Preek 6 Wilfred - Wanneer mag ik mij laten dopen?

Je hebt Jezus Christus als jouw Verlosser aangenomen, je hebt je zonden belijden en je hebt het wereldse leven achtergelaten en je maakt je koninklijk priesterschap waar. Waarschijnlijk zal dan de Heilige Geest het op jouw hart leggen om je te laten dopen.

Wat betekent de volwassen doop?

Om de volwassen doop te begrijpen moeten wij terug naar Johannes de Doper in Mattheüs 3:5-8

Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit, en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden. Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Deze verzen hebben een rijke inhoud, die verklaard moeten worden. Ten eerste wil ik de aandacht vestigen op "ONDER BELIJDENIS VAN ZONDEN". dat betekent dat de persoon die gedoopt gaat worden zich volledig bewust is van zijn of haar zonden. Het gaat vooraf aan BELIJDENIS, een schuldbeketenis. Een schuldbekentenis aan God dat je een zondaar bent. En let op het woorde ZONDEN in meervoud. Het is geen algemen schuldbeketenis van zonde in het algemeen, NEEN, belijdenis van ZONDEN, dat is elke zonde bij naam noemen. In mijn vorige preek noemde ik dat je bevrijd moet worden uit jouw verleden, uit de binding met satan en demonen en je leven wijzigen in een leven tot eer en glorie van God, jouw kindschap van God waardig en koninklijk priesterschap.
Kijk naar Johannes de Doper die NIET iedereen doopte, hij wijst de Farizeeën en Sadduceeën af, weigert hen te dopen. Met de beschuldiging van "Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?" Waarom? Deze geestelijke leiders stonden zich voor in het openbaar wat een geestelijk leiderschap, terwijl hun hart verre was van schuldbelijdenis aan God. Zij stonden zich voor op hun geestelijk leiderschap, een openlijke schijn. Zij legden menselijke geboden op aan het volk, die de mens onmogelijk kon houden, vroegen meer tienden over andere dingen dan God geboden had, en beroofden zo het volk van de toegang tot God. Terwijl zij zelf die geboden niet onderhielden. Het anwoord van Johannes de Doper: Denk niet dat je Gods toorn zult ontlopen. De mens die zich wil laten dopen moet een oprechte erkenning hebben van zonden.
De doop moet vrucht voortbrengen, die aan de bekering beantwoordt. Dat wil zeggen, de vruchten van de Heilige Geest in Galaten 5:22. Blijf men volharden in het mee doen van de wereldse dingen of keert men later terug naar het wereldse leven, dan verloochent de gelovige zijn of haar christen zijn, het kind zijn van God en brengt men GEEN VRUCHT voort.

Laten wij kijken naar 2 Samuël 24:18-25. Koning David, herinner je bent een koning, had gezondigd tegen God. Als straf volgde de dood van 70.000 mensen en de verderf engel van God stond voor Jeruzelem om zijn opdracht te voltooien. Door de schuld van de koning stierven "onschuldige mensen". Compleet onschuldig waren zij niet, want het volk was God ontrouw geworden. De gelovige die niet de evangelie verkondiging beoefend of steunt, is de koning die zijn of haar roeping niet waar maakt. Door zijn of haar ongehoorzaamheid, sterven "onschudlige mensen" en gaan naar de poel des vuurs. Echter deze "onschulige mensen" zijn ontrouw aan God, wensen God niet te kennen.
De profeet Gad krijgt de opdracht ga naar de koning en draag hem op om een altaar te bouwen op de dorsvloer van Arauna en daarop schuld en vrede offers te brengen. De koning is gehoorzaam en gaat uit om de dorsvloer te kopen. Arauna biedt kosteloos de dorsvloer met runderen en hun juk aan aan de koning. Het antwoord van koning David in vers 24:

Neen, maar ik wil het in elk geval van u voor de volle prijs kopen, want de Here, mijn God, wil ik geen brandoffers brengen, die mij niets kosten.

Hij weigert een offer te brengen die hem niets kosten. Het offer van Jezus is gebracht, het kost de gelovige NIETS om Jezus Christus als Verlosser aan te nemen. ECHER het kost een kapitaal om Jezus Christus als HEER aan te nemen. De keus is aan de gelovige om Jezus Christus als HEER aan te nemen. Dat is een keuze die meerdere malen per dag geschiedt om voor Jezus Christus te kiezen en NEE te zeggen tegen de verleidingen en zonden.
Vers 22 zegt zie daar de runderen en het tuig der runderen als brandhout. Het tuig der runderen is het juk van de gelovigen, de dagelijkse zonden en de verleidingen in het leven van de gelovige, die als brandhout verbrandt moeten worden en verbannen uit het leven van de gelovige. Het getuigenis geven van de gelovige, is een hoge prijs. Denk aan de vervolgde christenen die in de gevangenis gemarteld worden om hun geloof of gedood. Maar het kost de gelovige veel om in deze wereld tegen alle wetteloosheid te getuigen, te protesteren tegen wetten van regeringen die tegen Gods geboden in gaan, om in woord en DAAD in jouw dagelijkse leven te getuigen dat je een christen bent.
DAT IS DE BEKERING NA HET AANNEMEN VAN JEZUS CHRISTUS ALS VERLOSSER EN HEER. DAT IS DE VRUCHT VOORT BRENGEN NA JOUW DOOP.

Zo, wie mag zich laten dopen?

Een ieder die belijdt een zondaar te zijn en zich BEWUST is van zijn of haar zonden. Dat is dus NIET een kind, een baby die zich van geen schuld bewust is.Vanaf de leeftijd van zes/zeven jaar beginnen kinderen een intern geweten te ontwikkelen. De een is zich schuldbewuster dan de ander op diverse leeftijden. Mijn persoonlijke mening is dat vanaf het tiende levensjaar een kind gedoopt mag worden op EIGEN VERZOEK. Ik ben pertinent tegen het dopen omdat de voorganger, pa of ma, of een familielid dat wenst, ongeacht of het een kind of volwassen betreft. Mijn moeder wilde zich niet volwassen laten dopen omdat zij dit zag als een verloochening van haar kinderdoop. Maar haar vader liet zich als volwassene dopen op 70-jarige leeftijd. Persoonlijk acht ik de doop als iets symbolisch, niet iets dat jouw geestelijk groei of toegang tot de Hemel ontneemt. MAAR als je om wat voor reden dan ook, willens en wetens je verzet tegen volwassen doop dan kan dat je geestelijke groei belemmeren.
Een ieder die schuldbesef heeft en belijdenis van zonden doet, mag zich laten dopen. Maar men MOET KENNIS VAN ZONDEN HEBBEN. Handelingen 8:34-38. Filippus legt EERST het evangelie uit (dat is daar Jezus aan de hand van het Oudtestamentische boek Jesaja). En NA belijdenis vers 37, volgde de doop in een rivier.
Handelingen 10 beschijft de bekering van Cornelius en zijn familie en vrienden, NA de bekering volgt de doop. Beiden hebben betrekking op VOLWASSEN mensen met een bewust zijn van hun zonden en de noodzaak Jezus Christus als Verlosser aan te nemen. Let op Handelingen 10:48 Zij verzochten Petrus om nog enkele dagen bij hen te blijven, zij wensten verdieping van hun geloof, zij wensten MEER onderwijs.

Mag je je laten herdopen?

Het herdopen is in sommige kerken in heet hangijzer. De herdoop wordt in sommige kerken ook evangelische kerken afgewezen. Er zijn twee soorten van herdoop. De ene herdoop heeft betrekking op de kinderdoop, welke door velen niet als doop wordt beschouwd, want er was nog geen kennis en bewustzijn van zonden, van goed en kwaad. In evangelische kringen spreekt men van een opdragen van de baby aan God door de gelovige ouder (vader of moeder) of gelovige ouders (vader en moeder) met de belofte om het kind in het christelijke geloof op te voeden.
De andere herdoop wordt door velen afgewezen, waar ik persoonlijk niet achterstaat. Men is als "volwassen" of kind gedoopt, maar meer onder "dwang" of aanmoediging van voorganger, ouders of familielid. Terwijl er eigenlijk nog geen echt besef had van de consequentie van wat het christelijke leven inhoudt, een echt persoonlijk zondebesef. Op latere leeftijd, ja dat kan zijn 40-70 jaar, wordt men bewust van wat het christelijke leven inhoudt en wat zonde is, en wenst men zich te laten dopen. De vraag rijst: Mag je je laten herdopen?
Persoonlijk heb ik daar geen enkele moeite mee, MITS dit echt oprecht gebeurd en men ECHT tot schuldbelijdenis is gekomen en BEKERING van het wereldse leven. Iemand die het communisme of socialisme of geen onderscheid tussen man en vrouw aanhangt, erkent niet de schepping van God van MAN en Vrouw, gelooft niet echt in het onderwijs zal als door Jezus en de apostelen geleert. Zo iemand zal ik niet herdopen, de doopkandidaat moet echt een bewuste bekering tonen van het loslaten van de wereld en het leven zoals God de Vader en de HERE Jezus Christus dat wenst.
Kun jij dit rechtvaardigen? Mijn basis is Handelingen 19:3-5. Paulus vraagt: Waarin zijt gij dan gedoopt? Het antwoord is: gedoopt in de doop van Johannes. Paulus antwoordt Johannes doopte tot bekering en zei tot het volk dat zij moesten geloven in HEM, die na hem (Johannes de Doper) zal komen, dat is IN JEZUS. Voor mij is iemand die gedoopt is onder aanmoediging van voorganger of familie, zonder echt besef, als een doop van Johannes. Paulus DOOPTE opnieuw (herdoop), daarom zie ik niets bezwaarlijks om te herdopen als er ECHT BEWUST/BESEF is van zonden en berouw en dit zich toont uit de dagelijkse levenswandel en belijdenis.

Hoe en waar geschiedt het dopen?

Jordaan 1Jordaan 2Doop2 in de JordaanDoop in de Jordaan

Wel, uit het voorgaande is dat duidelijk, het dopen geschiedde in de rivier, in STROMEND water. Het is het afwassen van de zonden middels een VOLLEDIG onderdompeling van het GEHELE lichaam zodat geen enkele zonde achterblijft maar symbolisch elke zonde van het lichaam afgewassen wordt en weggespoeld door het stromende water. Besef goed dat de Jordaan ten tijde van Johannes een brede rivier was en niet de smalle rivier nu ten gevolge van het feit dat het water uit de Jordaan wordt gebruikt voor irrigatie. Daarom doopt men de volwassene onder volledige onderdompeling in STROMEND water.
Jezus zegt in Mattheüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

De doop is een opdracht van Jezus Christus, maar er gaan voorwarden aan vooraf. En na de doop volgt de opdracht om alles te onderhouden wat Jezus Christus geleerd en BEVOLEN heeft, welke in het Nieuwe Testament beter wordt uitgelegd door Zijn apostelen.
Laten wij gelovigen deze opdracht ter harte nemen. Als je nog niet gedoopt bent, overweegt hoe ver je bent in jouw geestelijke leven, en denk niet lichtzinnig over de doop. Ik hoop dat deze prediking jou helpt.