Openbaring 15 en 16 De zeven engelen met zeven plagen - Preek Wilfred

Het intermezzo van hoofdstuk 12 tot 14 eindigt en we gaan verder met de zevende bazuin uit Openbaring 11, de zeven plagen uit de zeven schalen. Dit zijn de laatste plagen van de toorn van God en daarmee het einde van de Grote Verdrukking. God laat zien dat Hij de controle heeft, Hij heeft de controle over de natuur en niet het Beest. Het is Gods laatste kans aan mensen om zich te bekeren, NEE te zeggen tegen het Beest en satan en om God alle eer en glorie te geven.

7 Engels

Zee van glas

Waar komen de zeven engelen met de zeven plagen vandaan?

Het vuur in de glazen zee kan het goddelijke oordeel voorstellen dat op het punt staat over de goddelozen te vallen wanneer de zeven engelen de zeven plagen loslaten. De menigte die voor de glazen zee staat, kan martelaren zijn, of overlevenden van de Grote Verdrukking. Deze menigte leden zijn overwinnaars. Ze weigerden het beest of zijn beeld te aanbidden. En ze weigerden het merkteken van het beest met zijn nummer te ontvangen: 666. Dus deze staande op de glazen zee vermengd met vuur, blijven leven volgens de wil van God, zoals blijkt uit de Schriften. Het zijn "daders van het woord" en niet alleen hoorders. Ondanks de marteling van het Beest, weigerden ze te buigen en op die manier overwonnen ze het Beest en satan omdat zij niet toegaven.
Ze zingen het lied van Mozes in Exodus 15:1-18 en het lied van het Lam:

"Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden."

De tent van de getuige is de tabernakel die God aan Mozes had getoond in Exodus 25:9.
Vers 6 De zeven engelen kwamen uit de tempel (de tempel was een vaste constructie van stenen). Ze waren gekleed in rein en blinkend linnen en hun borsten omgord met gouden gordels. Een zuivere gerechtigheid zonder enig onrecht. Gouden is puur, zonder enige onzuiverheid. Zij zullen Gods rechtvaardige oordeel op aarde uitstorten.
De tempel is gevuld met rook welk wij tegenkomen in het Oude Testament, wat de grootheid en kracht van God aangeeft.

Exodus 40:35 Zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel.
1 Koningen 8:11 Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld.
Jesaja 6:2-5 Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, – en mijn ogen hebben de Koning, de Here der heerscharen, gezien!"
Ezechiël 44:4 de heerlijkheid des Heren vervulde het huis des Heren; en ik viel op mijn aangezicht.

Openbaring 16 - De draak, het beest en de valse profeet

Resultaten van een nucleaire rampTumor nucleair in het gezicht

Openbaring 16 luidt het einde van de Grote Verdrukking in.
De luide stem uit de tempel moet van God Zelf komen, want het komt uit de tempel. Het is Zijn gebod aan de engelen om de zeven schalen op aarde uit te gieten met Zijn toorn.
Hier begint het uitgieten van Gods toorn over de mensheid en we kunnen makkelijk een vergelijking maken van Gods plagen over Egypte door Mozes, terwijl Farao weigerde de Israëlieten uit Egypte willen te laten gaan om God te aanbidden in de woestijn (zie Exodus 7-14). Het is de koppigheid van mensen om geen aandacht te schenken aan Gods waarschuwingen.

De eerste engel en de eerste schaal

De eerste engel giet zijn schaal op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het teken van het Beest hadden. Wat voor soort gezwellen zijn het? We kunnen alleen maar raden, het kan van alles zijn, gezwellen die uitbreken als tumoren (Exodus 9:10), kanker, tumoren door straling (atoombom, kerncentrales?). We kunnen momenteel alles overwegen, alleen God weet het.

De tweede engel en de tweede schaal

Zee verandert in bloed

De tweede engel giet zijn schaal in de zee en het wordt als bloed omdat alle levende wezens in de zee worden gedood. Welnu, de mensheid vernietigt al het leven in de zee (vervuiling, olieboringen, olierampen, enzovoort). Het is dus geen verrassing dat de Almachtige God in staat is om alle dingen in de zee te doden, waardoor het bloed van de wezens de zee rood kleurt. Of wat te denken van een nucleaire explosie of een grote aardbeving of vulkaanuitbarsting in de oceaan? We kennen de grote aardbreuken in de oceaan die een enorme aardbeving kunnen veroorzaken. Hoe zal het zijn? God is Almachtig, Hij beheerst de hemel en de aarde en de natuur. Hij heeft de macht om op alle mogelijke manieren om alle wezens in zee en oceanen, inclusief alle schepen, te doden en het resultaat ziet eruit als bloed.

De derde engel en de derde schaal

Rivier verandert in bloed

De derde engel giet zijn schaal in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed. We kijken terug naar Mozes, die op bevel van God met zijn staf het water sloeg en alle vissen stierven in de Nijl en de Nijl veranderde in bloed, zodat de Nijl stonk en het water ondrinkbaar werd. In Openbaring veranderden de rivieren en fonteinen wereldwijd in bloed. Wat een geur over de hele wereld, alle levende wezens in de oceanen, zeeën, rivieren en fonteinen zijn allemaal dood. Behalve de geur en het ontbreken van drinkwater, vermindert het ook de voedselvoorziening.
De geur die veel mensen hebben ervaren, denk aan rottende vis op een zeer warme dag of als gevolg van botulisme.
In de Grote Verdrukking moet dat een nachtmerrie voor de mens die op aarde leeft: ruiken, stinken en weer stinken. En een vreselijke dorst omdat er geen drinkbaar water is. Zeker geen plezier. Hier maakt God het heel duidelijk, er is maar één God die alle macht heeft en alles controleert. Niet de mens, niet satan, maar God alleen. God alleen is Almachtig. Hij beheerst de aarde, niet de mens en ook niet satan. Hij is de Schepper, Hij heeft al het leven geschapen: vissen, vogels, dieren, vee en personen. Ze behoren Hem toe. En mensen met hun toegewezen intelligentie, zouden God daarvoor moeten verheerlijken en de Here God moeten aanbidden. Mochten men weigeren, dan moeten ze de gevolgen van hun eigen daden accepteren.

Waarom is God gerechtigheid? Omdat God de mensheid voldoende heeft gewaarschuwd. Maar de mens heeft de waarschuwingen van Gods profeten, predikers, evangelisten Internet, en Zijn Woord, de Bijbel, genegeerd. Ja, erger nog, de mens heeft de profeten en predikers gedood. Nu straft God. Zoals de mens een moordenaar straft, zo straft God de mensheid voor de moord op Zijn profeten en degenen die Gods Woord verkondigden. Gods oordelen zijn rechtvaardig en terecht.
Het altaar schreeuwt, wat betekent alle heiligen die onder het altaar zijn (Openb. 6:9-10).

De vierde engel en de vierde schaal

De zon verschroeit de aarde

De vierde engel giet zijn schaal uit over de zon om de mensen met felle hitte te verschroeien.
Onmogelijk en vreemd? We lazen al, dat hoe dichter we bij de tijd van het einde komen, ook de kennis toeneemt. Hoeveel moeite moeten de milieuactivisten doen om de vernietiging van de mensheid (mensen die verlangen naar rijkdom en industriëlen) en schade aan de ozonlaag te voorkomen. Geen ozonlaag, dat kan resulteren in een felle hitte van de zon op aarde.
De aarde had geen water waardoor de bossen droog zijn en mogelijke grote bosbranden de gevolgen zijn van de enorme hitte van de zon. Het kunnen ook enorme uitbarstingen van de zon zijn. Hoe dan ook, de hitte gaat door de atmosfeer en verschroeit de mensen met vuur.
Ondanks deze waarschuwing van God aan de mensheid, bekeert de mensheid zich niet. Net als in Egypte weigerden ook de Egyptenaren en de Farao zich tot de Here God te bekeren. Wat een dwaasheid. Maar hoe zit het met jezelf, heb je jezelf al bekeerd tot God en het christendom? En de Here Jezus Christus geaccepteerd als jouw persoonlijke Redder? Die stierf voor jouw zonden? Of wacht je nog steeds, stel je je beslissing nog steeds uit, totdat het te laat is en God je hart verhardt? Vanwege het feit dat je ondanks Gods liefde en geduld bleef uitstellen en bleef weigeren te kiezen voor Gods genade en liefde?

De vijfde engel en de vijfde schaal

Vijfde schaal op het Beest

De vijfde engel giet zijn schaal over het beest uit. Nu worden het Beest, satan en zijn boze engelen gestraft. Niettemin blijven ze de mensheid tegen God aansturen.

The sixth angel and the sixth bowl

River Euphrates droogt op

3 Kikvorsen

De zesde engel giet zijn schaal uit over de rivier de Eufraat. De Here God bereidt de weg voor en maakt de weg vrij voor de naties om de staat Israël aan te vallen, door de koningen uit het oosten. Ten oosten van Israël liggen Syrië, Jordanië, Irak en Iran. We weten allemaal dat Irak momenteel het grootste gevaar vormt. Anno 2020 weerstaat God nog steeds het gevaar, want het volledige aantal heidenen is nog niet compleet. Nog heeft de mensheid de mogelijkheid om zich te bekeren en Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser te aanvaarden.
De drie onreine geesten als kikkers zijn de demonische geesten vol godslastering die afkomstig zijn van de draak, het eerste beest en het tweede beest die hier de valse profeet wordt genoemd.
Ze beginnen de naties van de aarde te verzamelen om tegen God te vechten en proberen een einde te maken aan de martelingen van God, de Almachtige. En de natiën worden verzameld in Armageddon. Armageddon (Hebreeuws) betekent de berg Megiddo. Dit werpt een probleem op, want Megiddo is geen berg (of is het door de aardbeving in de Grote Verdrukking een berg geworden?) Maar heden is het een vlakte tussen het Meer van Galilea en de Middellandse Zee. In het verleden hebben hier grote veldslagen plaatsgevonden (Rechters 5:19, Koningen 23:29, 2 Kronieken 35:22). Hier zal echter de laatste strijd tussen God en de mensheid samen met satan plaatsvinden. De Here Jezus Christus zal komen als een dief in de nacht om Zijn natie Israël te helpen en te bevrijden van de vijandige man en satan te verslaan.

Video Armageddon
Armagedon
. Duur: 3 minuten

Volledige video op YouTube.

De zevende engel en de zevende schaal

En de zevende engel giet zijn schaal in de lucht, en een grote stem komt uit de (hemelse) tempel, van de troon (van Jezus Christus in de hemel) die zegt: "Het is geschied". Wat is geschied? Geschied is dat het duidelijk is geworden dat:

Dan volgt een grote aardbeving, zo groot dat de grote stad Babylon zich in drie delen splitst (Hoewel in het algemeen met de grote stad de stad Jeruzalem wordt bedoeld, is hier vanuit de context duidelijk dat Babylon wordt bedoeld).
Maar heden, bestaat Babylon? Enkele verklaringen zijn mogelijk:

  1. Babylon symbolisch, als een voorstelling van mensen die tegen God zijn en voor rijkdom en macht
  2. Babylon als een stad die zal worden gebouwd in de tijd van het einde (Irak of Teheran)
  3. Berlijn heeft het altaar van Zeus en de tempel van Pergamon.

En elk eiland vluchtte weg en bergen werden niet (meer) gevonden (zie ook Openbaring 6:14). En grote hagelstenen, een (Babylonische) talent zwaar (ongeveer 30 kilogram), vielen uit de hemel op de mensen. Tegenwoordig zien we hagelstenen in omvang toenemen. De grootste officieel erkende hagelsteen die ooit in de VS is 'gevonden', was de hagelsteen die op 23 juli 2010 in de buurt van Vivian, South Dakota viel. Deze had een diameter van 20 cm en een omtrek van 47 cm, en woog 0,88 kg.
God is Almachtig. Hij beheerst de natuur. Als mens mogen we dat feit nooit vergeten. Momenteel is het de periode van Gods liefde en genade in de Here Jezus Christus om vergeving van onze zonden te aanvaarden. Later is het de tijd van het einde, de tijd van Gods toorn en boosheid. Laten we dankbaar zijn dat de Here God de tijd van het einde heeft geopenbaard om de mensheid te waarschuwen voor die afschuwelijke periode. Laten we God dankbaar zijn dat Hij ons nog de tijd geeft om een beslissing te nemen. Maar we lezen ook dat de Here Jezus Christus komt als een dief in de nacht (Matteüs 24:43-44, 1 Thessalonicenzen 5:2, Openbaring 16:15).
Stel daarom jouw beslissing niet meer uit, want niemand weet het uur, Jezus Christus niet, alleen de Vader (Mattheüs 24:36).
Stel daarom jouw beslissing niet uit als je nog steeds gescheiden van God leeft. KIES voor de Here Jezus Christus, voordat HET TE LAAT IS!!!