarom heb ik u geroepen, opdat u mij bekend zou maken, wat ik doen moet. Toen sprak Samuël: Waarom raadpleegt u mij; de Here is immers van u geweken en uw vijand geworden.

1 Johannes 4:1-2

Geliefden, vertrouw niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent u de GeestGods: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.

Wat betekent dit ?

Horoscoop De christen heeft de Heilige Geest bij zijn wedergeboorte (aannemen dat Jezus Christus voor hem /haar zonden is gestorven aan het kruis van Golgotha) ontvangen. De gelovige zoekt middels het gebed zijn/haar weg in het leven, en laat God zijn / haar leven leiden. Soms stuurt God direct en openbaart zich direct hoe de gelovigen dient te wandelen. Dat is welke stappen hij/zij voor de toekomst dient te nemen. Soms laat Gods antwoord zeer lang op zich wachten en dient de gelovige in (alle rust en ) vertrouwen verder te gaan totdat God duidelijk maakt wat Zijn Wil is. En dat kan soms heel moeilijk zijn.
Echter de gelovige mag geenszins middelen gaan zoeken, die niet van God zijn, dat is de vijanden verzoeken. God wenste aan Saul Zijn Wil niet te openbaren aangaande de toekomst. Saul had in eerste instantie het goede gedaan, namelijk alle dodenbezweerders en waarzeggers allen laten doden. Hij had het kwade uitgeroeid. Nu in zijn wanhoop en ongeduld, zocht hij het kwade op. En hoe, in het duisternis, vermomd en tot grote schande zwoer hij zelfs bij de Here.
De gelovige dient alleen in gebed naar Gods Wil voor zijn/haar leven te zoeken, en zich te onthouden wat het lezen van horoscopen (passief door horoscopen te lezen in kranten en andere bladen, dan wel actief door een horoscoop te laten maken). Maar dit geldt niet alleen ten aanzien van horoscopen, ook dient de gelovige zich te onthouden van alles wat erop lijkt (o.a. iriscopie).

Het is de taak van de gelovige om de geesten te beproeven, wat er zijn vele misleidende geesten, die zich als Gods geesten voordoen. Wees op uw hoede en wees bedacht. Vaak doen wij graag wat wij zelf wensen en denken dat wij door de Geest geleid worden. De Heilige Geest die in de gelovige woont (1 Corinthiërs 3:16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Heilige Geest in u woont?) wil je graag leiden, maar dat dienen wij de Heilige Geest ook de ruimte te geven om te laten onderscheiden tussen het kwade en het goede.
Als de gelovige dingen doet, waarvan hij / zij weet dat het fout is en het foute opzoekt, belemmert de gelovige de werking van de Heilige Geest en dooft tenslotte de Heilige Geest. Alleen door afstand te doen van het kwade en het niet meer uit te oefenen en de zonde te belijden, kan de gelovige het werk van de Heilige Geest opnieuw laten voortzetten.

Terug naar topTerug naar boven


Samenwonen of huwelijk?

Efeziërs 5:31-32

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.

Mattheüs 19:5-6, Marcus 10:7-9

En Hij (Jezus) zei: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maaréén vlees. Wat dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

1 Corinthiërs 6:16

Of weet u niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij (Jezus Christus), die twee zullen tot één vlees zijn.

Wat betekent dit ?

Vanaf het moment dat de man en vrouw lichamelijk gemeenschap heeft, zijn zij voor God getrouwd en mag er geen scheiding meer plaats vinden. Als er toch geen scheiding meer mag plaats vinden, waarom dan niet eerst trouwen voor God (in de kerk)?
God vraagt van de gelovige zelfbeheersing en tot Zijn eer te leven.
In onze drukke maatschappij, hebben wij het zó druk dat wij nog nauwelijks de tijd nemen om elkander te leren of te kunnen leren kennen. Men wordt verliefd, en trouwt spoedig zonder dat men elkander echt kent, hetgeen vaak uitmondt in een scheiding.
Persoonlijk zie ik daarom geen kwaad wanneer beiden een druk baan hebben, om te gaan samenwonen onder één dak, maar gescheiden slaapt. Toch loert hier de duivel, en is de verleiding groot om intiem te worden en lichamelijke gemeenschap te hebben.
Zeker voor jonge mensen luidt mijn advies, neem de tijd om elkander te leren kennen, en ga niet samenwonen. Houd Gods Woord en Wil in ere!

En gedenk aan Paulus' woorden in 1 Corinthiërs 7:8-9: Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven, zoals ik. Indien zij echter zich niet kunnen beheersen, laten zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

Terug naar topTerug naar boven


Wat nu na zonde?

Johannes 8:3-11

En de schriftgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zo'n persoon te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zichop en zei tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij antwoordde: Niemand, Here. En Jezus zei: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

Wat betekent dit ?

Wat nu na zonde. Gelovigen zondigen soms onbewust, uit onwetendheid. In Jezus Christus is altijd vergeving mogelijk. Soms is de gelovige niet bewust van wat er achter een bepaalde leer, meditatie of behandelwijze schuil gaat. Men kent de achterliggende gedachte en praktijken niet. Dit is natuurlijk wel jammer en helaas in deze twintigste en éénentwingste eeuw zullen we steeds meer geconfronteerd worden met deze (occulte en satanische) dingen. Daarom dient een gelovige ook zeer bewust te leven en de dingen te onderzoeken. Onvermijdelijk zal het helaas misschien niet altijd zijn. Zodra men achter de waarheid is gekomen, dient de gelovige schuld te belijden en om vergeving bij Here Christus te vragen, en natuurlijk met deze praktijken te breken en te stoppen. Heb geen schuld gevoel, maar belijd. Helaas worden in sommige kerken zelfs yoga en acupunctuur gepropageerd. De onwetendheid is groot. We gaan steeds meer en meer naar de eindtijd en Wederkomst van Christus toe, en de invloed en verleiding van satan wordt steeds groter. Satan vecht om steeds meer mensen van Jezus Christus af te houden en tracht op allerlei wijze de kerken binnen te sluipen en in het leven van individuele gelovigen om hem of haar tot zonde te verleiden en een breuk met Christus te veroorzaken.

De gelovige kan altijd naar Jezus Christus gaan en berouw tonen en de zonde bij Jezus Christus belijden en om vergeving vragen. Maar let ook op de laatste zin (Joh. 8:11): Ga heen en zondig niet meer! Het is dus geen vrijbrief om de zonde voort te zetten. Dus geen vrijbrief om acupunctuur te blijven beoefenen of horoscopen te blijven lezen, etc.!

Terug naar topTerug naar boven