Preek 10 Wilfred - Met wie mag je als christen verkering beginnen?

Je mag als christen een verkering beginnen met iemand die ook een christen is. Het is VERBODEN om verkering te beginnen met een ongelovige EN waarmee je een ONGELIJK SPAN vormt. In deze preek zal Wilfred dit nader uitleggen.

2 Korinthiërs 6:14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Wie is een ongelovige, 2 Korinthiërs 6:14?

Een ongelovige is een ieder die Jezus Christus NIET erkent als de Zoon van God, NIET erkent dat Jezus Christus God is (de Drie-eenheid), niet erkent een zondaar te zijn en zonder bloedstorting er geen vergeving geschiedt. Jezus Christus niet erkent als persoonlijke Verlosser. Die denkt in eigen kracht zijn of haar verlossing te kunnen bewerken en daardoor vrij te komen van Gods toorn en straf.

Geen afwijkend evangelie en verlossing?

Stichter: Joseph Smith (1805 - 1844). Hij kreeg volgens de mormonen in 1823 bezoek van een engel Moroni. Moroni vertelde dat er beschreven gouden platen lagen bij een heuvel. ‘Met Gods hulp’ werden die platen in 1827 vertaald door Joseph en dat werd het Boek van Mormon. Wie een kleine studie maakt over de geloofsbeginselen van de ‘Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ontdekt dat de focus van een heel aantal zaken (verlossing, afvalligheid, gehoorzaamheid, trouw) niet op de Here Jezus gericht is, maar op de kerk of op de kerkleiders. Zo zegt een van de leringen van Brigham Young dat het evangelie van Jezus Christus een systeem van wetten en verordeningen omvat die tot verlossing leiden. De tempel van de Mormonen mag je pas binnen gaan, als je eerst speciale onderkleding aantrekt en een wit gewaad. "Dat is heilig ondergoed, dat je alleen in de verschillende Mormonentempels in setjes kunt kopen. Je moet daar ook een gelofte afleggen, dat je altijd dat heilige ondergoed draagt, dat een teken van heiligheid is, maar ook je lichaam zal beschermen tegen het kwaad." Uit verschillende bronnen is gebleken dat er op de geheiligde onderkleding tekens van vrijmetselarij staan: een passer en een winkelhaak.
De Jehova's Getuigen gebruiken een eigen Bijbelvertaling. Deze Bijbelvertaling wordt de Nieuwewereldvertaling genoemd. Volgens de Jehova's Getuigen is Jezus niet gelijk is aan God. Ze gaan er vanuit dat Jezus door God was geschapen. Jezus is in hun ogen dus een schepsel en geen God. Volgens Jehova´s Getuigen is er maar één God. De Heilige Geest is een kracht. Volgens de Jehova's Getuigen is de leer van de Drie-eenheid een dwaling.
Het heilige boek voor moslims is de Koran, waarvan God volgens hen de tekst via de aartsengel Djibriel (Gabriël) aan Mohammed als profeet en boodschapper doorgaf. Volgens de islamitische traditie wordt Mohammed (570-632) gezien als de laatste in een reeks van profeten. Tijdens de laatste tweeëntwintig jaar van zijn leven, vanaf zijn veertigste, zou Mohammed openbaringen hebben gekregen van God die aan hem werden doorgegeven door de aartsengel Gabriël waarin hij werd opgeroepen het geloof van Adam en Abraham opnieuw te introduceren.

De Bijbel is zeer duidelijk over een ander evangelie zoals hierboven beschreven en gebracht door een engel (logisch geen engel van God, maar een misleidende gevallen engel), Galaten 1:8-9

Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Dat is krachtige en duidelijke taal niet voor andere uitleg vatbaar.

Beiden dienen maagd te zijn?

Ja, mijn persoonlijke mening is dat zowel de jongen of man als zowel het meisje of vrouw, beiden dienen geen gemeenschap te hebben gehad voor het huwelijk ALS zij Jezus Christus wensen te dienen, bijvoorbeeld als voorganger, evangelist, zendeling, oudste, etc. De Bijbel zegt immers in Leviticus 21:13-14:

Een vrouw in haar maagdelijke staat zal hij (priester) nemen. Een weduwe, een verstotene, een onteerde of ontuchtige vrouw – deze zal hij niet huwen, maar een maagd uit zijn volksgenoten zal hij tot vrouw nemen.

Een priester in het Oude Testament DIENDE GOD in de tabernakel en later in de tempel. De gelovige die God wenst te dienen is een PRIESTER IN DIENST VAN GOD. Er mogen geen openingen voor satan en demonen zijn en aanklachten door ongelovigen van hij/zij zegt om maagd te blijven tot het huwelijk, maar hij/zij was dat zelf ook niet. Voor anderen die niet van plan zijn God te dienen, laten zij maagd blijven, maar er zijn mogelijkheden van dat de seksuele relatie plaats vond voor BEKERING, en na bekering niet meer. Laat de heilige Geest daarbij sturing geven.