God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Johannes 3:16

Het goede nieuws
Het goede nieuws
Animatie van Jezus

Bijbelstudie van Johannes, het evangelie

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Wat betekent dit?

Gods liefde (AGAPE) was zo groot, dat Hij zijn Zoon naar de aarde stuurde en geboren liet worden als een mens. Als mens zijnde kon Jezus het leven ervaren als mens, met al zijn verzoekingen van zonde, ellende en ziekte. Op zijn 33-jarige leeftijd mocht Jezus ervaren hoe slecht de mens was en zijn eigen volk riep: "Weg met Hem, Kruisig Hem", dit omdat men dacht dat Jezus hun zou verlossen van het juk der Romeinen.

Echter Jezus was niet naar de aarde gekomen om de joden te verlossen van het juk der Romeinen, maar om te sterven en de straf op de zonden op Zich te nemen.

Jezus stierf aan het Kruis van Golgotha, en overwon de dood na drie dagen. Toen stond Jezus Christus op uit den dood en beloofde dat een ieder die gelooft dat hij/zij een zondaar is en gelooft dat Jezus Christus voor zijn/haar zonden is gestorven, het eeuwige leven in de hemel zou krijgen (zie ook 1 Corinthiërs 15:35-49).


Is de mens een zondaar?

Ja, zonder meer. Waarom? Ieder van ons gaat tegen Gods Wil in. God vraagt van de mens om niet te liegen, niet te begeren wat van een ander is, God lief te hebben, niet te stelen, geen valse getuigenis te geven, je vader en moeder lief te hebben en de ander lief te hebben zoals je jezelf zou liefhebben (Mattheüs 19:17) en je medemens van eten te voorzien (Mattheüs 25:37). Hoe vaak denken wij niet eerst aan ons zelf. Dus ja wij zijn zondaars.
Wel waarom zou ik iemand anders mijn straf laten dragen, die ik zelf verdien, dat is toch niet eerlijk ?
Daar de mens dagelijks zondigt, groeit elke dag de straf. Die straf wordt zo groot dat het voor een mens niet draaglijk is, die straf zelf te dragen. God heeft in Zijn liefde voor de mensen het aanbod gegeven om die straf over te nemen, maar de mens dient zelf, ieder voor zich persoonlijk, dit aanbod aan te nemen, namelijk: Te geloven dat Jezus Christus voor zijn/haar zonde is gestorven.


Maar ik begrijp dit alles niet?

Wel, laat mij het verduidelijken. Jan (18 jaar) gaat naar de juwelier en ziet dat er geen verkopers aanwezig zijn. Hij wacht vijf, tien minuten en dan wordt de verleiding hem te groot. Hij besluit de mooie diamanten diadeem (waarde 1 miljoen gulden) mee te nemen. Hij loopt rustig naar buiten, en dan staat daar een agent. Helaas, Jan is betrapt en komt voor de rechter.
De rechter velt het vonnis: twintig jaar dwangarbeid in de gevangenis. Twintig jaar weg van zijn jonge leven. Weg de kans om een lieve vrouw te ontmoeten en een gezin te stichten.
Maar Jan heeft geluk, een onbekende man staat op en vertelt de rechter dat hij de plaats van Jan wil innemen.
Wat doet Jan? Grijpt hij het aanbod met beide handen aan en toont berouw en start een nieuw leven. Of weigert hij het aanbod en gooit zijn leven weg om dertig jaar lang dwang arbeid te moeten verrichten?

Of laten we het verhaal volgen van Andrea en Chris. Andrea komt regelmatig als dierenarts in de dierentuin. Op een dag wordt zij daar gebeten door een cobra. Met spoed wordt zij naar het ziekenhuis vervoerd. Helaas is Andrea allergisch voor het paardenserum en daarom kunnen ze geen antiserum toedienen. De enige hoop is een slangenfokker Chris, die reeds vele malen door een slang is gebeten, en hij voldoende antistoffen in zijn bloed heeft om door middel van een bloedtransfusie het leven van Andrea te redden.
De vraag is wat doet Andrea, weigert zij de bloedtransfusie en de antistoffen, of neemt zij het aanbod aan ?
Gelukkig was Andrea zo verstandig dit aanbod aan te nemen en kon dit nieuwe bloed haar leven redden.

Zoals bij Andrea het bloed vergiftigd was met het vergif van de cobra, zo is het menselijk bloed vergiftigd met de zonde. Alleen door het nieuw bloed van Chris kon Andrea's leven gered worden. Zo ook bij de mens, alleen door Jezus Christus' bloed te aanvaarden, kan de mens gered worden en een nieuw eeuwig leven beginnen.

De mens heeft de kans om Gods aanbod aan te nemen. Elke dag uitstel kan te laat zijn. Immers dagelijks verongelukken mensen in het verkeer. Wacht je met jouw beslissing dat kan het te laat zijn en is de hemel voor jou gesloten (Mattheüs 25:11-13). Dan zul je zelf de straf moeten dragen en ga je na je dood niet naar de hemel, maar naar de poel des vuurs.


Maar dat is wel heel erg gemakkelijk?

Is dat wel zo? Waarom geloven dat zo weinig mensen. Waarom zoeken dan zoveel mensen hun heil in acupunctuur, yoga, boeddhisme, en andere geloven?

Mensen willen een houvast. Zij vinden het gemakkelijker om een stenen beeld te aanbidden dat een onzichtbare God in de hemel. Acupunctuur en yoga geeft tenminste onmiddellijke kracht. Echter de oorsprong ligt in het oosterse geloof en afgoden verering. En de tijdelijke kracht die men ervaart heeft zijn oorsprong in de vijanden van God: de gevallen engelen.

Maar God en engelen zie ik niet?

Dat is juist. Het heelal is zo immens groot, dat de mens niet in staat is de Hemel te zien. Maar daarin juist uit zich de grootheid van God. Het heelal is geordend, daar moet een Schepper aan het werk zijn geweest. De mens is niet in staat om zo ver te reizen, dat hij of zij de hemel kan bereiken. Ook is het gezicht vermogen beperkt tot een bepaald spectrum. Infrarood kan een mens zonder hulpmiddelen niet waarnemen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat een mens engelen niet kan waarnemen, simpel omdat zij buiten ons ziensveld bewegen.
Maar menigeen heeft Gods aanwezigheid of zijn engel ervaren, bijvoorbeeld als een auto recht op ons afkwam en nog net op tijd kon stoppen. Alsof een onzichtbare wacht (engel) die auto tegenhield.
Ik denk dus niet, dat het zo moeilijk is om aan te nemen dat God en zijn engelen bestaan. Echter er zijn ook opstandige engelen (de gevallen engelen) die niet Gods gezag willen erkennen en van alles proberen om Gods leven en van mensen, die Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen, het leven zo zuur mogelijk te maken.

Dit laatste verklaart waarom ook het leven van een christen (iemand die Jezus Christus heeft aangenomen als de Verlosser van zijn / haar zonden) niet altijd over rozen gaat. Ook een christen worstelt op zijn/haar zondige aard en blijft het moeilijk vinden om naar Gods Wil te leven. En worstelt vaak het wereldse materialisme, ziet zijn medemensen een rijk en voorspoedig leven hebben.
Maar hoe vaak is deze rijkdom niet verkregen ten koste van andere mensen. Soms omdat die persoon over lijken heenloopt, soms met ellebogen werk. Hoe behandelt deze persoon zijn medemens?

Daarom kies voor Jezus Christus als jouw Verlosser!