God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Wederkomst van Christus, is het einde van de wereld nabij?

Einde wereld
Is de Opname van de Gemeente nabij en het Einde van de wereld nabij?

Wetenschappers hebben hun mond vol over de opwarming van de aarde, de afbraak van de ozonlaag, het smelten van de ijskappen. Zo is het einde van de wereld nabij?
Feit is dat in 2017 en 2018 meer aardbevingen waren en krachtiger op de schaal van Richter. Ook de vulkaanuitbarstingen zijn frequenter en heviger. De tektonische platen zijn hevig in beweging met als gevolg aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's. Ook meteorieten in grote omvang naderen de aarde.
Dienen wij daarom een einde van de wereld te verwachten, gaat de aarde spoedig vernietigd worden en verdwijnen met de mensheid?

Hebben wetenschappers gelijk? Wat zeggen de sterren, de toekomstvoorspellers? Of kunnen wij de toekomst weten?

De God Die in de Hemel woont, heeft de mensheid niet in het ongewisse gelaten. In zijn Woord, de Bijbel, staat op verschillende plaatsen vermeld wat er met de aarde en de mensheid gaat gebeuren. Een 6000 jaar geleden begon God met een aarde, die (ver)woest en ledig was. God schiep de mens en gaf de mens het beheer over de aarde met alle levende dieren en vissen, en planten en bomen. God vroeg echter aan de mens om gehoorzaamheid en van één vruchtboom de vruchten NIET te eten. Echter de mens wenste aan God gelijk te zijn, was ongehoorzaam en at van de verboden vrucht. Met als gevolg dat de zonde in de wereld kwam en de dood. Evenals ziekte en ellende. Veel ellende en oorlogen zijn heden een gevolg van het slechte bestuur van de mens, hun egoïstisch gedrag, hun machtswellust en het verpesten van het milieu.

Maar God vertelt duidelijk in de Bijbel wat voor toekomst de mens te wachten staat

Daar een mens eeuwig leven leeft, waar zal dit leven zijn na de dood? De eerste mens was ongehoorzaam aan God en ELK mens staat voor de keus om of gehoorzaam te zijn aan God of ongehoorzaam. Ongehoorzaam is een leven te leven door te denken dat men zonder God kan, men God niet nodig heeft, het niet erkennen van Gods wetten en de noodzaak van verlossing door de Zoon van God, Jezus Christus. Met als gevolg een eeuwige scheiding van God na de dood en een leven onder de toorn van God.
Of gehoorzaamheid aan God, het erkennen van de noodzaak tot vergeving van zonde door de dood en opstanding van Jezus Christus. Een gehoorzamen aan de wetten van God door de kracht van de Geest van God (de Heilige Geest). Met als gevolg een eeuwig leven bij God in de Hemel.
Maar wat is de toekomst van de aarde? De Bijbel zegt het volgende in Matteüs 24:6-8:
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën.
2017 en 2018 zijn jaren van grote en hevige aardbevingen (meer in een jaar dan ooit tevoren) en de hongersnood is groot. De Bijbel waarschuwt in Matteüs 24:33-34 de mens om acht te slaan op deze tekenen:
Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.
Dit geslacht slaat op het Joodse volk. Welke nu reeds 70 jaar (een geslacht) teruggekeerd is in Israël. Wij kunnen de gegeven tekenen van God in de Bijbel niet in de wind slaan.
Maar is het einde nu nabij?
Nee, eerst is er de Opname van de Gemeente, van degenen die God gehoorzaam zijn, Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen en een leven leiden onder controle van de Heilige Geest. Matteüs 24:40-42:
Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Niemand weet wanneer deze Opname is, maar de tekenen wijzen op een grote nabijheid.
Maar niet alle christenen gaan mee in de Opname: één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Dit wordt duidelijk verklaard in Mattheus 25. Zie de Bijbelstudies Mattheüs 24 en Mattheüs 25 .
Hierna volgt 7 jaar van Grote Verdrukking voor degenen die op aarde zijn achtergebleven. Die zullen in deze zware 7 jaren van grote natuurrampen en ellende een duidelijke keuze MOETEN maken of voor God of tegen God (en voor de Anti-Christ).
Aan het einde van deze 7 jaar, komt er een grote oorlog in Israël te Megiddo (Armagedon Openbaring 16:16) en wordt de Anti-Christ met zijn legers verslagen door Jezus Christus Die terugkomt vanuit de Hemel met de opgenomen Gemeente.
Degenen die kiezen tegen God en voor de Anti-Christ zullen met satan voor eeuwig in de poel des vuurs komen (Openbaring 20:7-10). Degenen die ondanks alle ellende en pijnigingen kiezen voor God, zij zullen een eeuwig leven op de Nieuwe Aarde krijgen (Openbaring 21).
Met deze uiterst korte verklaring, weten wij wat er met de aarde gaat gebeuren. Er zal een vernietiging komen, maar ook een Nieuwe Aarde. God laat de mens niet in het ongewisse, maar de voorwaarde is de Bijbel te bestuderen. En een keuze voor of tegen Jezus Christus te maken. Een tussenweg bestaat NIET. Geen ik heb een goed leven geleid, ik heb niemand kwaad gedaan. Iedereen is een zondaar. Iedereen valt onder de straf door God op de zonde.
Meer over wat er gaat gebeuren, zie Openbaringen 5-22.