God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Wat vertelt de Bijbel ons over de Hemel en engelen

Knop EngelenEngelenKnop HemelHemelKnop Derde HemelDerde HemelKnop WoningWoning

Er zijn vele vragen over de Hemel, en wat er gebeurt nadat een mens gestorven is. De commentaren op de Bijbel variëren zeer sterk op dit gebied. Enkele nemen aan dat de Hemel echt de Nieuwe Hemel zal zijn, anderen nemen aan dat de Hemel zal nederdalen naar de Nieuwe aarde en daar zal blijven. De algemene opvatting is dat de gelovigen in Jezus Christus zullen wonen in de Nieuwe Hemel.

De Bijbel is hier omtrent "vaag". Het is in feite ook geen belangrijk onderwerp, omdat het belangrijkste onderwerp van de Bijbel is dat de mens een zondaar is en een vijand van God. Gods Wil is echter dat de zondige mens zijn zonde belijdt en erkent dat hij / zij zelf niet in staat is de straf op de zonde te voldoen en dat alleen verlossing mogelijk is door het bloed van Jezus Christus. Door te geloven dat Jezus Christus voor jouw zonden is gestorven aan het kruis van Golgotha.

Aangezien er bij velen de vraag leeft, wat gebeurt er nu eigenlijk na de dood, willen we hier een visie weergeven aan de hand van hetgeen hierover in de Bijbel staat. Een ieder vindt in het gebed het juiste antwoord.


Engelen (Job 1:6-9)

Op zekere dag nu kwamen de engelen om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan. En de Here zei tot satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zei de Here tot de satan:Heeft u ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van kwaad. En de satan antwoordde de Here: Is het om niet, dat Job God vreest?

Wat betekent dit?

TelescoopHieruit blijk dat God in de hemel woont en dat Gods engelen, maar ook satan en zijn gevallen engelen nog steeds toegang hebben tot God. Ondanks het feit dat wij mensen (ondanks alle de menselijke technische middelen) niet in staat zijn om engelen of satan waar te nemen op aarde. Het heelal is zo immens groot, dat ook met de hedendaagse technische middelen, zoals radiotelescopen, niet in staat zijn tot de uithoeken van zonnestelsel te meten, noch te luisteren, laat staan dat de mens de hemel kan waarnemen.
We denken ook niet, dat God dit de mens zou toestaan. God heeft de mens een bepaald gezichtsveld en gehoorveld gegeven waarbinnen de mens kan waarnemen. Het is dus niet verwonderlijk dat de mens niet direct satan, de demonen en Gods engelen (op aarde) kan waarnemen.
Vanuit de Bijbel, weten we echter dat de hemel bestaat en de engelen toegang hebben tot God, maar hier wordt ook getoond dat de engelen, zowel Gods engelen als satan zelf toegang hebben over de aarde en in staat zijn de menselijke taal (in alle talen en dialecten) te verstaan.

Wat is de taak van engelen?

 1. Dienaren van de Here Jezus Christus (Matt. 4:11, 2 Thess. 1:7)
 2. Boodschappers van het goede nieuws (Lucas 1:19, 26; 2:13-14, Hand. 1:10-11)
 3. Zangers in de hemel (Lucas 15:10, Openb. 5:11-12)
 4. Bewakers van Gods kinderen (Dan. 6:23; 10:10-13, Matt.18:10, Hand. 5:19)
 5. Aanbidders van God (Openb. 7:11)
 6. Brengen het lichaam van de gelovige naar de paradijs (Lucas 16:22, Judas vers 9)
 7. Strijders tegen de gevallen engelen en Satan (Openb. 12:7-12)
 8. Uitvoerders van Gods oordelen (Openb. 8 en 9)

Retour naar topTerug naar boven


Hemel en Hel (Lucas 16:19-31)

En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe u het goede tijdens uw leven heeft ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en u lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunne, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch jij zei: Dan vraag ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats van pijnigen komen. Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zei, Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

Wat betekent dit?

Middels deze vertelling door Jezus (en bedenk dat Jezus vanuit de Hemel kwam), blijkt dat er twee plaatsen zijn waar een mens naar toe kan gaan na de dood: Of naar de plaats waar ook Abraham vertoeft of naar het dodenrijk. De kloof tussen deze twee plaatsen is onoverkomelijk !

Dit kan als volgt worden uitgelegd:

 1. Na de dood, wordt de mens begraven en keert tot stof der aarde terug (Genesis 3:19 Want u bent stof en tot stof zult u wederkeren). Dat is het einde van het huidige menselijke lichaam.
 2. Als de mens Jezus Christus als zijn/haar persoonlijke Verlosser heeft aangenomen, gaat hij/zij naar het paradijs (Lucas 23:43). Uit deze vertelling blijkt dat degenen, die voor Jezus komst op aarde, op naar vader Abraham gaat of naar het dodenrijk. De conclusie is dat de gelovige naar het paradijs (1 Corinthiërs 4 ?) gaat. Echter nog NIET naar de Hemel waar God en Jezus Christus verblijft.
  Immers bij de Wederkomst van Christus zullen degenen die ontslapen zijn als eersten opstaan en daarna diegenen die nog in leven zijn, zullen verenigd worden met Jezus Christus (1 Thessalonicenzen 4:13-18).
 3. Als de mens Jezus Christus niet als zijn/haar persoonlijke Verlosser heeft aangenomen, is zijn plaats in de hel, de plaats van pijnigingen. En na de dag des oordeels verhuisd naar de poel des vuurs, de plaats die voorbereid is voor satan en zijn gevallen engelen.
 4. Maar wat met de mens, die niet bereikt is met het evangelie ? In Europa en Amerika zijn vele kerken, op de televisie wordt het christelijke geloof verkondigd, dus er is geen excuus om niet te luisteren of te gaan zoeken. God openbaart zich in de natuur, de mens en het heelal is zo complex, dat een Schepper noodzakelijk is (Een auto en een vliegtuig zijn zo complex, dat meerdere ingenieurs nodig zijn om te ontwerpen). De evolutie theorie is een uitweg van de mens om Gods bestaan te ontkennen!
  Wat er gebeurt met de mens die nimmer met het evangelie is bereikt en ook daarvan geen kennis had kunnen nemen, dat is iets wat wij aan God dienen over te laten. De Bijbel licht misschien iets op in Openbaring 20-1-6, maar het blijft duister. Maar het is ook niet van belang, wat er gebeurt met degenen die niet met het evangelie worden bereikt. Dat is immers niet aan de mens, maar aan God!
  Belangrijk is wat doen die mensen die wel in de gelegenheid waren en erger, degenen die het evangelie hebben gehoord en nog geen beslissing hebben genomen en gestorven zijn zonder Jezus Christus als hun Verlosser aan te nemen.
 5. Er zijn theologen, die beweren dat na de dood, er geen lichaam meer is. Uit bovenstaande Bijbel verzen blijkt duidelijk dat de mens een lichaam heeft na de dood. Weliswaar, vermoedelijk een tijdelijk lichaam, totdat Jezus Christus terugkomt ende Zijnen naar de Nieuwe Hemel brengt en de gelovigen een nieuw ongeslachtelijk lichaam krijgt, zoals engelen die hebben (Mattheüs 22:23-30).

Soms horen we van mensen, die tijdens een operatie buiten hun lichaam zijn getreden en voor de hemelpoort hebben gestaan. Persoonlijk acht ik dit niet onmogelijk. Ik denk dat het tot de taak van gelovigen behoort om voor de bekering van ongelovige te bidden, en niet algemeen, wel bij naam. God luistert naar de gebeden van de Zijnen, en ongetwijfeld werkt Hij om die bij naam genoemde ongelovige tot inzicht te brengen. In eerste instantie heeft de gelovige zelf de taak om die persoon (personen) het evangelie te brengen, maar soms zijn we verlegen of niet in de gelegenheid (verre afstand bijvoorbeeld) om die personen te bereiken met het evangelie. Soms is de persoon in kwestie zeer ongewillig en wil Jezus Christus niet aanvaarden, dan kan het volhardend gebed van de gelovigen God er toe bewegen om harder maatregelen te nemen, zoals een (ernstige) ziekte of ongeval.
Eén ding is zeker, er zijn meerdere hemels. En er is slechts één persoon geweest, die naar de (derde) hemel is geweest en teruggekeerd naar de aarde, namelijk Paulus. Ervan uitgaande dat Johannes slechts in visioenen naar de hemel is geweest en niet echt (Openbaring van Johannes).

Maar God is toch Liefde, die zendt toch niemand naar de hel?

Gods Liefde is geopenbaard in dat Hij de wereld alzo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe. De straf op de zonde is de dood. Zoals ook een moeder had kinderen lief heeft, doch ze bestraft als de kinderen ongehoorzaam zijn. Misdadigers gaan ook de gevangenis in. Zo ook bij God, God is Liefde, maar ook Rechtvaardig.
God kan de zonden niet door de vingers zien! Wij mensen zouden ook niet willen dat Hitler, die verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen dat hij ongestraft blijft. Ook Hitler zal zich tegenover God moeten verantwoorden. Elk mens zal zich tegenover God dienen te verantwoorden. Als de mens ondanks dat hij of zij het evangelie heeft gehoord en dit aanbod van Liefde en Genade heeft afgeslagen, is het ook zijn/haar verantwoording en keuze. Dan heeft God geen andere keuze dan de straf op de zonde door die persoon zelf te laten dragen: de poel des vuurs. Dat is Rechtvaardigheid, zonde kan niet ongestraft blijven. Ieder mens heeft een vrije wil. En zoals een moeder haar kinderen liefheeft, indien een kind niet wil luisteren, zal het kind de consequentie daarvan dienen te dragen.

Openbaring 20:9-15

En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeten zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtte, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander
boek werd geopend, het boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is DE TWEEDE DOOD: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Wat betekent dit?

De poel des vuurs is in de eerste plaats bestemt voor de satan en zijn aanhangers (de gevallen engelen). Echter een ieder die bewust Jezus Christus als zijn / haar persoonlijke Verlosser heeft afgewezen, zal persoonlijk de consequentie van deze daad moeten aanvaarden. Voor die persoon is geen Verlossing door het bloed van Jezus Christus mogelijk en hij/zij heeft dus de zijde van satan gekozen en zal dus ook in de poel des vuurs belanden.

Degenen die tijdens de grote verdrukking het merkteken van het beest hebben ontvangen en dus ook de zijde van de satan hebben gekozen, bewust tegen God, ook zij komen in de poel des vuurs.

Degenen die uit de doden worden opgewekt en niet staan geschreven in het boek des levens, zij hebben ook niet voor God gekozen en wiens levenswandel was slecht, ook zij zullen de satan vergezellen in de eeuwige poel des vuurs.

De Bijbel laat hierover geen twijfel over bestaan. God heeft Zich geopenbaard door Zijn Zoon Jezus als mens geboren te laten worden, en voor de menselijke zonde te laten sterven aan het Kruis van Golgotha en Hem ten derde dage op te wekken uit den dood. Waarna Hij ten Hemel is opgevaren. De Bijbel zegt het heel duidelijk in Johannes 3:16:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Er is geen toegang tot de hemel mogelijk, anders dan door de Here Jezus Christus. Wie dit genade aanbod van God verwerp, zal zelf de consequentie moeten aanvaarden, de straf op de zonde, namelijk de tweede dood: de poel des vuurs.

Voor degenen die niet de mogelijkheid hadden om het evangelie te horen, zij zullen beoordeeld worden naar hun werken. God openbaart Zich op allerlei wijze in de natuur: Natuur geweld: stormen, wind, bliksem, de bloemen, de vogels, de vissen, de dieren en de mens zelf met zijn intellectuele vermogens. Dit alles maakt duidelijk dat er een God is, die gezocht dient te worden en aanbeden. De mens heeft een geweten gekregen, hij/zij kan vrijwillig kiezen tussen goed en kwaad. De mens kan kiezen voor God of voor satan.

Echter de mens heeft ook een verstand gekregen, dus hij/zij kan ook zelf op zoek gaan naar God. En God heeft Zelf beloofd dat al wie Hem zoeke, Hij Zich laat vinden (Mattheüs 7:7-8). God vraagt echter wel van de mens dat hij/zij God gaat zoeken. Als de mens God gaat zoeken en God vraagt Zich te openbaren en hiervoor bij God aanklopt, dan laat God zich ook vinden.
Maar de mens dient hier zelf het initiatief toe te nemen. De meeste mensen waar dan ook ter wereld, hebben de kans God te zoeken, bijna overal ter wereld zijn christelijke kerken, de mens is in staat het evangelie te horen. De Bijbel is de meeste talen en dialecten vertaald. Een werk wat nog steeds voortgang kent en uitgebreid wordt. Dus ja, God laat Zich vinden. Er is dus geen excuus van de mens, om God niet te zoeken en niet te vinden. En voor degenen, die echt niet Jezus Christus konden vinden (dat wil zeggen het evangelie konden vernemen) zij zullen beoordeeld worden op hun werken.

Maar degenen die willens en wetens niet God zochten (zij die vasthouden aan de evolutie theorie en zeggen dat er geen God bestaat ?), zij zullen na de dood opstaan naar de tweede dood: de poel des vuurs. Daar waar het eeuwig (Mattheüs 25:41) geween en tandengeknars zal zijn. Dan is er geen weg meer terug, dan is eer geen keuze meer mogelijk, en zal die mens zijn/haar lot moeten aanvaarden. God is Liefde, maar God is ook rechtvaardig. De mens kan God zoeken en Gods liefde aanvaarden, of hij/zij kan Gods Liefde verwerpen en dan zal die mens ook de consequenties daarvan dienen te aanvaarden.

Hoe dienen we de poel des vuurs voor te stellen ?

Wel, de Bijbel zegt dat het eeuwig is en dat er geween, pijn en duisternis is. En een eeuwige scheiding (hel betekent scheiding) met God, en de plaats waar satan en de zijnen zullen zijn.

Het is de plaats buiten de bruiloft(sfeest), de plaats tezamen (hel betekent ook tezamen) met de satan en zijn gevallen engelen.

Vuur wordt ook geassocieerd met vuur. Vuur waarvan in de Bijbel gezegd wordt dat het niet te doven is, dat het eeuwig voortduurt.

Je kunt je afvragen of vuur en duisternis geen tegenspraak is. Immers vuur geeft veel licht. Je kunt echter bedenken dat vuur ook verterend is, dus dat hier aan vuur een andere uitleg gegeven dient te worden. Je kunt denken aan verschillende soorten vuur:
Kern energie geeft radio actieve straling af. Een kachel geeft warmte straling af. Beiden kunnen zeer pijnlijk zijn en ernstige verbrandingen geven. Dit kan gescheiden in volkomen duisternis!
Bij grote hitte en koorts (zoals bij een virus of een griep), snakt de mens naar dorst, we spreken over een brandende dorst en van een brandende koorts. Bij hoge koorts denken we dat we volledig opbranden, soms gepaard gaande met een brandende keelpijn en lijkt het erop voor je hoofd in brand staat. Kunt u zich voorstellen dat dit voor altijd zal voortduren, zonder dat er een eind aan komt?
Dus is het goed denkbaar dat we in deze termen kunnen denken. Hoe het ook zij, het beste is te voorkomen dat je in deze plaats terecht komt en voor Jezus Christus als je persoonlijk Verlosser te kiezen en je zonden te erkennen, voordat het te laat is.

Retour naar topTerug naar boven


Mattheüs 7:7-8

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, zal opengedaan worden.

RetourTerug

Mattheüs 25:41b>

Gaat weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen is bereid.
Mattheüs 25:30b

Daar zal het geween zijn en tandengeknars.

Lucas 16:19-31

En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, herinner u, hoe u het goede tijdens uw leven heeft ontvangen en insgelijksLazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en u lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunne, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch jij zei: Dan vraag ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats van pijnigen komen. Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zei, Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

RetourTerug


De Derde Hemel (2 Corinthiërs 12:2-4)

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden - of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het - dat die persoon (Paulus) weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon - of het in het lichaamwas, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het - dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

Gezien het feit dat hier gesproken wordt over een derde hemel, mogen wij aannemen dat er meer dan één hemel is. En waarom ook niet. Het heelal is zo groot met meerdere zonnestelsel, dat het vele hemelen kan bevatten.
Er zijn zovelen tot geloof gekomen, dat het mijns inziens best mogelijke is dat de gelovigen in verschillende hemelen terecht komen. Waar tussen misschien gereisd kan worden? De Bijbel zegt hierover niets. Een tip van de sluier wordt hier opgelicht op de woorden: de derde hemel (het paradijs Lucas 23:43?).

Retour naar topTerug naar boven


Jouw woning in de Hemel (Johannes 14:1-3)

Uw hart worde niet ontroerd, u gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijn Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om uw plaats voorte bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moge, waar Ik ben.

Jezus Christus, de opgestane Here, is ten Hemel opgevaren, waar Hij nu zit ter rechterhands Gods (Hebreeën 12:2). Jezus Christus ging naar de Hemel, om daar de plaats voor de gelovige (wedergeborene) voor te bereiden. Daarom nam ik ook aan, dat de gelovigen in Jezus Christus, bij de Wederkomst naar Hem zullen worden gevoerd en in de Nieuwe Hemel zullen wonen tezamen met de Here Jezus Christus.

Retour naar topTerug naar boven


1 Thessalonicenzen 4:13-18

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen (ongelovigen) die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een goed woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenenvoorgaan, want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here zijn. Vermaant elkaar dus met deze woorden.

RetourTerug


Mattheüs 22:23-30 Marcus 12:18-27 Lucas 20:27-40

Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot Hem (Jezus), die beweren dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingschap verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Evenzo de tweede en de derde tot de zevende toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tot hen: U dwaalt, want u kent de Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.

RetourTerug


Openbaring 20:1-6

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord God, en die noch het
beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd hadden en op hun hand hadden ontvangen; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding; over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

RetourTerug