Preek 16 Wilfred - Wat gebeurt er na de dood

Na de dood op aarde volgt het eeuwige leven, de vraag is waar voor jou?
Je kunt twijfelen en ontkennen dat er leven is na de dood. In andere geloven, geloof men in leven na de dood, denk aan de Farao's die begraven zijn in de piramides. Het geloof in reïncarnatie. Het bewijs dat de Bijbel de Waarheid spreekt, vinden wij in het bestaan van satan en demonen. De Bijbel beschrijft satan en demonen duidelijk als de vijanden van God, die de mens wensen te vernietigen en de ellende en ziekten op aarde brengen. Maar er is ook de toorn van God over de mensen die Hem verwerpen. Het Israëlisch volk wenste hun God niet te volgen en aanbad andere afgoden, tot zelfs het offeren van hun eigen zonen en dochters, wat nu gebeurt in de kerk van satan. 2 Koningen geeft een duidelijk beeld hoe de Israëlieten hun God verwierpen en andere afgoden dienden en de straf die God uitoefende over Zijn eigen volk. Het volk wenste NIET te luisteren ondanks alle profeten die hun God zond ter bekering. Het gevolg was verovering en arbeid voor de veroveraar, ja zelfs tot wegvoering naar een vreemd land. Laat dat een les zijn voor christenen.

Na het leven op aarde, volgt een eeuwig leven, maar waar?

De Bijbel is zeer duidelijk er zijn slechts twee mogelijkheden of een leven met God óf een leven gescheiden van God. De Bijbel is duidelijk op vele plaatsen, maar naar mijn inzicht ook tegenstrijdig wat betreft het definitieve gered zijn door Jezus. Zo ik zal mijn PERSOONLIJKE MENING hierover geven om deze tegenstrijdigheid te verklaren.

Wat is een leven met God?

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Smalle weg naar de HemelZegelLet op de woorden "Niemand komt tot de Vader dan door Mij", mag ik het anders vertalen met "Niemand komt in de Hemel (=de woonplaats van God de Vader) dan door geloof in Mij als persoonlijke Verlosser en Heer". Wanneer een persoon Jezus Christus aanvaardt als zijn of haar Verlosser, dan ontvangt ONMIDDELLIJK hij of zij de Heilige Geest als verzegeling. In de oudheid werd een document bekrachtigd door een zegel, dat is (vloeibare) lak waarin het zegel werd gedrukt. Dus de Heilige Geest maakt onmiddellijke inwoning in de wederomgeboren persoon en daarmede is bekrachtigd dat hij of zij tot God de Vader behoort en dit kan niet ongedaan worden gemaakt ??? Maar Efeziërs 4:30 zegt:

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
1 Thess. 5:19 Dooft de Heilige Geest niet uit.

Dat betekent dat de gelovige die zijn of haar eigen leven leidt, niet luistert wanneer de Heilige Geest attent maakt op zonde, de Heilige Geest bedroefd wordt en bij volharding in de zonden, de Heilige Geest uitdooft. De gelovige die dus de voorkeur geeft aan een eigen-IK leven, een verloochening van het christen zijn en het willen leven naar de Wil van God. Het is het zaad wat langs de weg valt, tussen de doornen en op de rotsen, zie Mattheüs 13. Dit zaad gaat VERLOREN! Dat is een tegenstrijdigheid met de verzegeling?
Wel, ik ga mij op glad ijs begeven en dit is MIJN persoonlijke gedachte. De verzegeling met de Heilige Geest betekent dat die persoon eeuwig leven ontvangt met God, maar dat wil mijns inziens NIET betekenen een eeuwig leven in de HEMEL. Mattheüs 24:40-41 zegt duidelijk dat de één wordt aangenomen en de ander wordt achtergelaten. Mattheüs 25 de scheiding tussen de wijze maagden (vol van de Heilige Geest) en de dwaze maagden (bedroeft en uitgedoofd de Heilige Geest). Eén wordt opgenomen bij de eerste Wederkomst van Jezus (de wijze maagden) en gaat naar de HEMEL (bruiloftszaal binnen), de ander wordt achtergelaten (dwaze maagden) en vinden de bruiloftszaal definitief gesloten en gaan NIET naar de Hemel, maar blijven achter in de Grote Verdrukking. Als zij het merkteken 666 van het beest NIET aannemen dan zullen zij leven in het 1000-jarig Koninkrijk van Christus en op de NIEUWE AARDE, maar mijn gedachte NIET IN DE HEMEL. Dat is mijn persoonlijke uitlegging van de verzegeling met de Heilige Geest.
Dan is er denk ik een andere groep, die eeuwig leven ontvangen in het 1000-jarig Koninkrijk van Christus en op de NIEUWE AARDE, maar kom daarop later terug. Nu eerst

Wat is een leven gescheiden van God?

Definitief degenen die satan en demonen aanbidden en volgen. Degenen die de mogelijkheid hadden om kennis te nemen van Jezus Christus middels een Bijbel, televisie preken, internet, maar God NIET zochten maar de voorkeur gaven om hun eigen leven te leiden, die bewust het bestaan van God onderkenden (terwijl Kerstmis en Pasen duidelijke indicaties gaven voor het bestaan van Jezus). Dit zijn de mensen die wisten van het christelijke geloof en bewust geen kennis van wensten te nemen, dan wel het zochten in Islam, Boeddhisme en andere geloven.
En nu begeef ik mij weer op glad ijs en mijn persoonlijke gedachten, de groep van mensen die geen enkele mogelijkheid hadden om van Jezus te horen, voor hen geldt de scheiding van de schapen en de bokken, Mattheüs 25:31-46 en Openbaring 20:11-15. Zij worden beoordeeld op hun werken. De bokken gaan voor eeuwig naar de poel des vuurs. De schapen, wiens naam staan in het Boek des Levens, ontvangen (mijn gedachten) een eeuwig leven op de Nieuwe Aarde. Ik denk dat Mattheüs 25:31-46 en Openbaring 20:11-15 NA het 1000-jarig Koninkrijk van Christus geschied. Waarom? Wel aan het einde van het 1000-jarig Koninkrijk van Christus wordt satan losgelaten en zal een aantal kiezen voor satan en strijden TEGEN Jezus Christus. Welke strijd satan opnieuw zal verliezen en dan definitief in de poel des vuurs wordt geworpen, inclusief zijn volgelingen.

Wat gebeurt er na de dood op aarde?

Uit het voorgaande is duidelijk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Maar ik wens meer uit te leggen. Het Joodse en Israëlische volk, maar allen uit het Oude Testament waren geroepen om in God te geloven en Zijn wetten te onderhouden. Abraham geloofde in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo waar gaan deze personen naar toe, na hun dood? In Lucas 16:19-31 geeft Jezus een verklaring. Hier is de scheiding op basis van werken. De rijke dacht alleen aan zichzelf en na zijn dood kwam hij in de hel. De arme Lazarus kwam na zijn dood in de schoot van Abraham, in het paradijs.
Lukas 23:38-43. De ene misdadiger die met Jezus gekruisigd is, komt niet tot berouw. De andere misdadiger ERKENT SCHULD en BEROUW, ERKENT JEZUS ALS KONING (VERLOSSER) en Jezus antwoordt: Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs. Duidelijk dat deze misdadiger naar het paradijs ging.

Conclusie: na de dood op aarde gaat men óf naar de hel óf naar het paradijs

Hier is dus een onmiddellijke scheiding tussen de schapen en de bokken. In de hel verblijft men tot Mattheüs 25:31-46 en Openbaring 20:11-15.
Tot wanneer verblijft men in het paradijs. Ook hier mijn persoonlijke gedachten. Waarom? Wel, het Nieuwe Testament is de Verlossing door het geloof in Jezus Christus als Verlosser en Heer. Dat is de kern van het Nieuwe Testament. Dat is de oproep van God. Aan het eind van Openbaring wordt een kleine sluier opgelicht van de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Hemel, maar dat is ONBELANGRIJK, wie op die Nieuwe Aarde zullen leven, is onbelangrijk om te weten, de opdracht NU is tot geloof in Jezus Christus.
Mijn gedachten is dat alle Oudtestamentische gelovigen op de Nieuwe Aarde zullen wonen. Bedenk Genesis 15:18-21.

Gebied verbond met Abram

Te dien dage sloot de Here een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat: de Keniet, de Kenizziet, de Kadmoniet, de Hethiet, de Perizziet, de Refaïeten, de Amoriet, de Kanaäniet, de Girgasiet en de Jebusiet.

: De Eufraat begint in Noordoost-Turkije en stroomt via Syrië naar Irak, waar ze ten noorden van Basra samenvloeit met de Tigris.

Dat is het gebied van het huidige Turkije en Irak. Dat moet ook wel, de Joden leven nu in Israël, ook de 10 stammen van Israël hebben een land nodig, vandaar inclusief Turkije en Irak.
Laten zien wat Openbaring 21 en 22 aan beschrijving geeft. Flatgebouwen van een 1 kilometer in hoogte (wens jij daarin te bouwen? sorry God). Het nieuwe Jeruzalem met de tempel waaruit de rivier van water des levens stroomt, aan weerszijde staan geboomte des levens, die vrucht geven tot genezing.
Voor mij betekent dit twee dingen. Ten eerste: De tempel waarin offers worden gebracht voor de zonden. Dus er leven zondige mensen die offers voor hun zonden moeten brengen. Mijns inziens is het offer van Jezus aan het Kruis ALLEEN geldig voor de gelovige die Jezus Christus als Verlosser aannemen.
Ten tweede daar er zonde is, is er ziekte. Er bestaat ziekte want de geboomte dragen elke maand vrucht tot genezing.
Persoonlijk denk ik dat de Oudtestamentische gelovigen IN HET PARADIJS blijven tot aan de Nieuwe Aarde.

Wat gebeurt er bij de Opname van de Gemeente?

Geheel anders voor de wijze maagden, de christenen vol van de Heilige Geest.

1 Thessalonicenzen 4:13-17 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

"Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel" dat is de eerste Wederkomst van Christus, oftewel de Opname van de Gemeente in Mattheüs 24:40-41.
"Zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan", dat zijn volgens mijn gedachte de gelovigen die in het paradijs verblijven (de christen na zijn of haar dood gaat naar het paradijs, zoals de misdadiger die berouw had), maar mijns inziens slechts de christen die leefde onder controle van de Heilige Geest. De overigen denk ik blijven in het paradijs totdat het Boek des Levens wordt geopend. Maar een ieder vraagt aan God wie het zijn die meegaan en opstaan die in Christus gestorven zijn.
"Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven" degenen die aangenomen worden in Mattheüs 24:40-41.
"Samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht". De mensen op aarde zullen dit NIET zien, het gebeurt in een oogwenk, zo razend snel, niet waarneembaar. De Here Jezus blijft in de wolken en zij, die in Christus gestorven zijn en samen met de levenden weggevoerd worden naar de Hemel, zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Wat gebeurt er tijdens de Opname van de Gemeente?

1 Corinthiërs 15:50-53 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

"Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet". Vlees en bloed, dat is de zondige mens. Geen zondig mens kan voor God de Vader verschijnen in een zondig lichaam. De zondige mens is vergankelijk, hij of zij sterft tengevolge van de zonde. In een ondeelbaar ogenblik, de Opname van de Gemeente, zullen zij, die in Christus gestorven zijn en de aangenomen levenden een nieuw onvergankelijk (dat is eeuwig) ZONDELOOS lichaam, gelijkvormig aan het opstandingslichaam van Jezus Christus ontvangen.

Hopelijk is duidelijk geworden wat de mogelijkheden zijn na het sterven hier op aarde. De mens heeft een volkomen vrije en bewuste keuze. Afhankelijk van zijn of haar keuze gaat men naar de plaats die men kiest. De plaats is NIET afhankelijk van God, maar volkomen afhankelijk van de keus die de mens maakt. Wees verstandig en maak de juiste keuze.