Preek 18 Wilfred - Corona Virus advies en waarschuwingen

Phishing-zwendel of ransomware-aanval van emails

Dit is het moment om waakzaam te blijven bij het openen van e-mails en het klikken op links. Hier zijn een paar praktische tips die u moet overwegen, zodat u niet het slachtoffer wordt van een phishing-zwendel of ransomware-aanval met een coronavirus-thema.
Pas op voor e-mails met een coronavirus-thema van onbekende afzenders.
Cyberdieven zijn al begonnen met het verzenden van kwaadaardige e-mails, vermomd als aankondigingen van openbare diensten. Zorg ervoor dat u de afzendergegevens en het e-mailadres in de Van-regel van uw e-mails nauwkeurig inspecteert. Klik niet op een bijlage, tenzij u absoluut zeker weet wie deze heeft verzonden.
Wees op uw hoede voor verzoeken om persoonlijke of financiële informatie.
Pas op voor dringende verzoeken om persoonlijke of financiële rekeninginformatie. Probeer de afzender zo mogelijk telefonisch te verifiëren voordat u accountgegevens verzendt, bevestigt of bijwerkt.
Pas op voor verdachte links.
Cyberdieven kunnen proberen om links met een coronavirus-thema te gebruiken om schadelijke code op uw apparaat te implementeren. Inspecteer de URL op eventuele links voordat u erop klikt. Zorg ervoor dat links u naar gerenommeerde bronnen leiden. Beter nog, typ de URL rechtstreeks in uw browser.
Online Shopper Records gelekt
Er werden tot 8 miljoen verkooprecords ontdekt in een onbeveiligde MongoDB-database die voor onbepaalde tijd verkeerd is geconfigureerd. De onderzoeker die de database vond, nam snel contact op met het externe servicebedrijf dat de database beheerde en vijf dagen later werd de database beveiligd. De database bevatte ongeveer vier miljoen records die alleen betrekking hadden op Amazon UK en eBay, voornamelijk bestaande uit betalings- en contactgegevens voor online shoppers.
Western Union begint fraude terug te betalen
Western Union is begonnen met het terugbetalen van ongeveer 153 miljoen dollar aan slachtoffers van frauduleuze transacties die worden verwerkt door de betalingssystemen van het bedrijf. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie waren verschillende werknemers en eigenaren van Western Union-locaties betrokken bij het toestaan van deze frauduleuze betalingen en het niet correct onderrichten van die personen. De terugbetalingsvoorwaarden zijn begonnen met 109.000 slachtoffers wereldwijd en zullen uiteindelijk in totaal $ 586 miljoen aan vergoedingen bedragen.

Het instellen van een groep van tien personen/landen die de wereld gaat regeren

Er zijn geluiden van het instellen van een groep van tien personen/landen die de wereld gaat regeren. Het afschaffen van presidenten en koningen die hun land besturen. Ontneming van de macht van de president van Amerika, China, Brazilië, van elk land ter wereld. Dit is de vervulling van Daniel 2:31-45.

Daniel Beeld 31Gij, o koning, hadt een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vóór u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. 32Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, 33zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem. 34Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde. 36Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen: 37Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, 38ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt – gij zijt dat gouden hoofd. 39Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; 40en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn. 43Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 44Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar.

Wij zijn de Opname van de Gemeente aan het naderen, nog maanden, 1 of 2 jaar? Maar de Grote Verdrukking komt er aan! Nu is nog de taak van de christenen om te bidden zodat ongelovigen tot geloof komen in de Here Jezus Christus als Verlosser en Heer. En de christenen die nog in het vlees leven en niet leven volgens de voorschriften van God en de Bijbel, hun leven veranderen en Jezus Christus als Heer aannemen. Want aan het eind van de Grote Verdrukking Openbaring 17:12

En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op één uur met het beest.

Laten de christen nu de gebedsmacht zijn die God aanroepen. Maar aanroepen heeft geen zin als de christenen zelf niet leven tot eer en glorie van God. Dit corona virus en Covid-19 is een toestaan van God aan satan om de mensheid tot geloof in Jezus Christus te brengen en dat christenen volgens de Bijbelse wetten en normen gaan leven. Zonder berouw van zonden, zal God niet luisteren naar de gebeden. Laten wij naar God gaan luisteren, zodat God onze gebeden gaat vervolgen en er een eind gaat komen aan deze virussen en paniek in de wereld.