Preek 5 Wilfred - Je hebt Jezus als Verlosser aangenomen en nu verder?

Je hebt Jezus Christus als jouw Verlosser aangenomen, maar wat betekent dat? In deze prediking wil ik uitleggen wat het betekent om een christen te zijn. Geeft het christelijke leven verplichtingen? Wat betekent de oproep van Johannes de Doper hebt berouw en bekeer je?

Het feit dat je Jezus Christus hebt aangenomen als jouw Verlosser betekent dat je de Heilige Geest hebt ontvangen in Hij inwoning in jou heeft gemaakt. Hij is jouw waarborg tot eeuwig leven met God, lezen wij in Efeze 1:13-14. Je opnieuw geboren, je bent wedergeboren. Je bent een kind geworden van God de Vader, met Wie je mag communiceren. De Heilige Geest is de kracht om nee te zeggen tegen de zonde, maar het is aan jou om die kracht te gebruiken. Dat is een volkomen vrijwillig iets, zoals Adam de volkomen vrije keuze had om NEE te zeggen om niet van de verboden fruit te eten. Jezus weerstond alle verleidingen in Zijn dagelijkse leven op aarde, alle uitdagingen van satan. Het waren dagelijkse beslissingen. Zo is het volledig aan jou om dagelijkse NEE te zeggen tegen zonde, en ONMIDDELLIJK zonde te belijden en vergeving te vragen wanneer je gezondigd hebt. Doe dat onmiddellijk nadat je ervan bewust bent. Het niet bekennen van schuld, bedroefd de Heilige Geest, Efeze 4:30, en blijf je volharden dat waarschuwt de Heilige Geest je NIET MEER voor zonden en doof je de Geest uit, 1 Thessalonicenzen 5:19, met alle gevolgen voor jouw geestelijk leven en mogelijk jouw leven in de Hemel.

Wat is zonde?

Zonde is alles wat God verboden heeft en tegen de Wil van God ingaat. Duidelijke voorbeelden zien wij in het gehele Oude Testament. De opstandigheid van het Israëlische volk na hun uittocht uit Egypte. De aanbidding van het gouden kalf. Het geklaag over vlees en water. Het niet wensen te veroveren van het Beloofde land. Het overspel van koning David, zijn meerdere vrouwen, het tellen van de bevolking. Het niet straffen van de verkrachting door zijn zoon, die zijn half zuster verkrachtte. Koning Salomo die zich vergreep aan de rijkdom aan buitenlandse vrouwen en hun afgoden ging dienen. Duidelijke voorbeelden van het ontrouw zijn aan God. En Gods straf bleef niet uit, het volk verbleef 40 jaar in de woestijn, het koningschap werd ontnomen, het volk werd verbannen uit het Beloofde land. Dit alles tot voorbeeld van de christen om trouw te zijn aan God en niet terug te keren naar een leven in de wereld en van zonden.

Nadat je tot geloof gekomen bent, begin je de Bijbel te lezen. Mijn advies is begin met het Nieuwe Testament en lees tot Openbaring, en begin dan opnieuw met Mattheüs. Ben je nieuwsgierig wat de toekomst is, lees dan Openbaring waarin staat beschreven wat er spoedig gaat gebeuren en alles in de 7 jaren van Grote Verdrukking.
De bijbel toont je wat zonden is, en om tot eer en glorie van God te leven, die jou zojuist eeuwig leven heeft geschonken en vergeving van zonde, is het belangrijk om zonden te erkennen. Jouw leven kan licht zijn, bijvoorbeeld alleen horoscopen gelezen hebben of kaartlegging, of andere manieren op de toekomst te weten. Dat moet beleden worden. Koning Saul beging grove zonde om de toekomst te weten bij de waarzegster, zijn lot was de dood. Het is een binding met satan en demonen, waaruit jij bevrijdt moet worden middels schuldbelijdenis, ook al was het toen niet bewust. Laat mij een voorbeeld geven, op latere leeftijd heb ik mijn moeten bevrijden, OMDAT mijn moeder vertelde dat zij een iriscopist had geraadpleegd om mijn ziektes te weten. Dat was een binding die ik beleden moest en verbreken. Het was op dat moment een openbaring van de binding met de machten der duisternis, die middels mijn gebed beleden en in de Naam van Jezus Christus verbroken werd.
Anderen hebben een zwaar verleden middels alcoholverslaving, drugs, zelfmoord poging, seksueel misbruik, incest, diefstal, moord, aanbidding van satan en demonen, beoefenen van tovenarij, macumbe, enzovoort. Soms is men zich er niet van bewust omdat het speelt in familieverband of verleden van familie. Ervaar je problemen in jouw geestelijke leven van Bijbel lezen en gebed, vraag dan de Heilige Geest om de oorzaak te openbaren als jezelf niet weet wat de binding is.

De Heilige Geest gaat stap voor stap met een ieder persoonlijk. De een gaat heel snel in de openbaring van zonde en is bekwaam om tot snelle zonde belijdenis te komen. De ander gaat traag omdat de nieuwe gelovige stap voor stap zijn of haar zonde kan belijden afhankelijk van zijn of haar capaciteit. Maak je geen zorgen, God kent jou en weet wat je wel en niet aan kan en wat nodig is. Echter bij de bekendmaking van je zonde, is het aan jou om schuld te bekennen en vergeving te vragen. Koning David moest meerdere malen schuld bekennen.

Wat houdt het christelijke leven in?

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Dat is nogal niets. Je bent een kind van God geworden en je behoort nu tot een koninklijk priesterschap. MAAR dat geeft verplichtingen, zoals een prins en koning een voorbeeld voor het volk moeten zijn, zo is de wederomgeboren gelovige geroepen om een leven ten VOORBEELD aan de ongelovigen te zijn. Laat mij beginnen met Deuteronomium 17:14-20 waarin de gedragsregels zijn gegeven voor een koning.

16 Maar hij zal niet veel paarden houden (= zich rijkdom vergaren). 17 Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. 18 Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is (=dat ben jij), dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet (= de Bijbel), welke bij de levitische priesters berust. 19 Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij (=jij) lezen gedurende heel zijn leven om te leren de Here, zijn God, te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naarstig te onderhouden, 20 opdat zijn (=jouw) hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en hij (=jij) van het gebod niet afwijke naar rechts of naar links.

Dat is duidelijk taal, het is jouw verplichting om dagelijks de Bijbel te lezen, te bestuderen en de Woorden van God ijverig en actief in praktijk te brengen. Uitleg van Gods Woord vind je in Bijbelstudie groepen, een volwassen christen broeder, (of als je een vrouw bent, mag je het aan een volwassen zuster in Christus vragen), in Bijbel commentaren en of internet (mag toets de uitleg aan andere Bijbelteksten in hun verband, neem het niet klakkeloos aan) en op deze website.
Pas op voor de vele vrouwen genoemd in deze tekst, dat was in die tijd de gewoonte voor koningen, terwijl God duidelijk gebod ALLEEN dit het Israëlische volk te trouwen en NIET met buitenlandse vrouwen. God gebiedt het MONOGAME huwelijk. En deze regel geldt ook voor de gelovige. GEEN VERKERING, GEEN HUWLIJK MET EEN ONGELOVIGE OF ONGELIJKE IN GELOOF. 2 Corinthiërs 6:14 VORMT GEEN ONGELIJK SPAN MET ONGELOVIGEN. Dat betekent ook geen verkering of huwelijk met een partner die ongelijk is in geloof, bijvoorbeeld een Jehova getuige, Mormoon, persoon die beelden (R.K.) aanbidt.

Het is jouw levenswijze die moet afstralen dat je een kind bent van de Here Jezus Christus en God de Vader. Begin 2019 maakte ik reeds bekend de ongepastheid om met gerafelde jeans naar de kerk te gaan. Nu een jaar later wordt dit bevestigd door een voorganger in Belo Horizonte in Brazilië. En hij wordt enorm aangevallen door zijn mede-voorgangers. Begin 2020 is er een enorme regenval in Belo Horizonte, tientallen doden, huizen weggespoeld, wegen onberijdbaar. Heviger dan ooit. Zijn gebed was waarom, Here? In een profetie ontving hij het antwoord. De kerken preken niet meer zonde, alles is toegestaan, de kerken zijn verlicht met disco lampen, mensen bezoeken mijn tempel (=kerk) in gerafelde kleding, er is geen respect meer Voor MIJ en Mijn Woord, de kerken preken dat alles is toegestaan, verrijken zich met het openen van grote luxe kerken met luxe zitplaatsen en lijken meer op een disco, dan een heilige plaats waar men God ontmoet. De gelovigen zijn egoïtisch en bekommeren zich niet om Mattheüs 24 en 25. Hun prediking is een prediking zonder berouw, zonder een geestelijke leven, is een die leidt tot de poel des vuurs. Deze rampen gaan zich over geheel Brazilië uitbreiden, indien voorgangers en gelovigen zich NIET bekeren. Kijk naar Johannes de Doper die berouw van zonde verkondigde en bekering van een dagelijkse levenswandel. Mijn Zoon Jezus sprak duidelijk over de zondige mens. Hij werd gekruisigd omdat het volk van Hem brood verwachtte (de spijziging van de 4000 en 5000), zij wenste Hem als koning, verlosser van de Romeinse bezetter. Maar verwierpen Hem toen Hij de tempel reinigde en de tafels van de verkopers omkeerde die woekerwinsten maakte met de verkoop van tempel offers.
Heden is het niet anders, men wenst NIET een Jezus te kennen Die wijst op de zonde, de noodzaak van berouw, het houden aan Gods voorschriften, de bekering van het wereldse leven tot een koninklijk priesterschap. Heden verkondigen de voorgangers "alles is geoorloofd, men is vrij door het bloed van Jezus om alles te doen", zelf preken zij in (gerafelde) jeans, onwaardig God gekleed.

Laten wij alstublieft deze profetie ter harte nemen. God is als een verterend vuur (Exodus 24:17, Hebreeën 12:29). God is rechtvaardig, Hij kan geen zonde tolereren. Een misdadiger die diefstal pleegt, die moordt en door de rechter wordt vrijgesproken omdat hij of zij in een liefdeloos gezin is opgegroeid, zo handelt GOD NIET. Ongeacht zijn of haar verleden, God straft bij overtreding, dat is ELKE zonde. Een misdadiger dient in de gevangenis onderricht te ontvangen, voorbereidt tot terugkeer in de samenleving. Ja, het is soms hard om naar de gevangenis een baan te vinden. Velen keren terug naar het makkelijk leven van stelen. Laat jouw leven een leven van volharding zijn. Keer niet terug naar het wereldse leven, wat o zo gemakkelijk is, maar zoals de misdadiger een terugkeer naar de gevangenis, een eeuwig leven in de poel des vuurs. Volhardt in een christelijke getuigenis en eeuwig leven in de Hemel. Ieder mens moet dagelijkse meerdere keuze voor of tegen God maken, laat onze keuze de juiste zijn.