God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Bewolking

Knop WederkomstWederkomstKnop Hemel WoningHemel WoningKnop EngelenEngelenKnop tweede komst van Christus2e komst ChristusKnop Wat is het doelWat is het doel?

 

Bijbelstudie: De Wederkomst van Christus

Wederkomst (1 Thessalonicenzen 4:13-18)

Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere mensen (ongelovigen) die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een goed woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here zijn. Vermaant elkaar dus met deze woorden.

Opname van de Gemeente

Er is veel discussie omtrent een eerste en tweede Wederkomst van Christus. Er zijn theologen die zeggen dat er slechts één Wederkomst is van Christus en dat de gelovigen door de Grote Verdrukking heengaan. Persoonlijk kan ik mij niet voorstellen dat God de gelovigen die Jezus Christus hebben aangenomen, door de Grote Verdrukking heen laat gaan. De moeilijkheid ligt namelijk in het feit dat de theologen die zeggen dat er één Wederkomst is, ook zeggen dat de gelovigen op aarde zullen wonen en niet in de Nieuwe Hemel. Thessalonicenzen 4 is niet duidelijk. Andere groep van theologen zeggen namelijk dat de gemeente de Here tegemoet gaat in de lucht, om daarna met de Here uit de lucht terug te keren naar de aarde en dan als koningen in het Duizend jarig Rijk te regeren.

Persoonlijk behoor ik tot de groep, die 1 Thessalonicenzen uitleg dat er een eerste en tweede Wederkomst is van de Here. Waarom? Paulus richtte zijn brief aan de Thessalonicenzen aan de gelovigen in Jezus Christus, dus deze brief is duidelijk bedoeld voor gelovigen. Johannes begint in Openbaring eerst met een de zeven brieven aan de 7 gemeenten, bestemd voor gelovigen in Christus. En gaat daarna verder met zijn openbaringen ten aanzien van de eindtijd, die ik primair zie als bedoeld voor de Joden, de ongelovige heidenen, maar ook de achtergebleven gelovigen (die behoren tot de vijf dwaze maagden, zie Mattheüs 25) die niet leefden onder controle van de Heilige Geest.

Bij de eerste Wederkomst van de Here (1 Thessalonicenzen 4) worden de ontslapene gelovigen eerst gewekt (en komen van de plaats waar zij na de dood verblijven, het paradijs). En daarna de nog in leven zijnde gelovigen gaan we met zijn allen de Here tegemoet in de lucht. Om vervolgens in een ondeelbaar ogenblik het vergankelijk aardse lichaam te verlaten en een niet onvergankelijk en zondeloos lichaam te krijgen. Met dit zondeloos lichaam (aan engelen gelijk) gaan we samen met de Here Jezus Christus naar de Hemel.

Daar zullen de gelovigen beoordeeld worden voor de rechterstoel (stoel van de rechter) van Christus (2 Corinthiërs 5:10, Romeinen 14:10) omtrent ons leven en werken op aarde (1 Corinthiërs3:11-15).

Verder zie ik het persoonlijk als volgt:

Op de aarde blijven achter al degenen, die niet bereikt zijn met het evangelie als wel al degenen, die wel het evangelie hebben gehoord maar Jezus Christus niet als hun Verlosser hebben aangenomen, danwel niet onder controle van de Heilige Geest leefden. Of deze laatste groepen dan het evangelie gaan verkondigen, weet ik niet. De Bijbel spreekt slechts van de overigen van haar (Gods) nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben (Openbaring 12:17b). Of dit betekent dat Gods nageslacht: de Joden zijn; en die het getuigenis van Jezus hebben: de achtergeblevene die het evangelie wel hadden gehoord, maar Jezus niet hadden aangenomen, is de vraag. Openbaring geeft hier geen verdere uitleg over.
Een ding is zeker, deze tijd van Grote Verdrukking (zie Openbaring hoofdstukken 6-19), zal een hel op aarde zijn met allerlei verschrikkingen.

Na deze Grote Verdrukking, wordt de satan voor duizend jaar gebonden en zullen degenen die gedood zijn en het merkteken van het beest niet hebben, uit de dood opstaan (Openbaring 20:1-6), en zij zullen met Christus als koningen heersen over de mensen, die uit de Grote Verdrukking zijn overgebleven. Of dit betekent dat de gelovigen, die reeds naar de hemel waren opgenomen (de wederomgeborenen), met Christus terugkeren naar de aarde en samen met degenen die het merkteken van het beest niet hebben ontvangen, als koningen zullen regeren, weet ik niet.
Persoonlijk vermoed ik dat de gelovigen in de hemel blijven of na het duizendjarig rijk.

Na deze duizend jaar wordt de satan nog even losgelaten, nog éénmaal om de mensen te mogen verleiden. Tenslotte zullen alle doden opgewekt worden, en zullen deze geoordeeld worden voor Gods troon (Mattheüs25:41).

Aan het eind van dit alles, wordt de oude aarde en hemel opgeheven, en ontstaat de Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemel (Openbaring 21-1-3). Deze nieuwe aarde zal ongetwijfeld vele malen groter zijn dan de oude aarde om alle mensen (die niet zijn bereikt door het evangelie en het merkteken van het beest niet hebben ontvangen vanaf de Schepping van de mens tot het eind oordeel), die uit doden zijn opgewekt, te herbergen. Waarbij ik aanneem dat de gelovigen in Christus in de Nieuwe Hemel zullen wonen, daar zij een hemels lichaam hebben ontvangen en zijn als engelen.

Return naar TopTerug naar boven


Woning in de Hemel (Johannes 14:1-3)

Uw hart worde niet ontroerd, u gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijn Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om uw plaats voor te bereiden;en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moge, waar Ik ben.

Wat betekent dit?

De meningen verdelen zich over de betekenis van woningen. Het Griekse woord "oikia" heeft de betekenis van verblijfplaats. Andere vertalingen geven: kamer, verblijfplaats. Dit woord verwijst naar de vaste verblijf plaats van God in de Hemel (1 Koningen 8:39), de tempel (Mattheüs 21:13 en Johannes 2:16 Mijn huis (mijns Vaders) zal een bedehuis heten. Zegt Jezus wanneer Hij de tafels omkeert in de tempel). Dit woord zou dus naar de tempel verwijzen. Een andere uitleg zou zijn dat hier gesproken wordt over het nieuwe lichaam dat de gelovige ontvangt na de opname in de Hemel. De gelovige is immers een tempel van de Heilige Geest.
De woning zal kunnen verwijzen naar de tijdelijke verblijfplaatsen die de dienstdoende priesters hadden in de tempel. De priester Zacharias bleef in zijn tempelwoning nadat de engel met hem gesproken tot het einde van zijn dienst (Lucas 1:23).
Een vrije vertaling zou kunnen zijn: In de tempel van Mijn Vader is plaats voor veel priesters.
Het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21) meet twaalf stadiën in lengte en breedte. Een stadië is circa 185 meter. Het Nieuwe Jeruzalem zou ongeveer 2200 km bij 2200 km meten, een zeer grote stad op de Nieuwe Aarde.
De vraag rijst: Wie zijn de inwoners? Wie zijn de bewoners van de Nieuwe Aarde? Theologen beweren dat dit alle mensen zijn wiens naam in het Boek des Levens zijn geschreven en alle gelovigen. Zij beweren dat de gelovigen in Jezus Christus op aarde gaan wonen. Met deze zienswijze ben ik het oneens. Waarvoor dient dan de Nieuwe Hemel, die blijft leeg of gevuld met de engelen Gods? Waarom ontvangt de gelovige een zondeloos onvergankelijk lichaam? Volgens mij om in de Nieuwe Hemel te wonen.
Kortom de Bijbel geeft niet een duidelijk antwoord. Dat is ook niet nodig. De Bijbel zegt dat de mens een zondaar is en eeuwig gescheiden van God de Vader zal zijn. Tenzij dat de mens, de Here Jezus Christus aanneemt als zijn of haar Verlosser en erkent dat Hij voor de zonde is gestorven. Dan ontvangt men vergeving en eeuwig leven. Op de Nieuwe Aarde of in de Nieuwe Hemel dat is momenteel niet van belang om te weten. Van belang is dat men bouwt met goud, zilver of kostbare stenen op het fundament van Christus (1 Cor. 3:10-15).

Return naar TopTerug naar boven


Engelen (Mattheüs 22:23-30 Marcus 12:18-27 Lucas 20:27-40)

Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot Hem (Jezus), die beweren dat er geen opstanding is, en zij vroegen Hem en zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingschap verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.Evenzo de tweede en de derde tot de zevende toe. Het laatste van allen stierf de vrouw. Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tot hen: U dwaalt, want u kent de Schriften niet noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.

Wat betekent dit?

De Here Jezus zegt hier dat na de opstanding (bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus, dan krijgen de gelovigen een onvergankelijk hemels lichaam) de gelovige aan engelen gelijk worden. Engelen kennen geen (mannelijk of vrouwelijk) geslacht, dus een ongeslachtelijke lichaam krijgen. Ook zegt de Here Jezus hier, dat er in de hemel geen huwelijk is. Het huwelijk eindigt bij de aardse dood. En in de hemel wordt niet getrouwd, daar heerst volmaakte gemeenschap met God de Vader en de Here Jezus Christus.

Return naar TopTerug naar boven


Is de Wederkomst van de Here Jezus Christus nabij ?

Persoonlijk denk ik van wel.

Waarom ?

Wel, gelet op de tekenen der Tijd.

Ten eerste is er de staat Israël die weer bestaat en in 1948 gesticht werd (vervulling van Ezechiël 37:7, 22). In 70 na Christus werd de tempel te Jeruzalem verwoest en werden de Joden over de gehele wereld verspreid, zij werden in de volkeren opgenomen (maar met het typische uiterlijke kenmerk van een Jood, worden zij nog steeds apart gezet), nu sinds 1948 begint God Zijn volk, de Joden, weer terug te brengen naar het beloofde land, de staat Israël. En vanaf 1948 komen vanaf alle werelddelen de Joden weer terug naar de staat Israël: de beenderen, de spieren zijn er al en de huid is aan het groeien, maar de geest is er nog niet in hen. De Joden doen het nog steeds op eigen kracht, zonder bekering naar God (de Vader en de Messias).
In 2018 vierde de staat Israël haar 70-jarige bestaan. Na vele oorlogen probeert zij nu zelfstandig (zonder Gods hulp) vrede te sluiten met haar buurlanden.

Ten tweede neemt de wetteloosheid toe, de satan wint meer en meer aan invloed:

Ten derde lees ik nergens in de Bijbelse profetieën over dat er mensen wonen in de ruimte of op de maan. NASA is van plan binnen 10-20 jaar mensen op de maan te laten wonen, zeker nu er ijs op de maan poolkap is gevonden. Daaruit concludeer ik dat het niet zover zal komen. We lezen wel over meteorieten die op de aarde zullen vallen (kunnen dit de vele satellieten zijn die rond de aarde gaan?).

Ten vierde. Jezus zegt in Mattheüs 24 (3-49):30 "En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid." Dat is dus aan het einde van de Grote Verdrukking.
Vers 34 "Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt." Psalm 90:10 "De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren." Laten we gaan rekenen. 1948 (stichting staat Israël) + 70 jaar (generatie)=2018 of 1948 (sterke generatie) + 80 jaar=2028. Maar alle stammen der aarde zien de Zoon des Mensen, Jezus, dat is aan het einde van de 7 jaren van Grote Verdrukking, dus 2028 - 7 jaar=2021. Dat is speculatie of niet, let wel in vers 36 zegt Jezus: "Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." Die dag en ure weet niemand, betekent dit dat wij het jaar kunnen berekenen? Dit geeft voldoende stof tot nadenken!

Return naar TopTerug naar boven


2 Corinthiërs 5:10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, opdat een ieder wegdrage wat in zijn lichaam verricht heeft. naardat u gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Romeinen 14:10

Want wij (gelovigen) zullen allen gesteld woorden voor de rechterstoel Gods.

1 Corinthiërs 3:11-15

Want een ieder zie toe, dat hij op het fundament bouwt. Want een ander fundament, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat Hijmet vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop heeft gebouwd, standhoudt dan zal hij loon ontvangen. Maar als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hijzelf wordt gered als door het vuur heen.

ReturnTerug


Openbaring 20:1-6

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om
het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dat is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Openbaring 20:14-15

En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is DE TWEEDE DOOD: de poel des vuurs.En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

ReturnTerug


Mattheüs 25:41

Dan zal Hij ook tot hen, die aan Zijn linkerhand (van Gods troon) zijn, zeggen: Ga weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen is bereid.

ReturnTerug


Openbaring 21:1-3

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een Nieuw Jeruzalem, neerdalende uit de hemel, van God,getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn.

ReturnTerug


Ezechiël 37:21

Zeg dan tot hen: Zo zegt de Here Here: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en hen naar hun land brengen.

Ezechiël 37:7-14

Ik (Ezechiël) nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij elkaar behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest:zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voorts zei Hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls.

ReturnTerug

Tweede Wederkomst van Christus

De tweede Wederkomst van Christus wordt door Jezus Christus op vele plaatsen in de Bijbel besproken. Jezus sprak veelal in de vorm van gelijkenissen als de Bruidegom die komt. Niet zo verwonderlijk, omdat in het Oude Testament, Israël werd gezien als de Bruid (Jesaja 61:10, Hosea 2:15, 18)


Mattheüs 24:30-31

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Marcus 13:21-27

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, zie, Hij is daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden. Doch u, zie toe: Ik heb het u alles voorzegd.
Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven.
En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels.

Lucas 21:25-27

En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijnen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Joël 2:28-31

Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw (Joodse volk) zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

Openbaring 1:7-8

Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Handelingen 1:11

Galileese mannen, wat staat u daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem ten hemel heeft zien opvaren.
Mattheüs 22:1-2

En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte.
Openbaring 19:9

En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Uit bovenstaande Bijbelverzen moge het duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus, als de Zoon des Mensen, NA de Grote Verdrukking. Immers ALLE mensen op aarde kunnen Hem aanschouwen. Zij kunnen Hem echt zien, en niet zal als heden is, Jezus Christus verborgen (en alleen merkbaar voor de christenen), levend in de Hemel, waarheen Hij is opgevaren.

Return naar TopTerug naar boven


Wat is het doel van de tweede Wederkomst van Jezus Christus?

>Tweede Wederkomst van Christus

Het doel is de volkeren die tegen Israël ten strijde zijn getrokken (in de Grote Verdrukking) te vernietigen en de heidenen en degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen te oordelen. Doden zullen opgewekt worden uit de dood en satan zal gebonden worden, waarna Jezus Christus het duizend jarig Rijk zal stichten. Aan het eind van deze duizend jaar zal de satan losgelaten worden, om nog eenmaal de mensen te verleiden, en zal blijken of de individuele mens kiest of God of voor satan. Degenen die voor God kiezen zullen op de Nieuwe Aarde wonen (welke na dit duizend jarig Rijk komt). Degenen, die voor satan kiezen zullen met satan in de poel des vuurs geworpen worden voor alle eeuwigheid.

Bedenk goed, dat hier gesproken wordt over de Joden, ongelovigen en heidenen. Zij die NIET Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen, de Wederomgeborenen, die Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser hebben aangenomen en onder de controle van de Heilige Geest leefden, zij zijn (volgens mij) reeds bij de eerste Wederkomst van Christus (onzichtbaar maar merkbaar voor de wereld) weg genomen naar de Hemel. Pas na de Grote Verdrukking en het duizend jarig Rijk, zullen deze wederomgeborenen in de Nieuwe Hemel wonen?

Zacharia 14:1-4a

Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken inballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken, om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn (Jezus Christus) voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde.

Johannes 5:27-29

En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des Mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan,wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

Daniël 12:1-2

Te dien tijde, zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uwvolk (de Joden) ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en anderen tot versmading, tot eeuwige straf.

Openbaring 20:1-15

En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd hadden; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weer levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dat is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken aan
de vier hoeken der aarde te verleiden, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeten zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtte, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is DE TWEEDE DOOD: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Gog en Magog; Ezechiël 38:1-2, 8-16

Het woord des Heren kwam tot mij (Ezechiël): Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem.
Na geruime tijd zult u een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult u optrekken tegen het land dat zich van de krijg heeft hersteld, (Het Joodse volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid: allen wonen zij in gerustheid. Dan zult u optrekken als een opkomend onweer, u zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, u met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.
Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen, u zult een boze aanslag beramen - u zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten - om buit te maken en roof te plegen, om uw
hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt u om buit te maken; hebt u uw scharen bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?
Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here, zult u niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? Dan zult u komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en u zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige tonen zal.

Sinds 1948 keren de Joden (uit vele werelddelen en vele volken) terug naar hun eigen oorspronkelijk gebied, waar zij tot de verwoesting van de tempel in 70 na Christus hadden gewoond, de staat Israël. Ondanks dat zij er bijna 70 jaar (2018) wonen, is er nog steeds vijandschap met de buurlanden. Overal in de wereld is er nog steeds haat tegen de Joden. Pas als het Duizend jarig Rijk gesticht wordt, ontstaat de rust, dan wordt satan gebonden, en zal Jezus Christus als Koning regeren en kunnen de Joden vredig wonen in hun eigen land, de staat Israël.

Dan ook kunnen de heidenen (en uit de doden opgewekte heidenen) ervaren hoe het is om onder Gods gezag te leven. Dat is een periode van rust, dan is er geen verleiding door de satan en de zijnen. En doet een ieder wat zijn/haar eigen hart ingeeft.

Na deze duizend jaar, wordt de satan losgelaten en dan kan ieder mens kiezen vrijwillig of satan of God. Dan zal geopenbaard worden wat in ieders hart leeft, kwaad of goed. Zij die het kwade vrijwillig kiezen, zullen de zijde kiezen van satan en een boze aanslag beramen en met Gog tegen Jeruzalem (de navel der aarde) ten strijde trekken. Dan zullen al degenen die op de aarde wonen (uit uw woonplaats, u en vele volken met u) en tegen God zijn, optrekken tegen Gods volk Israël en grote strijd voeren. Echter dan zal God aan de gehele aarde tonen wie de baas is en satan en de degenen die voor hem gekozen hebben verslaan en in de poel des vuurs werpen.

Na deze laatste strijd, zal de oude aarde en hemel ophouden te bestaan, en zullen de heidenen en Joden die voor God gekozen hebben, beoordeeld worden op hun werken en wonen op de nieuwe aarde. Een nieuwe aarde die noodzakelijk is, omdat de oude aarde te klein is om allen uit alle (7) eeuwen te herbergen. Een nieuwe aarde zonder zeeën en oceanen, en een nieuw Jeruzalem.

Openbaring 21:1-8

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuwe Jeruzalem, neerdalen uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei:Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des leven, om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgoden dienaars en alle leugenaar, hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Return naar TopTerug naar boven


Jesaja 61:10

Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de kleren des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een BRUID, die zich met haar versierselen tooit.

ReturnTerug