Preek 23 Wilfred - Het Virus Corona en de toekomst

Wie kan ons de toekomst vertellen?

Horoscopen, tarotkaarten, bezoeken aan een medium, de kristallen bol en de waarzegger? Ze vertellen de waarheid niet. Waarom zoveel geld uitgeven, terwijl de Bijbel het antwoord geeft, gratis op Internet. God heeft in de Bijbel al geopenbaard wat er met de mens en de aarde zal gebeuren.

Wat zegt de Bijbel over de toekomst van de mens en de aarde?

God vertelde het volk van Israël dat als ze Hem maar zouden aanbidden en Zijn geboden zouden gehoorzamen, het volk in vrede zou leven in het Beloofde Land Israël. Als ze daarentegen andere goden aanbaden, zou er oorlog zijn in het Beloofde Land. Ze waren ongehoorzaam, lieten hun God in de steek, met als gevolg dat ze oorlogen kwamen, maar desondanks keerden ze niet terug om hun God te aanbidden. Dus God verwijderde hen uit het Beloofde Land en het Israëlische volk ging in ballingschap naar Babylon, waar koning Nebukadnezar regeerde. De profeet Daniël was een zeer wijs man en was een directe regeerder onder deze koning. De toekomst van Israël werd aan hem onthuld. Lees zelf het boek Daniël. Het boek Daniël is geschreven voor het Israëlische volk, de huidige kerk van 2000 jaar was volledig verborgen in het Oude Testament. Maar wat aan Daniël werd onthuld, is voor het Israëlische volk en wat er met de mensheid zal gebeuren in de Grote Verdrukking.

Daniël 7:24-28 Een tijd van grote verdrukking voor het Joodse volk gedurende een tijd en tijden en een halve tijd, wat betekent 3 1/2 jaar.
Daniël 8:14 Tweeduizend driehonderd avonden en morgens dat is 76,6 maanden = 6,4 jaar. Vers 17 dat het visioen voor de tijd van het einde is, verwijst naar de tijd van de Grote Verdrukking.
Daniël 8:26 Het visioen van de avonden en de ochtenden dat is verteld IS WAAR; maar verzegel het visioen, want het doelt op het tijdstip van het einde. En dat tijdstip van het einde is nu 2600 jaar later toen dit visie aan Daniël gegeven werd.
Daniël 9:24 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad (=Jeruzalem), om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. 70 weken zijn bijna 6 jaar.
Vers 27 Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad (=Jeruzalem), om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen.
Daniël 12:4 Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. De visie van de avonden en de ochtenden die we vandaag hebben, wordt in het boek Openbaring uitgebreid en veel gedetailleerder verteld over wat er zal gebeuren tijdens de Grote Verdrukking.
Daniël 12:7 Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. Nog eens 3 1/2 jaar. Na deze tijd zullen al deze dingen voleindigd zijn.
Daniël 12:10 maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. Mensen die niets van God willen weten, ze zijn blind, ze houden niet vast aan het geloof in Jezus Christus als Redder en Heer. Ze zullen door de Grote Verdrukking gaan en satan als koning accepteren.
Vers 11. 1290 dagen = 43 maanden = 3 1/2 jaar. Vers 12. 1335 dagen = 3 jaar en 255 dagen. Dus 1290 + 1335 = 2625 dagen is 7,29 jaar van Grote Verdrukking.
Vers 13. Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. Daniël mag gerust zijn, hij zal in vrede sterven en hij zal op de dag worden opgewekt uit de doden, zie Openbaring 20:11-15.

Wat is de taak van de christen in deze tijd van het corona virus?

De taak van de christen in deze tijd van het corona virus is het verkondigen van de toekomst, wat er zal gebeuren met de mensheid en in de Grote Verdrukking.
Ezechiël 3:17-21. 17 Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. 18 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 19 Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered. 20 En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 21 Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.
Ezechiël moest het huis van Israël waarschuwen. De christen moet ook ongelovigen waarschuwen. De christen moet het evangelie verkondigen. Moet de rechtvaardige (broer of zus in Jezus Christus) waarschuwen voor zijn of haar zonden. Zo niet, dan zal zijn bloed, ik (Jezus) het uit uw hand vragen. Vers 20 En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven. Voor mij betekent het dat hij of zij geestelijk sterft, mogelijk verliest hij of zij het leven in de Hemel.

Waarom moeten leraren en voorgangers correct lesgeven?

Marcus 9:42 En wie één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen

Als je communisme, socialisme of genero doceert, en dientengevolge de leerlingen en studenten struikelen op scholen, hogescholen en universiteiten, dan was het dus beter om een molensteen om de nek van deze onderwijzer te hangen en in zee te gooien. Kijk naar de armoede in Cuba en Venezuela. De gouverneurs willen slechts één salaris voor alle mensen gelijk. Maar kijk naar de waarheid, leiders zijn de rijkste, geen gelijkheid. Homoseksuelen worden, wanneer ze worden betrapt in de communistische landen, in de gevangenis geworpen. Denk dus goed na over wat je gelooft.

Wat zal er gebeuren in de Grote Verdrukking?

Openbaring 1:3 Gezegend is hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
God belooft wanneer je het boek Openbaring bestudeert en uitlegt, God jou zal zegenen.
Openbaring vertelt wat er in de Grote Verdrukking gaat gebeuren. Laten we in vogelvlucht kijken.
Openbaring 11:2 Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden. 42 maanden = 3 1/2 jaar die we tegenkwamen in het boek van Daniël.
Vers 3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. 1260 dagen = 42 maanden = 3 1/2 jaar zullen de 2 profeten profeteren. Vers 5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden.
Vers 6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.
Dus het corona virus en Covid-19 zijn niets vergeleken met wat er in de Grote Verdrukking zal gebeuren. In Brazilië kent men al de tijden van weinig regen in het zuiden van Brazilië valt. Mensen krijgen slechts 1 dag per week water. Stel je voor dat rivieren en oceanen in bloed veranderen, geen drinkwater meer.

Wat zal het einde zijn van de Grote Verdrukking?

Openbaring 20:1-2 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren.
Openbaring 20:7-10 7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. 9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Dit is het moment dat God je waarschuwt om te kiezen. Kies voor Jezus Christus als Redder en Heer. Leef gehoorzaam naar de geboden in de Bijbel en wordt opgenomen in de Hemel. Als iemand Jezus afwijst, blijft hij of zij achter en gaat hij of zij door de Grote Verdrukking. De toekomst is heel duidelijk door God geopenbaard. De juiste keuze is aan jou!