God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING
Genesis from The Banner of Truth. ISBN 97 808515 109 349 0Genesis

Bijbelstudie van Genesis 1-9

Knop ScheppingScheppingKnop ZondeZondeKnop Genesis 2Gen.2 De mensKnop Genesis 3Gen.3 ZondevalKnop Genesis 4Genesis 4Knop Genesis 5 en 6Genesis 5 en 6Knop Genesis 7 - 9Genesis 7 - 9

Klikt op Knop FullScreenvoor volledig scherm

Schepping. Duur: 111 seconden

Schepping

Wat betekent dit ?

De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed. Dit toont aan dat de aarde reeds bestond, bij de aanvang van de Bijbel bestond de aarde reeds, en werd dus niet geschapen. Bij de aanvang van de Bijbel staat er duidelijk dat de aarde woest en ledig was en er duisternis heerste. Gezien de geologische opgravingen en vondsten van dierlijke skeletten zoals van de dinosaurus, is het niet verwonderlijk dat de aarde reeds bestond. Volgens de oudheidkundigen, is er mogelijk een meteoriet inslag geweest die alle leven op aarde heeft verwoest. Met als gevolg een grote duisternis en onleefbaar klimaat; en een grote vloed die de gehele aarde bedekte. De hemel zou vervuild zijn met allerlei stofdelen, die het zonlicht tegenhield en de lucht dusdanig vervuilde dat leven onmogelijk maakte. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn, van de aanvang van de Bijbel: de aarde nu was woest en ledig en duisternis.
Een andere verklaring kan zijn de oorlog tussen satan en een derde van de engelen tegen de Here God en Zijn engelen. In deze oorlog is mogelijk de aarde verwoest. En begint de Bijbel met de nieuwe schepping van het heelal en de aarde.
Hoe het ook zij, de Bijbel begint met de schepping van de huidige mens, zijn verantwoordelijkheid en zijn toekomst. Vertelt het verhaal van de zondeval, de scheiding tussen God en mens, zijn zonde en kwaadheid, de straf op de zonde en de mogelijk redding door het geloof in Jezus Christus en het nieuwe leven na de dood, hetzij gescheiden van God dan wel een nieuw leven in de Hemel.

Aarde in het donker

1  En God zei: Er zij licht, en er was licht. God is almachtig, wat een kracht en macht wordt hier ten toon gesteld: God maakt in één dag de vervuilde lucht schoon, zodat de zon weer over de aarde in het donker kan schijnen. De zon werp haar licht weer op die kant van de aarde, die naar de zon gericht staat, daar is het dage, en waar de aarde niet naar de zon gericht is, daar is het duisternis, daar heerst de nacht. Zodat de mens die nog geschapen dient te worden, kan rusten in de nacht.

Foto van de Oceaan

2  En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren. Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren. God schiep een dampkring boven de aarde, zodat er scheiding was tussen de oceaan (klaarblijkelijk was de gehele aarde bedekt met water), en water in de atmosfeer. Hij schiep wolken, zodat het kon gaan regenen, en regen het levende water zou zijn voor alles wat op de aarde zou komen en gaan groeien, en van leven zou gaan voorzien. Iedere plant, dier en mens die God nog zou maken, is van (zuiver) water afhankelijk. Wat een voorzienigheid en macht van God.

Foto van rivieren en vruchtbomen

3  En God zei: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome. Ja, God beheerst de natuur, Hij is de Almachtige, De Heerser over hemel en aarde, Hij beheerst de natuur. De wateren trokken zich terug tot één plaats, en er ontstond een droge plaats. Kijken we goed naar de aarde, en ook volgens oudheidkundigen, dan hebben Amerika en Europa aan elkaar vastgezeten en heeft het één geheel gevormd, waarschijnlijk tezamen met Australië en Nieuw Zeeland. Zo schiep de grote oceaan, rivieren en het grote land op aarde.
En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen. Om dieren en mens van eten te voorzien, was en is groen nodig (bomen om zuurstof te produceren) en bladeren en vruchtbomen voor voedsel. Bovendien dient het zaadgevend te zijn, want anders zou er geen continue voortzetting zijn. Alles is weldoordacht. God heeft een plan met de aarde. Hij is van plan levende dieren en mensen te maken, die de aarde zullen gaan bewonen. Hier is een zeer intelligent Wezen aan het werk, namelijk GOD de Schepper.
Niet wat de evolutie theorie beweert, dat alles van een enkele cel is ontwikkeld. Hoe kan vanuit een eenvoudige cel, zoveel variatie ontstaan, hoe kan een eenvoudige cel, eerst zich ontwikkelen als een plant, daarna als een vis, daarna als een vogel en een dier en een mens ? Want alles dient in de juiste volgorde te worden ontwikkeld, want anders sterft het. Een dier heeft voedsel nodig, dus eerst is voedsel (groen en vruchtbomen) nodig. Hoe kon een eenvoudige cel, zoveel verschillen in voortplanting bedenken: zaden, eieren, baarmoeder, etc.? Het beroemde ei en kip probleem. Wat was er het eerste ?
Waar zijn de vondsten, die de overgang laten zien van blad naar vis, van vis naar vogel, van vis naar dier, van dier naar mens? Er zijn zoveel ontbrekende schakels, die nimmer zijn teruggevonden in de fossielen ! Waarom staat de evolutie nu stil, waarom ontwikkelen (evolueren) er zich nu geen nieuwe vormen, want volgens de evolutie aanhangers bestaat de mens al miljoenen jaren. Waarom is er na de mens gedurende deze miljoenen jaren niets nieuws geëvolueerd ?
Simpel omdat ook een auto en een vliegtuig een intellectuele ontwerper nodig heeft (vele ingenieurs elk met kennis van hun vakgebied), die alles wel doordenkt. Zo is er GOD de Schepper nodig om de aarde van planten, vissen, dieren en mensen te voorzien.
Alle evolutie aanhangers zijn het er over eens dat bepaalde conditie aanwezig dienen te zijn, want anders ontstaat er geen leven. Is het niet wonderlijk dat hier op aarde, de juiste condities zijn: De dampkring met het juiste percentage zuurstof, een dampkring die voor regen zorgt ten bate van zoetwater om leven op het land en in de lucht mogelijk te maken. De cyclus van de zon en maan, waardoor de juiste temperatuur op aarde heerst (denk eens aan de gevreesde broeikas effecten). De aarde die op de juiste afstand staat van de zon waardoor de juiste temperatuur heerst, de dampkring met de ozonlaag die ons tegen schadelijk UV-straling beschermt. Dit is het werk van evolutie, of is hiervoor een God, een Schepper nodig?
Met dit alles houdt de evolutie theorie geen rekening, want ook dit dient geëvolueerd te zijn, want tot op heden heeft men nergens in het grote heelal, wat men alle miljoenen lichtjaren heeft afgetast, dezelfde conditie als van de aarde gevonden, laat staan dat er evolutie heeft plaats gevonden en enige vorm van leven ontdekt. Zelfs bij de planeet Mars, zijn grote vraagtekens of er water is en enige vorm van leven, maar ook daar zijn de condities niet aanwezig: geen dampkring dus ook niet het rijke gevarieerde leven als op aarde.
Moet ik nog meer feiten geven dat evolutie theorie niet deugt en alles op aarde geschapen is door de Here GOD?

Foto zon en maan

4  En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels. Vanuit de hedendaagse wetenschap weten we dat er reeds lang sterren bestonden bij de aanvang van het eerste Bijbelboek. Komt er nu een onjuistheid in de Bijbel, als er staat en God maakte de beide grote lichten (zon en maan) ?
Hier is een toelichting op zijn plaats. De eerste vijf Bijbelboeken zijn gedicteerd aan Mozes, ter onderwijzing van het Joodse volk. Het diende zodanig geschreven te worden dat Het Joodse volk welke toen leefde het kon begrijpen.
Dat doet niets af van onze huidige kennis van het zonnestelsel. Tot de vijfde dag was het licht van de zon en de sterren verstrooid. Nu maakt God het licht van de zon en de sterren gericht, zodat het licht schijnt naar de aarde en de mensen het licht kunnen waarnemen als zon en sterren.
Ook hierin zien we de macht van God, Hij heeft de controle over de natuurwetten. God legt de natuur Zijn Wil op en bindt het aan regels en wetten.
Maar van de maan wordt gezegd dat een licht is, terwijl alleen de zon een lichtbron is. Toch is dat niet zo verwonderlijk. De maan staat precies op de juiste plaats ten opzichte van de aarde, dat zij de achterkant van de aarde beschijnt als het donker is, en blijft ten opzichte van de aarde altijd op die plaats staan. Wat een grote nauwkeurigheid.
Een andere plek en er was een zeer onregelmatige verlichting op de aarde ontstaan met een zeer wisselvallig leven voor mens en dier. Ik denk nauwelijks leefbaar. Nee, dat is schepping. En de maan spiegelt het zonlicht correct terug naar de aarde, precies de juiste hoek. Welke van de andere planeten in ons zonnestelsel doen dat? Bovendien staat de maan op de juiste afstand van de aarde, en bepaalt zij door haar magnetisme de getijde op aarde: eb en vloed. Zonder getijde werking zou het rijke leven op de aarde niet mogelijk zijn.
Is dat evolutie of de Almachtigheid en Schepping van God ?
En door deze invloeden en de wisseling van dag en nacht, in precies het juiste ritme voor de mens. En de seizoenswisselingen komt al het leven op aarde tot bloei en is voortplanting mogelijk !
Is evolutie of is hier een creatie van de Allerhoogste God aanwezig ?

Foto koralen, vissen, dolfijnen en ooievaars

5  En God zei: Dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat het gevogelte over de aarde vliege langs het uitspansel des hemels.
Wat een schoonheid. Alle koralen, vissen en grote zeedieren zoals dolfijnen en orka's, en de vogels zoals ooievaars die sierlijke rondvliegen in de hemel. Wat een vreugde voor de mens om van dit onderwater landschap en hemel te mogen genieten.
Is Gods schepping niet groots en mooi?
Dient de mens hier niet zuinig mee om te gaan ?
Dit is toch geen evolutie, die de voedselketen in de oceanen en zeeën zo op elkaar afstemt dat er plankton is als voedsel voor de vissen, en waterplanten voor het zuurstof in het water. Om maar te zwijgen van de aerodynamica die nodig is om een libel of vogel door de lucht te laten zweven.
Hoeveel moeite en energie (brandstof) kost het de mens niet om door de lucht te reizen ? Nee, de vogels hebben een zeer uitgekiende aerodynamica die hun sierlijk en op eigen kracht met een minimum aan energie door de lucht laat vliegen.
Hoe kon vanuit een eenvoudig cel, zulk een kennis over de aerodynamica bestaan of een libel en uil of arend of ooievaar door de lucht te laten vliegen? Dat is immers wat de evolutie theorie beweert. Nee, hier is duidelijk God met Zijn almachtige kennis aan het werk geweest.

Vee, olifanten, man en vrouw aan zee

6  En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild naar hun aard.
God schiep de natuur zo schitterend: vee, dat melk produceerde voor de mens, paarden en ezel als werkdieren voor de mens, mieren die hun nuttige werk doen, apen die potsierlijk van boom tot boom slingeren, de olifant van zijn geweldige kracht.
En wat doet de mens? Hij moordt en schiet het af, puur en alleen voor eigen winstbejag. Slangenhuiden voor tassen, ivoor voor winst, en ga zo maar door. Hele bossen worden gehakt en afgebrand, puur voor menselijke winst, en zo het leefgebied van de dieren te verwoesten en onmogelijke te maken. Waarom kan de mens niet meer genieten van Gods Schepping ?
Komt dit omdat de mens God niet meer erkent als Schepper ? Omdat men God de rug toekeert en Gods bestaan ontkent ? Omdat de mens denkt dat hij het beter weet dan God ?
Laten we eerbied en ontzag hebben voor alles wat God de mens tot plezier en genot heeft gegeven, en met zorg met de natuur omgaan.En God zei: Laat Ons (De DrieEénheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest) mensen (man en vrouw) maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen, het gevogelte, het vee en over de gehele aarde.
Hoe zeer is de mens niet apart gezet. Geen geëvolueerd ding uit een eenvoudig cel, maar geschapen naar Gods gelijkenis, want een eer om op Gods gelijkenis te mogen gelijken. Maar ook een eer en want een verantwoording die God de mens op zijn schouders legt: De mens mag heersen over de vissen, het gevogelte, het vee en over de gehele aarde.

De mens krijgt een opdracht van God. God heerst over het heelal, over de mens. De mens Adam en Eva worden in Gods gelijkenis geschapen en mag heersen met een vrije wil over zijn/haar leven en over de aarde.
Helaas, na zesduizend jaar, verwoest de mens vissen, vogels, vee en de aarde. De mens vist de oceanen en zeeën leeg, vervuild het milieu zodanig dat vissen en vogels sterven van de (kwik) vergiftigen, vee wordt in zeer kleine ruimtes gefokt en de grote regenwouden worden omgekapt, en de hemel wordt gigantisch vervuild, met allerlei allergieën voor de mens zelf ten gevolg. Het is treurig gesteld met de verantwoording van de mens. Zelfs is de mens in staat de gehele aarde te verwoesten met zijn atoombommen. Maar ja, de mens keert zich meer en meer van God af, zoekt zijn geluk in het materialisme, drugs, occultisme, Islam, occulte geneeswijze, en noem maar op.
God had het zo mooi bedoeld: vissen, vogels, vee tot steun en genot van de mens, waar de mens over mocht heersen zodat de mens er plezier van zou hebben !
Waarom al het lijden in de wereld? Wel, God heeft de mens aangesteld als heerser over de aarde. Als de mens de aarde niet goed beheert, dan zijn de consequenties ook voor de mens, overbevissing van de oceanen, het kappen van bossen en oerwouden. Dit laatste geeft overstromingen en dat hele dorpen verdwijnen onder modder, en dat ziekte toenemen omdat de ziektekiemen zich niet meer terug kunnen trekken in de oerwouden (is uit wetenschappelijk onderzoek komen vast te staan), en het gehele weer ontregeld wordt met grote natuurrampen tot gevolg. Dat is wat is zonde.
Dus de schuld hiervan ligt bij de mens, niet bij God.
Ook de mens is verantwoordelijk tegenover zijn medemens, te zorgen voor de zieken en hongerigen (in de derde wereld) en geen haat of onvriendelijkheid tegenover zijn medemens, laat staan het moorden en afslachten. Dat is een verantwoording die God aan de mens heeft gegeven en aan dit lijden mogen wij God niet de schuld geven.

Kerken worden leeg

7  Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van het werk.
God stelde de sabbat in, na zes dagen werken, zou de mens rusten van de arbeid. En wat doet de mens nu, de mens werkt zeven dagen per week, de winkels zijn zondags open, en de mens neemt geen tijd meer om aan God te denken.
Het gevolg: agressie (men is zo moe, omdat er geen rust gehouden wordt, wat zich uit in agressie), de criminaliteit neemt schrikbarend toe (want de normen zijn vervaagd, alles wordt getolereerd, er worden nauwelijks nog christelijke waarden en normen bijgebracht). De kerken worden leeg, mede omdat de theologen een vrijzinnig en zeer tolerante leer verkondigen. Men laat de Bijbelse leer los.

Er is geen gemeenschap meer op de zondag, men gaat niet meer bij elkaar op bezoek en door de weeks gaat men niet meer op ziekenbezoek of maakt een sociaal contact, want men is te druk, men gaat winkelen, of men is te moe, omdat er niet op de zevende dag gerust wordt.

Bijbel bestuderen

Laten wij Gods voorbeeld volgen en de zondags rust in acht nemen. Er dient één dag per week gerust te worden en men dient die dag te gebruiken voor het contact met God en je medemensen. Niet iedereen kan dit op zondag, omdat zoals in de verpleging er 24 uur, zeven dagen per week gewerkt dient te worden. Maar ook zij hebben vrije dagen, dus één rustdag per week is voor hen ook mogelijk om zich te wijden aan God.
Als de ongelovigen geen respect hebben voor de rust op zondag, laten de gelovigen dit wél doen, en geen gebruik maken van evenementen, attractie en winkels die open zijn op de zondag. Een ieder neme zijn/haar verantwoording tegenover de Here God.

Laat de mens respect hebben voor God, Hij heeft niet voor niets de zondags rust ingesteld. De mens is niet geschapen (en in staat) om zeven dagen per week te werken. Die ene dag per week heeft God Zelf ingesteld ten goede van de mens, om lichamelijk én geestelijk weer bij te komen.

En laten we die ene vrije dag per week besteden om samen te zijn met God en Zijn Woord, de Bijbel bestuderen om te vernemen wat Hij tot ons zeggen wilt.

Terug naar topTerug naar boven


Zondeval (Genesis 3:1-13)

De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had, en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: U zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die midden in het hof staat, heeft God gezegd: U zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult u sterven. De slang echter zei tot de vrouw: U zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zijhechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.
Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw (Adam en Eva) zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof.
En de Here God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar bent u? En hij zei: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u te kennen gegeven dat u naakt bent? Hebt u  van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zei de mens: De vrouw, die U aan mijn zijde gesteld heeft, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zei de Here God tot de vrouw: Wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.

Wat betekent dit ?

Wij zien dat de satan heel sluw is, hij neemt het lichaam aan van een slang en spreekt tot de vrouw. Hierbij begint hij eerst de woorden van God te verdraaien: U zult niet eten van enige boom in het hof? Waarop de vrouw terecht antwoordt: Van alle bomen mogen wij eten, slechts van één boom niet. God heeft de man en vrouw Adam en Eva een enorme rijkdom aan vissen, vogels en vee geschonken en van alle boom mogen zij eten, behalve één niet. Wat is zonde? De mens is echter niet tevreden met die rijkdom, hij wil ALLES, niets uitgezonderd!
De slang begint met halve waarheden te verkondigen: U zult geenszins sterven en u zult als God zijn, kennende goed en kwaad.
Neen, de mens zal sterven, niet direct na het eten, maar na verloop van tijd. En de mens zal niet als God zijn, niet met Gods macht, de mens zal echter geconfronteerd worden met het geweten, het kennen van het goede en het kwade. Dit zal de mens zijn mens-zijn vergallen: reeds hun zoon zou hun andere zoon vermoorden uit jaloezie. En de mens zou niet meer in Gods gezelschap kunnen doorbrengen en van het eeuwige leven kunnen genieten. De mens zou verouderen en sterven. Dat is NIET wat de slang (satan, de duivel) verteld, hij vertelt slechts een halve waarheid!

En de vrouw wordt verleid, zij luistert naar de woorden van de slang. Wat doet de man? Hij wordt niet verleid, hij roept niet zijn vrouw ter verantwoording. Hij weet dat hij niet mag eten van de vrucht van de boom in het midden des hofs. Zij biedt hem de fruit aan, en zonder verdere vragen te stellen, eet hij de vrucht. Hij wordt niet verleid, dat is wat is zonde! Daarom is de zonde ook de wereld in gekomen door de man, daarom is de man van nature ook zondig (Romeinen 5:12). Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben).

De vrouw is verleid, vandaar dat zij van nature niet zondig is, en de maagd Maria een man kon baren, verwekt door de Heilige Geest, zonder zonde. Daar berust het geheim dat De Here Jezus zonder zonde geboren is, omdat zij niet bevrucht was door een aardse zondige man, maar door God Zelf. Romeinen 5:18-19: Derhalve, gelijk door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden).

En let op, op het moment dat zij van de vrucht hebben gegeten, direct zijn ze beiden bewust van het goede en het kwade. Vroeger konden zij wandelen met God in het hof en samen genieten van Gods schepping. Nu ineens zijn zij angstig voor God, zij worden zich bewust dat God Almachtig is en zij slechts een mens, zij nemen vijgenbladeren en maken zich een short en gaan zij zich achter de bomen verbergen voor God. Zij durven zich niet meer in Gods nabijheid te vertonen.

En wat doet de man ? Hij is sluw, hij legt de schuld bij God: De vrouw, die U aan mijn zijde gesteld heeft. Hij verwijt God dat God hem een verkeerde vrouw heeft gegeven. Terwijl hij zelf de vrucht van de vrouw (zonder enige verleiding) had aangenomen en ervan gegeten had.
En hij gaat verder: Zij heeft mij van de boom gegeven en TOEN heb ik gegeten. Kennelijk had de vrouw eerst verteld dat de vrucht van de verboden boom was, en desondanks had hij ervan gegeten. De man probeert de schuld bij de vrouw te leggen, terwijl hij vrijwillig de keuze had: wel of niet te vrucht van de verboden boom te eten !!! Hierdoor is de man primair verantwoordelijk, door hem is de zonde in de wereld gekomen. Bij hem ligt de zondige natuur en wordt de zondige natuur van de mens voortgeplant.

Is het dan oneerlijk van God, dat God de mens straft voor zijn of haar zonde ?

Neen, ieder mens, kan keer op keer nee tegen de zonde zeggen. God straft niet de mens om zijn/haar zondige natuur. Immers door Jezus Christus kan die straf ongedaan worden gemaakt. God biedt een totaal en volledige oplossing aan, het is aan de mens om Gods genade aanbod aan te nemen. Niet alleen wordt de straf op de zonde (de eeuwige dood in de poel des vuurs, die bereid is voor de satan en de zijnen) weggenomen, tevens verkrijgt de mens weer eeuwig leven in de Hemel, tevens mag hij/zij wil in Gods nabijheid komen. Nu eerst in het zondige lichaam, middels de bemiddelaar de Here Jezus Christus mag hij/zij tot God de Vader komen. En na de dood, na de Wederkomst van Christus mag de mens, die erkent dat hij/zij zondaar is en van God gescheiden is, weer in een onvergankelijk nieuw lichaam, zonder zonde, in Gods nabijheid komen. Wat een genade en wat een liefde.
Echter de mens dient net als in het paradijs te kiezen, of luisteren naar God en niet eten van die ene boom. Nu betekent het weer luisteren naar God, die zegt dat de enige weg (deur Johannes 10:9) tot God is, door de Here Jezus Christus aan te nemen als degene die voor jouw zonden is gestorven aan het Kruis van Golgotha, en Hem aannemen als jouw persoonlijke Verlosser voor jouw zonden.

Luistert de mens NIET naar God, dan zijn net als in het paradijs de consequentie voor die persoon zijn/haar eigen rekening en dient dan ook de straf op de zonde (de tweede dood: de poel des vuurs) te aanvaarden.

Het is óf kiezen vóór God óf kiezen tegen God, een andere keuze is er niet !!!

Aan jezelf is de keuze. Wat doe jij, keer je je van God af, ontken je dat Hij bestaat en verloochen je Zijn Schepping en Zijn natuur en geloof je de evolutie theorie, of erken je dat je slechte dingen doet en erken je Gods bestaan en aanvaardt je Jezus Christus als jouw persoonlijke Verlosser ???

Terug naar topTerug naar boven


Johannes 10:9

(Jezus) Ik ben de weg (deur), als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden.

 

 

TerugTerug

(Jezus) Ik ben de weg naar de Hemel

Genesis 1:1-2:7 (Begin van de Schepping)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de vloed; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
En God zei: Er zij licht! en er was licht. En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.
En God zei: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren! En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag.
En God zei: Dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden, en dat het droge te voorschijn kome, en het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën; en God zag, dat het goed was. En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vrucht dragen , welk zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad gaf, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.
En God zei: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en dat zij dienen tot aanwijzing van zowel gezette tijden als tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde, en het was alzo. En God maakte de beide grote lichten; het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen over de dag, en over de nacht, en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag, dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.
En God zei: Dat de wateren wemelen van levende wezens; en dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. En God schiep de grote zeedieren, en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zegende ze, en zei: Wees vruchtbaar, en wordt talrijk, en vervul de wateren in de zeeën; en het gevogelte worde talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.
En God zei: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee, en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen, en God zei tot hen: Wees vruchtbaar, en vermenigvuldig, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en heerst over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde, en alle geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijs dienen. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en al wat op de aarde kruip, waarin leven is, geef Ik al het groene kruid tot spijze, en het was alzo. En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde, en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij gerust op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag, en heiligde die; omdat Hij daarop gerust heeft van al Zijn werk, wat God geschapen had. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de Here God de aarde en den hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas, op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitsproten, want de Here God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde, en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde Here God de mens uit het stof der aarde, en blies in zijn neusgaten; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 2: Schepping van de Mens

Verzen 1-6 Op de zevende dag rustte God. Was God vermoeid van het scheppingswerk? Dat kunnen wij moeilijk stellen. Wij weten dat God eeuwig is. Zijn werk, of beter gezegd hun werk, het werk van God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en God de Heilige Geest is eeuwig en geschiedde in het verleden en duurt eeuwig voort. Maar na deze zes dagen van schepping was het nieuwe leven op de woeste en ledige aarde voltooid. De zevende dag werd een sabbatdag, een dag van rust.

Vers 7 Op de zesde dag had God de mens Adam gemaakt en Zijn levensadem in de neus van de mens geblazen. Hiermede onderscheidt de mens zich van de andere scheppingen. De mens werd tot een levend wezen, een drie-éénheid van lichaam, ziel en geest met verstand om beslissingen en keuzes te kunnen maken.

Vers 8 God schiep een hof van Eden, in het Oosten. Waar deze plaats zich ooit bevonden heeft, is veel speculatie. In het Oosten kan duiden ten oosten van de rivier de Eufraat. Maar het is speculatie, omdat door de zondeval van Adam, Adam en Eva uit het paradijs, de hof van Eden, werden verdreven en (3:23-24) en de toegang tot Eden bewaakt werd door de cherubs.

Vers 9 God had de levende dieren, zoals de vogels, geschapen. Hoeveel van elk dat vermeld de Bijbel niet. Bij de zondvloed zond God van alle dieren één mannelijke en één vrouwelijk, behalve van de reine dieren kwamen er van elk 7 paar. Of dat betekent dat God van elk één paar schiep, welke zich voortplanten, verteld de Bijbel niet. Maar het bekende Kip en Ei, is opgelost: de Kip was eerst en daarna het Ei.
In het hof waren talrijke verschillende vruchtbomen, evenals een boom des levens (eeuwig leven) en de boom van de kennis van goed en kwaad. Adam en Eva mochten van alle bomen eten, een rijkdom en overvloed, echter God wenste hun erkenning en gehoorzaamheid dat alles door God geschapen was, Hij hun Heer was en daarom verbood Hij hun te eten van de boom van goed en kwaad. Zo ook nu heeft de mens de keuze tot erkenning van God de Schepper, vrijwilligheid van gehoorzaamheid aan Gods geboden en de vrije keuze om te kiezen voor God of voor satan. Aan elke keuze is een gevolg verbonden.

Verzen 10-14 In Eden ontsprong een rivier om het hof te bevochtigen. Ook op de Nieuwe Aarde zal er een rivier van water des levens zijn (Openbaring 22:1-2), dan zal de zondeval hersteld zijn.
De rivieren Pison en Gichon kennen wij heden niet. Ook waar het land Chawila zich bevond, weten wij niet. Ook Ethiopië (vers 13) is waarschijnlijk een onjuiste vertaling en verwijst waarschijnlijk niet naar het huidige Ethiopië in Afrika. Omdat deze rivieren en landen zich bevonden in het hof van Eden en wij wel de huidige ligging kennen van de rivieren de Tigris en Eufraat. Gichon kan verwijzen naar de Nijl, omdat het beloofde land aan Abraham zich uitstrekt van de Nijl tot de Eufraat.

Verzen 15-17 God geeft de mens alle vrijheid met slechts 1 gebod. De mens mag over de gehele aarde heersen, inclusief bomen, gewassen en dieren. Wat een verantwoordelijkheid! Echter van 1 boom mogen zij NIET eten. Waarom zouden zij ook, zij hebben een rijke overvloed. Het is een test van erkenning van Gods schepping en gehoorzaamheid aan God. Eten zij toch van deze vruchtboom, dan waarschuwt God hen dat zij zeker zullen sterven. God zegt niet dat zij onmiddellijk zullen sterven, alhoewel zij onmiddellijk na het eten van de vrucht van God gescheiden werden, geestelijk onmiddellijk stierven omdat een geest (de Heilige Geest) werd weggenomen. De lichamelijk dood volgde later.

Vers 18 Hoe lang Adam alleen geleefd heeft, verteld de Bijbel niet. Mogelijk heeft Adam de dieren en vogels zich zien voortplanten en vermeerderen. Mogelijk hierdoor voelde hij zich eenzaam. God zag dat het voor Adam niet goed was om alleen te zijn en schiep een hulp.
Vrijgezel zijn is dus niet goed, tenzij God de man of vrouw hiertoe roept en hem of haar EN vrijwaart van seksuele verlangens. Het celibaat is een misleiding van satan. Menigeen denkt dat het celibaat (ongehuwd blijven) tot voordelen leidt en onthouden zich van het huwelijk. De katholieke kerk is met haar celibaat voor priesters een fout voorbeeld. God heeft het huwelijk van één man en één vrouw ingesteld. God kent de eenzaamheid en Hij heeft het huwelijk ingesteld. Dat het celibaat een misleiding van satan is, uit zich in homoseksualiteit (bekend van de katholieke priesters), pedofilie, verkrachting, pornografie. God heeft het huwelijk ingesteld tussen man en vrouw om zich te vermeerderen, kinderen te krijgen. Als iedereen vrijgezel zou blijven, werkt satans plan en slaagt Gods plan niet tot vermeerdering.

Verzen 19-20 God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des veld en al het gevogelte des hemels. Hoe, geen enkel idee. Maar een evolutie theorie is onmogelijk, uit één enkele stof kan niet meerdere wezen zich vormen. Die stof heeft de kennis niet om zulke complexe wezen te vormen. Voor het ontwerp van een vliegtuig zijn meerdere ingenieurs nodig. Een enkele mens is niet in staat tot het ontwerp. Voor de schepping van vissen, dieren, gevogelte en de mens is een zeer intelligent wezen nodig, namelijk God.
Het is God Zelf, Die het gedierte en gevogelte bij Adam brengt. Stuk voor stuk, zodat Adam een naam kan toekennen. Dat kan betekenen dat dit een lange tijd in beslag nam en Adam een aanzienlijke tijd alleen was. Gaan we er vanuit dat Adam niet met hen kon spreken, dan is de eenzaamheid van Adam begrijpelijk.

Verzen 21-22 God ging Adam een hulp maken. God had alles geformeerd uit de aardbodem (mannelijk en vrouwelijk), maar nu werd de hulp geformeerd uit de mens zelf. Een wezenlijk onderscheid. De vrouw werd geformeerd uit de man. God nam een rib uit de man, een pijnlijke operatie ?, waarvoor een diepe slaap nodig was. Hoe Adam wist dat de vrouw was geformeerd uit deze rib, vermeldt de Bijbel niet. Mogelijk heeft God het aan Adam verteld, had eerder Adam zijn ribben geteld en miste nu een rib en vond de plaats toegesloten met vlees. Hierdoor zijn man en vrouw ÉÉN. De vrouw is een deel van de man. Maar eerst was God en toen Adam, die gehoorzaamheid verschuldigd was aan God. Eerst was Adam en toen Eva, die op haar beurt gehoorzaamheid verschuldigd was aan Adam, zij was door God aan Adam als hulp gegeven. Let op de één op één relatie. Eén man met één vrouw, duidelijk geen man met meerdere vrouwen. God had aan Adam ook meerdere vrouwen kunnen geven, maar God weet dat slechts de één op één relatie goed werkt. De gevolgen dat een man meerdere vrouwen heeft, is duidelijk zichtbaar in het leven van koning David en koning Salomo. Het heeft tot de ondergang van beide koningen geleid. David pleegde overspel en werd zwaar vervolgd. Na de dood van Salomo werd zijn koningschap gesplitst.

Vers 23 God is de Drie-éénheid. De Vader, de Zoon en Heilige Geest zijn ÉÉN. De man en de vrouw zijn een afbeelding van deze eenheid. De Drie-éénheid zijn één in hun denken, toch drie Personen. Man en vrouw dienen één te zijn in denken. Hieruit volgt het volgende vers.

Vers 24 Velen denken te lichtzinnig over het huwelijk. Toch de Bijbel is zeer duidelijk in dit vers. Maar er wordt makkelijk over dit vers heen gelezen en de kerk geeft nauwelijks uitleg wat dit vers betekent. In het voorgaande is duidelijk de eenheid van man en vrouw gegeven. Om in het huwelijk te stappen is zelfstandigheid van BEIDEN, man en vrouw, nodig. Dit vers zegt dat beiden hun vader en hun moeder verlaten, dat betekent een volkomen los zijn van de ouders:

Zie ook De keuze van je toekomstige partner.
Wanneer aan al deze voorwaarden zijn voldaan en er dus een geestelijke éénheid is, dan pas volgt het huwelijk. En is de eerste seksuele gemeenschap (zullen tot één vlees zijn). En NIET eerder, niet voor het huwelijk. Bedenk goed wat de apostel Paulus zegt in 1 Cor. 6:16:
Of weet je niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn.
Kortweg betekent dit dat wanneer een man en een vrouw seksuele gemeenschap hebben, VANAF dat moment zijn zij MAN EN VROUW!

Vers 25 Adam en Eva waren naakt, geen enkele schaamte. Slechts door de zondeval, komt de seks wellust in de wereld, en het seksuele begeren en de schaamte om elkaar naakt te zien.

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 3: De zondeval

Vers 1 De slang was het listigste dier van alle dieren. Of dat de reden is waarom satan dit dier uitzocht om Eva, de vrouw, te verleiden, geen idee. Wie is satan (Lucifer)? Volgens Ezechiël 28:5-9 een cherub (engel) die zichzelf gelijk stelde aan God. Jesaja 14:9-15 De Morgenster, zoon des dageraads, die boven de starren zijn troon zou oprichten, zich gelijk stellen aan de Allerhoogste. Hij was degene, die God voortdurend lofzong, maar in opstand tegen God kwam en een derde deel van de engelen volgende hem. Deze engelen worden nu de gevallen engelen genoemd. Satan (andere naam is duivel) wenst gelijk dan wel meer te zijn dan zijn Schepper God. Na zijn val is satan uit de Hemel geworpen, maar in Job 2 lezen we dat hij nog wel toegang tot de Hemel heeft en daar mensen aanklaagt. Zijn huidige doel is de vernietiging van Gods schepping in het bijzonder de mens.
Satan heeft een (dierlijk of menselijk) lichaam nodig om zichzelf zichtbaar te kunnen maken aan mensen. Een mens is van nature NIET in staat om engelen te zien, tenzij God dit toestaat. Hier heeft satan het lichaam van de slang uitgekozen om zich zichtbaar te maken aan de vrouw Eva. In afbeeldingen zien wij vaak een slang in een boom, omdat wij denken aan de slang na vers 14, waarbij door God vervloekt en daardoor op de buik zou gaan. Men kan zich afvragen, betekent dit dat de slang eerder niet op de buik ging en dus liep (denk aan een sater)? Heeft het gesprek tussen Eva en satan al lopend door de hof van Eden plaats gevonden? De Bijbel verteld dit niet, zie mijn eindconclusie aan het einde van dit hoofdstuk.
Niet alleen de slang is listig, satan is listiger. Hij stelt een vraag aan Eva: Je mag niet eten van enige boom in de hof? Het is een open deur intrappen. Beide wisten heel goed dat de mens van alle bomen mochten eten, behalve 1. Dagelijks aten Adam en Eva van alle bomen, behalve die ene. Maar het is een manier om een gesprek een bepaalde richting in te sturen. Hoe vaak valt de ongelovige en ongelovige niet in dezelfde val?

Verzen 2-3 De vrouw geeft een 100% correct antwoord. Zegt exact wat God haar verteld heeft. Wij zien dezelfde verzoekingen driemaal herhaald bij Jezus. Echter met een groot verschil. De buik van Eva was verzadigd van alle vruchten. De buik was Jezus was leeg, Hij was na 40 dagen en nachten zonder voedsel met honger. Ook bij Jezus citeert satan de Bijbel juist, maar Jezus valt niet in de kuil, want de uitleg is anders. Hoe vaak worden ongelovigen en gelovigen niet misleidt door satan (en valse Bijbel uitleggers en wetenschappers) door hun gebrek aan kennis en zij afhankelijk zijn van uitleggingen door anderen?
.Wees 100% zuiver in je antwoord, want als je maar iets afwijkt, geef je een opening aan satan, die daarop onmiddellijk zal inspringen.

Vers 4 De satan antwoordt met een harde leugen: Je zult geenszins sterven. Een 100% leugen. Satan wist heel goed dat de mens zou sterven. Een onmiddellijke scheiding tussen de mens en God. Een onmiddellijke wegname van de geest (Heilige Geest) van de mens waarmee hij kan communiceren met God. Wat satan echter niet wist dat God in Zijn Alwetendheid, reeds in een reddingsplan had voorzien. Satan dacht namelijk dat de mens ook direct lichamelijk zou sterven, dat was immers zijn doel, de vernietiging wat God perfect geschapen had!

Vers 5 Hier komt de verleiding en het vervolg van de leugen: Je zult als God zijn. Dat was immers wat satan wilde, hij wilde God zijn.
Ja, de mens zou worden als God, kennende het verschil tussen goed en kwaad. Bewust dagelijks keuzen moeten maken om het goed te doen en het kwade te laten. Had de mens in het paradijs een makkelijk leven door alleen niet van de boom des goeds en des kwaads te eten. Nu wordt de mens dagelijks blootgesteld aan het kwaad, ellende, ziekte en misère. En moet voortdurend keuze maken en weerstand bieden tegen het kwaad.
Nee, de mens werd NIET gelijk aan God. God is God, de Enige. Nimmer zal een mens of engel gelijk kunnen worden aan zijn Schepper God. God is de alleen Almachtige. Het is hoogmoed om te denken gelijk aan God te kunnen worden.

Vers 6 Waarom satan de vrouw uitkoos en niet de man, vermeld de Bijbel niet. Mogelijk omdat de vrouw als helper van de man Adam was aangesteld en zij reeds ontevreden was met haar positie?
De vrouw gaat de mis in. God had duidelijk gezegd dat zij zou sterven na het eten van de verboden vrucht. Nu hecht zij meer waarde aan het woord van een dier dan aan God. Bedenk goed dat Adam en Eva waren aangesteld om te HEERSEN over bomen, planten, dieren en vogels. Zij stonden BOVEN dit alles, zij waren Heer en Meester over hen. Nu verlaat Eva deze positie en luistert naar iemand waarover zij macht heeft. Eva had reeds op haar hoede moeten zijn, want hier is een uitzonderlijk dier, een dier dat met haar praat. Eerder staat niet vermeldt dat Adam en Eva met de dieren konden praten. Nu komt er een dier (slang) naar haar toe, die met haar praat, een uitzonderlijke situatie!
God gebruikt in uitzonderlijke situaties dat een dier praat met de mens, zoals de ezel die spreekt met de ONGEHOORZAME profeet Bileam. Laat een gelovige zich nimmer misleiden alsof God ooit door een dier tot de gelovige zou spreken. Aan de gelovige is de Heilige Geest gegeven. Profetie door een gelovige gesproken, moet 100% in overeenstemming zijn met de Bijbel. En bevestigd worden door de Heilige Geest en alle profetieën van deze profeet moeten 100% vervuld worden. Zelfs niet deels, want dan is het reeds een valse profetie! De mens moet zelf de Bijbel onderzoeken en niet klakkeloos de uitleg van anderen (voorganger, profeet, internet, commentaar) accepteren. Men is zelf verantwoordelijk!
De vrouw opent haar ogen naar dit onbekende sprekende dier. Zij zijn al lopende bij de boom des goeds en des kwaads aangekomen? Ze staat voor deze boom en haar verlangens beginnen op te komen. Zij wenst kennis te hebben. Het is haar niet voldoende om in de gelijkenis van God te zijn geschapen, ze wenst gelijk te zijn aan God. Het is treurig gesteld met de mens, geen geloof meer in haar God, haar Schepper. Ze stelt meer vertrouwen in een onbekend wezen, dan in haar God waar zij dagelijks mee sprak. De bron van alle kwaad is ongeloof en geen vertrouwen in God.
Hoe vaak wenst de mens kennis te hebben dan is meer goed voor hem. Onder andere experimenteren met drugs, gevolg drugverslaving. Miljarden verslindende projecten om leven te ontdekken op andere planeten, terwijl het heelal miljarden lichtjaren groot is. Men wenst Gods bestaan te ontkennen en zelf het ontstaan van leven te verklaren. Belachelijk een enkele cel kan geen complex sprekende mens voortbrengen. Geen enkele arts of specialist heeft kennis van het complete menselijk lichaam. Voor elk specifiek lichaamsdeel is een aparte specialist nodig, omdat de mens te complex is.
Eva gaat naar Adam, of zocht Adam naar Eva? Hier zien wij reeds direct het gevaar als de man/vrouw eenheid wordt verbroken. Was Adam alleen op het werk op het land? Vervulde Eva reeds niet meer haar taak als helper van haar man? Alleen was ze het slachtoffer geworden van verleiding.
Zij gaf de verboden vrucht aan haar man en hij at. Ja, hij at. Hij werd NIET verleid. Hij had een BEWUSTE keuze: te eten of niet, te kiezen voor een eenheid met zijn vrouw óf een eenheid met God, de gehoorzaamheid aan zijn Schepper God. Maar hij maakte een bewuste FOUTE keuze, hij koos tegen God en vóór zijn vrouw. Heeft meegespeeld dat hij 24 uur per dag kon communiceren met zijn vrouw, hij niet langer alleen was? En God slechts (eenmaal) per dag hem bezocht en met hem sprak? Wij kennen de motieven van Adam niet. Maar laat het een les zijn voor de mens. Door deze BEWUSTE keuze van de man, kwam DOOR DE MAN de zonde in de wereld. Door het zaad van de man, plant de zonde zich voort in zijn kinderen. Vandaar dat de maagd Maria (geen gemeenschap gehad met een man) bevrucht werd door de Heilige Geest (mannelijke zaad zonder zonde) en Jezus zonder zonde werd geboren. De vrouw was misleid, de man niet.

Vers 7 Hun ogen werden geopend, onmiddellijk wisten zij het verschil tussen goed en kwaad. Zij werden zich bewust van hun naaktheid. En nu gaan de eerste mensen tot eigen actie over. Zij proberen hun naaktheid te verbergen. Hoe? Door een handeling van EIGEN kunne. Zij kappen bladeren. Bladeren die na het kappen dood gaan en verdorren en hun bedekking wegneemt. Dus een voortdurend kappen om zich te kunnen bedekken. De mens is NIET IN STAAT tot een blijvende oplossing van de scheiding tussen God en mens. DE OPLOSSING vindt in eerste instantie plaats in vers 21 en de definitieve oplossing door de dood en opstanding van Gods Zoon Jezus Christus.
De mens werd NIET gelijk aan God. In zijn domheid maakt hij zich een bedekking van bladeren die verdorren. De mens verkreeg niet de Alwetende Kennis van God!

Genesis 3Vers 8 God wist op het moment dat Adam en Eva van de vrucht hadden gegeten. MAAR God reageerde niet onmiddellijk, ging niet direct hen bezoeken en bestraffen. Hij wachtte tot de avond. Ook nu wacht God met de mens te straffen voor zijn of haar zonde. Een mens heeft een kort of lang leven op aarde de tijd om kennis te nemen van God, een Bijbel te kopen, God te leren kennen, erkennen zondaar/zondares te zijn en de enige weg tot redding en verzoening met God middels de Zoon Jezus Christus. God laat Zich door de natuur kennen. Het heelal en het leven is te complex om het bestaan van God te ontkennen. Met de simpelheid waarmee Genesis 1 tot 3 zijn geschreven, is elk gezond mens in staat God als Schepper te erkennen en dat men zondig is en zichzelf niet kan verlossen. De dood is HET BEWIJS van de geschiedenis van de Schepping en de zonde. Zonder schepping, ook geen zonde. Ontkennen van de Schepping, is het ontkennen van zondig te zijn!
Satan beloofde aan God gelijk te worden, daarentegen heeft de mens angst gekregen en verbergd zich voor God zijn Maker. Slechts het geluid van God jaagt hun angst aan. Vroeger wandelde zij met God in de hof en communiceerde met Hem. Nu angst. Heden wenst de mens niets met God te maken. Angst voor God voor wat God hen zal aandoen. Een dwaze ontkenning, een zich verbergen voor de werkelijkheid.
De mens leefde in een weelderigheid van (vrucht)bomen waarvan hij rijkelijk kon eten zonder zwoegende arbeid. Nu gebruikt de mens dezelfde bomen (en bladeren) om zich te verbergen. Wat een afgang!

Vers 9 God roept de mens: Waar ben je? Alsof God niet wist wat er gebeurd was en wist waar zij waren. Maar God geeft Adam en Eva, man en vrouw, een ieder de gelegenheid om naar God toe te komen. Hij opent de deur voor een ieder van hen. Zo staat de deur van God open voor een ieder mens. Ieder mens hoe zondig ook, kan naar God toekomen. Maar God vraagt van de mens NAAR HEM TOE TE KOMEN! Het is een actie van de mens!

Vers 10 De mens gaat naar God toe en antwoordt: Ik werd bevreesd bij het horen van uw geluid in de hof. De mens is bang geworden voor zijn Maker waarmee hij eerder (dagen, maanden, misschien zelfs jaren) vrijelijk had gesproken en gewandeld. De Bijbel verteld niet hoe lang het geduurd heeft, voordat satan zijn plan van verleiding heeft uitgewerkt. Heeft u als mens de moed om te erkennen zondaar te zijn en om Gods hulp te vragen. Om naar Hem toe te gaan?

Vers 11 God stelt een vraag, hoewel Hij het antwoord weet, is het aan de mens om verantwoording aan zijn Maker af te leggen. De eerste vraag is wie heeft u te kennen geven? De tweede vraag is: heb je mijn verbod overtreden?

Vers 12 Zie hoe hoogmoedig én laf de man is en toevoegt aan zijn schuld: God heeft gewacht tot de avond, heeft Adam de tijd gegeven om zijn antwoord te bedenken en tot schuld erkenning te komen. Zo heeft de mens zijn leven lang om na te denken over zijn of haar leven en tot erkentenis te komen van zonde.
De man schuift de schuld naar God. Maar God had tevoren Adam DUIDELIJK gewaarschuwd, eet je van die vrucht, dan sterft je. Het was de volledige vrije keuze om te kiezen tussen God en zijn vrouw. De man had vóór God en gehoorzaamheid kunnen kiezen en NIET van de vrucht eten. Niet luisteren naar zijn vrouw en niet eten van de vrucht. God viel absoluut geen verwijt te maken. God had de eenzaamheid van Adam gezien en voldaan aan het verlangen van Adam voor een levensgezel.
Zijn schuldafschuiving is tweeledig: Naar God die hem een vrouw heeft gegeven, én naar zijn vrouw: zijn vrouw heeft hem de vrucht gegeven. Ja, kan men beweren maar hoe kon Adam weten dat het de verboden vrucht was? Ik denk dat wij er vanuit moeten gaan dat deze vrucht afwijkend was van vorm dat alle andere vruchten en dus duidelijk herkenbaar. Appels, sinaasappels, ananas, peren, etc. hebben toch immers ieder hun eigen geur en vorm! Dus Adam maakte heel duidelijk een bewuste keuze.

Vers 13 Let op! God gaat niet in discussie met Adam. Geduldig richt God Zich tot de vrouw, aan wiens adres het verwijt is gemaakt. De vrouw wijst naar de slang en bekent deels schuld, ik ben verleid. In mijn onbezonnenheid en misleiding heb ik mij laten gaan en daarna heb ik gegeten. Maar laten wij de situatie niet vergeten. OK de slang was een schepsel van God, maar het was niet normaal dat een slang sprak. Zij stond BOVEN de slang als heerser, en had dus op haar hoede moeten zijn. OK Eva had nog geen onderscheidingsvermogen van goed en kwaad. Echter God had de mens het vermogen gegeven te kiezen.

Vers 14 God richt Zich nu ten eerste tot de slang, wetende dat achter dit alles satan schuil gaat. De slang wordt nu ontnomen het lopen (op 2 of 4 voeten) en zal voortaan zich kruipend (op de buik) moeten bewegen. De vraag rijst waarom? Had een dier de keus om nee te zeggen dat satan gebruik van hem maakte? Ik denk van wel, er staat immers dat de slang de listigste was onder de dieren. Dat duidt op intelligentie!

Vers 15 God doet Zijn uitspraak en belofte. Vijandschap tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Het zaad van de vrouw zijn alle kinderen die uit haar worden geboren, de gehele mensheid. Uw zaad: de gevallen engelen maar ook een ieder die kiest tegen God. Een ieder die NIET wenst te erkennen zondaar te zijn, een ieder die het bestaan van God de Schepper, zijn Maker, ontkent. Dit zal u de kop vermorzelen: uit het zaad van Eva zal de Zoon van God, Jezus Christus, worden geboren. Gij zult het de hiel vermorzelen: Jezus Christus is door Judas verraden, nadat satan in Judas was gevaren. Jezus is gestorven aan het kruis. Maar Christus heeft de kop vermorzeld en is uit de dood opgestaan en ten Hemel gevaren, waar Hij nu zit ter rechterhand Gods.

Vers 16 De verleider en veroorzaker is gestraft. Echter de mensen gaan niet vrij uit, zij hebben vrijwillige keuzes gemaakt. God richt Zich nu tot de vrouw. Zij is verleid en haar straf zal zijn:

 1. Zij met pijn kinderen zal baren.
 2. Haar begeerte zal naar haar man uitgaan.
 3. De man zal over haar heersen.

De vrouw die zich niet onderwerpt aan deze straf, kan als gelovige weinig zegen in haar leven en huwelijk verwachten. Het is immers een onderwerping aan Gods uitspraak. De man bedenkt echter dat Jezus Christus zijn Hoofd is en in Petrus staat dat de man zijn vrouw moet liefhebben.

Verzen 17-18 God richt zich nu tot de man, de zondaar, die een volledige vrije keuze had. God verwijt hem op de eerste plaats dat hij naar zijn vrouw geluisterd heeft. Laat dit een les zijn. Straks bij de rechtspraak door God (na de dood) zal de mens verantwoordelijk worden gesteld naar wie hij of zij geluisterd heeft. Geen excuus maar die of die heeft mij uitgelegd, heeft mij misleid of verleid. De mens draagt zelf zijn of haar eigen verantwoordelijk. Zeker in onze tijd heeft men verschillende bronnen om te onderzoeken én de Heilige Geest om te vragen welke de waarheid is!
De gehele schepping wordt betrokken in de vervloeking, het perfecte is over. De dood treedt in werking: ziekte en misvorming treedt de wereld binnen. Dorens, distels, onkruid, muskieten, ongedierte treden de wereld binnen. Zonder zwoegen geeft de aarde geen voedsel meer. Hongersnood en gebrek aan regen treden op. Dit alles is niet de schuld van God. God had gewaarschuwd: als je eet van de vrucht dan sterf je. Goed, maar waarom maakte God dan niet direct een einde fysiek aan de levens van Adam en Eva? Maar hebben geen alwetende kennis. Adam en Eva, elk mens krijgt de kans op een eeuwig leven in de Hemel tijdens zijn leven op aarde.

Vers 19 Onder zwoeging van zaaien, ploegen en oogsten zal de mens zijn toekomstig voedsel eten. De mens is uit het stof der aarde geformeerd, tot hetzelfde stof zal de mens wederkeren. Hetzij men in de aarde wordt begraven, men vergaat tot stof. Hetzij middels crematie, welk verboden is. Crematie is verbranden met vuur en dus verboden. Verbranden met vuur is een straf van God: Vuur uit de hemel op Egypte (Exod. 9: 23), op Sodom en Gomorra (Gen. 19 : 21), Nadab en Abihu (Lev. 10 : 2), het oproer van Korach (Num. 16: 35), de morrende Israëlieten (Num. 11:1), en op andere goddelozen (Hos. 8:14; Jer. 17: 27; Amos 7: 4).

Vers 20 De man gaat over tot het noemen van zijn vrouw met de naam Eva.

Genesis 3Vers 21 Hier wordt oppervlakkig over hen gelezen, maar het is één van de twee belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. De grondslag voor de tweede.
In vers 7 hadden de mensen zich bladeren genomen om hun naaktheid te bedekken, een eigen menselijk kunnen! De mens denkt zichzelf te kunnen bevrijden, maar met oplossing die ook nog eens spoedig vergaat.
Duidelijk in dit vers is dat God deze oplossing niet accepteert. De bladeren verdorren en bedekken niet meer. God Zelf doodt een dier, slacht een onschuldig dier in de plaats van de mens. Zo ook werd Jezus onschuldig voor de zonde aan het kruis genageld en geslacht voor de zonde van de mens. Het dier had geen schuld, Jezus had geen schuld. De schuld van de mens werd hier overgedragen aan het dier, de schuld van de gelovige wordt overgedragen op Jezus aan het kruis. Adam en Eva moesten het vel van het dier de rest van hun leven dragen. Waarschijnlijk werd voor een elk 1 dier geslacht omdat de Bijbel spreekt over vellen. Het vel van een dier gaat een leven lang mee, geen tijdelijke bedekking van bladen die verdorren. Het éénmaal gebrachte offer door Jezus geldt voor het leven.
De rest van hun leven zullen Adam en Eva zich bewust zijn van hun foute keuze, van hun zonde door de kleding van het onschuldig geslachte dier. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving, Hebreeën 9:22, is hiermede vervuld.
De menselijke daad van bedekking door bladen is ongedaan gemaakt. Arm mens die denkt door eigen werken zijn verlossing te kunnen bewerken. Zijn of haar lot is door de afwijzing van Gods oplossing een eeuwige scheiding van God na de dood.

Vers 22 De mens is geworden als Onzer (de Drie-éénheid: God de Vader, de Zoon en Heilige Geest). Maar niet gelijk aan God, slechts kennis van goed en kwaad, zoals de boom belofte. De mens sterft, God is eeuwig, zonder begin, zonder eind. De mens heeft een begin.
God verwijdert de mens uit de hof van Eden zodat het onmogelijk wordt om te eten van de boom des levens. Deze vrucht zou het onmogelijk hebben gemaakt dat de mens fysiek zou sterven en daarmede een eeuwig leven in zonde. Doordat de mens niet van deze vrucht heeft gegeten, betekent NIET dat een mens geen eeuwig leven heeft. Elk mens heeft eeuwig leven NA DE DOOD, of gescheiden van God, of met God. Waar hangt volkomen af van de keuze die de mens maakt tijdens het leven op aarde. De vrije keuze van Adam en Eva gaat over op elk individueel mens, en is zijn of haar EIGEN verantwoordelijkheid!

Verzen 23-24 De mens werd verwijderd uit het hof van Eden en ter bewaking werden cherubs (engelen) gesteld zodat geen mens meer toegang heeft.

Eindconclusie van Genesis 1, 2 en 3

De Franse theoloog en hervormer John Calvin stelt in zijn commentaar op Genesis dat Mozes het Bijbelboek heeft geschreven in een taal die zijn volk begreep. Dat is niet zo verwonderlijk. Een leraar op de lagere school legt dingen anders uit dan een leraar op de middelbare school. Een technicus zal eenvoudige taal, zonder technische termen gebruiken op een bijeenkomst van leken. En op de bijeenkomst van technici zal hij vaktaal en technische termen gebruiken.
De vraag is hoe kwam Mozes aan zijn informatie, dat weten wij niet. Het kan door jarenlange overlevering zijn vanaf Adam. Mozes was immers geformeerd aan het hof van Farao en daarom bekwaam in schrift. Mondelinge overlevering in die tijd was zeer nauwgezet middels nauwkeurige herhalingen (zoals de schriftgeleerden in de dagen van Jezus). Anderzijds is het net zo goed mogelijk dat Mozes (op de berg) de schepping en zondeval uit directe mond van God heeft vernomen.
Voor de mens is de schepping in details en tijd (aantal uren, dagen, maanden of welk tijdvlak) niet van belang. Genesis 1-3 geeft de schepping door God en de bewuste keuze van de mens TEGEN God. God schiep alles perfect, de mens koos verkeerd en werd een zondaar. Het verteld hoe de ellende, ziekte en zwoeging in de wereld kwam. Waarschijnlijk zal het miljoenen bladzijde in beslag nemen als de schepping in details werd beschreven. Het is onzinnige informatie om te vertellen hoe lang Adam alleen heeft geleefd, hoe lang in het paradijs voor de verleiding door de slang. De belangrijke informatie is daar en dat satan de vijand is van God. En zonder bloedstorting er geen vergeving geschiedt.
Momenteel worden er biljoenen dollars verspild aan het onderzoek naar leven in de ruimte. Men wil het bestaan van God ontkennen en bewijzen dat er elders in ons zonnestelsel mogelijkheden zijn tot ontstaan van leven. Radiotelescopen die het heelal, miljarden lichtjaren groot, afluisteren naar leven. Geld wat beter besteed kan worden aan de chaos op aarde van milieuvervuiling (slechte heerschappij door de mens, ondanks zo als heerser door God aangesteld) en hongersnoden.
Bovendien, waarom speuren naar leven elders, God verhindert het bewijs hiervan. Satanisten aanbidden satan en demonen, dus er bestaat ander leven. Er bestaan gevallen engelen en engelen van God. Lezen wij Openbaring, dan staan daar andere levensvormen in (o.a. paarden met angels).
Genesis, het Oude Testament, het Nieuwe Testament en Openbaring zijn door God aan de mens gegeven, OMDAT God WENST dat de mens zijn herkomst kent en zijn toekomst. De mens is zondaar, en zonder een bewuste keuze vóór God tijdens dit leven, volgt na de dood een voor eeuwig geschieden van God onder pijniging. De keus is aan de mens, er is genoeg informatief, vals en waar beschikbaar in de boekenwinkels en het internet. De Bijbel en commentaren zijn gratis beschikbaar op internet. De mens geeft honderden uit aan een mobiel en aan abonnementsgeld. Een mobiel gaat 2-3 jaar mee, een abonnement betaald men voor een maand. Toch is de mens niet bereid tot het kopen van een Bijbel en commentaren, die veel minder kosten maar een waarde vertegenwoordigt van de eeuwigheid. Zie de mens!
Laat de mens niet eigenwijs en onverstandig zijn. In Genesis is gegeven wat de mens kan bevatten, met zijn kennis aan kan. Meer was en is niet nodig, tenzij men God en de zonde wenst te ontkennen, bewust.

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 4: Kaïn en Abel

Vers 1 Adam heeft gemeenschap met zijn vrouw Eva, en zij baarde Kaïn. Uit dit hoofdstuk blijkt dat Eva reeds eerder gemeenschap had met haar man, want uit vers 14 blijkt dat er reeds meerdere mensen op aarde wonen en uit vers 17 blijkt dat Kaïn getrouwd was, dus had Eva eerder zusters gebaard. In dit vers gaat het in het bijzonder om het geslacht van Kaïn.

Verzen 2-5 Hoeveel later de broer Abel geboren werd, is niet van belang. Abel werd schaapherder en Kaïn was landbouwer. Beide brengen een offer aan de Here God. Ongetwijfeld had in 2:21 Adam de betekenis van het offer van het onschuldige dier begrepen en dat zonder bloedvergieting er geen zonde vergeving plaats vindt. Adam moet dit aan zijn kinderen uitgelegd hebben. Zo ook zijn wij als christen ouders verplicht tot het uitleggen van de zonde en de betekenis van de dood en opstanding van Jezus Christus aan onze kinderen.
Kaïn brengt een offer van EIGEN werken! De vrucht van de aarde. Van wat zijn ouders hem verteld had, dat God de bladeren als bedekking van hun naaktheid had afgewezen, eigen werken, wist Kaïn bij voorbaat dat dit God niet behaagde. Het was eigenwijsheid en eigenzinnigheid van Kaïn om te denken dat zijn offer God welbehaaglijk zou zijn. Zo ook de hedendaagse mens, die denken met hun werken God te kunnen behagen. God heeft duidelijk gesteld dat zonder bloedvergieting, het offer middels de dood van Zijn Zoon Jezus Christus, er GEEN vergeving kan plaats vinden. Wijst men dit af, dan zal men, net zoals Kaïn, de consequenties moeten dragen.
Abel zou men daarentegen kunnen zeggen, bracht ook een offer van zijn werken: de eersteling van zijn schapen. Doch hierbij ging het onderwijs uit 2:21 voort: het slachten van een onschuldige dier. De erkenning zelf niet in staat te zijn tot verlossing en verzoening met God. Iets wat keihard door Kaïn werd ontkend. Het gevolg was dat Abels offer werd aanvaard door God, en logische wijze het offer van Kaïn werd afgewezen door God. Daarom is het betrekken van Kaïns gelaat en zijn zeer toornig worden volkomen onterecht.

Verzen 6-7 De Here God spreekt Kaïn aan op zijn gedrag: Is jouw toorn en betrokken gelaat terecht? Hebben jouw ouders je niet onderwezen in het correcte offeren, niet verteld hoe IK een onschuldig dier heb geofferd als verzoening van hun zonde en hun maaksel van bladeren heb afgewezen? Heb je goed gehandeld door het brengen van een vrucht der aarde? Maar als je fout gehandeld hebt, ben je dan niet zelf schuldig dat IK jouw offer afwijs?Je weet HEEL GOED waarom ik jouw offer afwijs, daar ligt de zonde aan de deur! Je hebt totaal geen reden om toornig te zijn.
Laat dit een les zijn voor de mens. De Bijbel onderwijst van Genesis tot en met Openbaring hoe God over de zonde denkt. Dat God GEEN zonde tolereert. Dat de enige vergeving van zonde geschiedt door het geloof in Jezus Christus als Verlosser. Afwijzing betekent straf: De Joden die verbannen werden naar Babylonië, uit Israël, de heidenen die de gevolgen zullen ervaren in de Grote Verdrukking. En een ieder die volhardt in de afwijzing van Gods oplossing, de straf voor eeuwig in de Poel des Vuurs. God is Liefde, geopenbaard in de oplossing middels Jezus Christus. God is een verterend vuur voor degene die Gods oplossing afwijst! God tolereert geen zonde!

Vers 8 Kaïn is gewaarschuwd door God en God heeft hem duidelijk verklaard WAAROM Hij het offer van hem afwijst. Hoe volhardend is Kaïn: hij komt niet tot berouw. De reden is duidelijk aan hem verklaard! Kaïn volhardt en gaat over tot een veel grotere zonde, koelbloedig en met VOORBEDACHTEN RADE. Hij nodigt zijn broer Abel uit om het veld in te gaan en doodt hem. Moord met voorbedachten rade.
Wanneer een mens bewust zondigt en volhardt, dan vervalt men van kwaad tot erger. Criminelen die niet in de gevangenis tot berouw komen, vervallen tot grotere criminaliteit. Overval met een wapen, leidt tot moord. Afwijzen van wat de Bijbel leert, leidt tot dat staat niet zo geschreven in de Bijbel, leidt tot overspel, seks voor het huwelijk, homo huwelijken, pedofilie, diefstal, moord om maar enkele te noemen.

Verzen 9-10 Na de moord op zijn broer, bezoekt God opnieuw Kaïn en vraagt hem: Waar is je broer? Adam zou ongetwijfeld zijn zondeval aan zijn kinderen hebben verteld. Hoe hij zich onschuldig hield en schuld afwees. Kaïn heeft de les niet geleerd: zich onschuldig houdend, antwoordt hij: Ik weet het niet. Wat een leugen.
Hoor het bloed van uw broer roept tot Mij van de aardbodem. Geen idee hoe dit uit te leggen. De schepping was met Adams zonde vervloekt. Is het mogelijk dat de schepping tot God riep nu er een opnieuw een ernstig zonde, namelijk moord met voorbedachten rade, was begaan?

Verzen 11-12 Nu wordt Kaïn vervloekt. Adam had als straf gekregen dat hij moest zwoegen om de vruchten van de aarde te eten. Hoe dwaas was Kaïn dat hij dacht dat hij ongestraft zou blijven. Hoe dwaas is de mens die denkt dat God niet bestaat, dat God zijn of haar daden niet ziet, dat men ongestraft kwaad kan doen en de Bijbel kan afwijzen.
Een advocaat kan in eerste instantie de schuld van zijn cliënt ontkennen. Maar als het bewijs overduidelijk is geleverd, volgt de aanvoering van omstandigheden van de crimineel. Rechters kunnen onrechtvaardig oordelen. Echter ieder mens zal na de dood voor de Rechter God verschijnen. Dan zal het oordeel vallen en ieder mens, ongelovig en gelovig, verantwoording moeten afleggen aan God dan wel Jezus Christus over zijn of haar daden op aarde.
De straf die Kaïn ontvangt, is dat ondanks het zwoegen van het bewerken van de aarde, de aarde niet meet de volle opbrengst geeft. De oogst groeit op met distels en onkruid. Mogelijk leefde Adam en zijn kinderen in tenten en hadden een vaste woonplaats. Kaïn wordt veroordeeld tot een zwerver. Op de vlucht voor zijn broers en zusters. Maar mogelijk ook voor zijn ouders.

Verzen 13-14 Kaïn komt tot inzicht en beseft dat men hem zou willen doden. Maar zie naar zijn houding, geen enkel berouw, slechts zelfmedelijden. Een beschuldiging aan het adres van God: U verdrijft mij heden uit het land, ik zal een zwerver en een vluchteling zijn. Hoe is de mens, hoe is de crimineel: Schuld bekennen en de straf aanvaarden, of de schuld afwijzend op de omstandigheden en de straf afwijzend? Aanvaardt de mens dat men een zondaar is, en als men Gods geboden afwijst en men straf verdient?

Vers 15 God kent desondanks genade. God stelt duidelijk dat moord een ernstig misdrijf is, wie God NIET respecteert en ZIJN straf, zal God zevenvoudig wreken. Wie Kaïn zal doden, respecteert Gods straf niet en zal Gods wraak ervaren. Hoe God dit bekend heeft gemaakt aan de ouders, broers en zussen vermeldt de Bijbel niet. Evenmin welk teken God aan Kaïn geeft.
In Exodus 20:5 staat dat God de zonde van de mens die God haat, tot in het derde en vierde geslacht bezoekt. Dus gaat God niet verder dan het vierde geslacht te bezoeken. Om die reden acht ik het onwaarschijnlijk dat het teken van Kaïn de huidskleur van een neger zou zijn.

Vers 16 Kaïn verlaat het land waar zijn ouders en familie woont. Het woord Nod betekent omzwerving, ronddolen, dwalen.

Vers 17 Kaïn was waarschijnlijk getrouwd voor dat hij de moord begon. Het is onwaarschijnlijk dat één van zuster met hem zou willen trouwen, nadat hij de moord begaan had en God hem tot een zwerver had veroordeeld. Of hij reeds kinderen had, is niet belangrijk, maar uit deze gemeenschap wordt een bijzondere geslachtslijn geboren.
Hij bouwt voor zichzelf een stad, aanvaardt Gods oordeel niet dat hij een zwerver zou zijn. Bouwde hij een stad met een vestingsmuur, uit vrees dat men hem zou doden? Wie bouwde deze stad. Met behulp van broers of zusters, zeer onwaarschijnlijk dat deze de moordenaar van hun broer Abel hielpen. Dus had hij zelf een talrijke familie?

Verzen 18-19 De mens is hardleers en volhardt in zonde. Totaal geen respect voor God. In 2:24 had God duidelijk Zijn gebod gegeven: één man zal zijn (ene) vrouw aanhangen. Een 1 op 1 relatie tussen man én vrouw. NIET een man met meerdere vrouwen (noch een vrouw met meerdere mannen) noch een man met man, noch vrouw met vrouw. Lamech begaat een grove zonde, verwerpt Gods gebod en neemt zichzelf TWEE vrouwen.

Verzen 20-22 spreken voor zichzelf.

Verzen 23-24 Hoe hoogmoedig is Lamech. Hij slaat iemand dood, ondanks het voorbeeld van de straf door God op Kaïn en verhoogt zichzelf dat hij 77 maal gewroken zou worden als iemand de hand aan hem zou slaan. Wat een hoogmoed, hij neemt hier de plaats over van God!

Verzen 25-26 We kunnen er van uit gaan dat Adam en Eva veelvuldige gemeenschap hadden en veel kinderen hadden verwekt, waarvan in Genesis 5 slechts een klein overzicht is gegeven. Eva zag in Set de plaatsvervangende zoon van Adam. Uit Set werd Enos geboren, een familie die de naam des Heren begon aan te roepen. Het is gissen geblazen of dit betekende dat de overige zonen en dochters in zonde leefden en God vaarwel hadden gezegd.

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 5: Eerste generaties

Verzen 1-2 Het is duidelijk dat hier niet het volledige geslachtsregister van Adam en Eva wordt gegeven. Kaïn kon slechts trouwen als Adam en Eva reeds zusters (vrouwen) hadden verwekt. Hier wordt een beperkt register gegeven vanaf de schepping van Adam en Eva tot aan de zondvloed. Waarbij opnieuw de mensheid beperkt wordt, en de mensheid vanuit een slechts één echtpaar Noach en zijn vrouw wordt geboren.

Verzen 3-32 Adam was 130 jaar toen Set geboren werd. Uit 4:25 weten we dat dit de plaatsvervangende zoon was van Abel. Dus de moord op Abel heeft omstreeks die tijd plaatsgevonden.

Adam tot Set130 jaar
Set tot Enos105 jaar
Enos tot Kenan90 jaar
Kenan tot Mahalalel70 jaar
Mahalalel tot Jered65 jaar
Jered tot Henoch162 jaar
Henoch tot Metuselach65 jaar
Metuselach tot Lamech187 jaar
Lamech tot Noach182 jaar
Totaal Adam tot Noach1056 jaar

De vraag is of het allemaal eerstgeborenen zijn. Zo ja, dan is de tijd van Adam tot de zondvloed: 1056 jaar plus 600 jaar (Noach tot zondvloed) circa 1650 jaar.

Vers 24 Henoch wandelde met God. Zijn levenswandel was dus zeer uitzonderlijk. Een leven zonder zonde, volkomen toegewijd en gehoorzaamheid aan God? Want hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Henoch heeft de dood NIET gezien. De straf op de zonde, de dood, werd op hem niet toegepast. Hij is direct in het paradijs opgenomen. Adam, Eva en al hun overige kinderen hebben allemaal de straf op de zonde ervaren, en zijn gestorven. Alleen Mozes en Elia zijn de andere twee, die de dood niet hebben ervaren en direct in het paradijs zijn opgenomen. Mozes en Elia zullen aan het eind van de Grote Verdrukking terugkeren naar de aarde en dan sterven (Openbaring 11).

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 6: De zondvloed en Noach

Ark van Noach

Verzen 1-2 De zonen Gods. Wie zijn zij? John Calvin de Franse reformer ontkent dat dit gevallen engelen zijn. Persoonlijk denk ik dat het inderdaad enkele gevallen engelen zijn. Een goede onderbouwing vindt u op zonen gods en zonen van god zegt onder meer:
Het zwakke punt is dat Matteüs 22:30 zegt: “Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.” Maar de zwakte van dit argument kan worden omzeild met de opmerking dat de tekst niet stelt dat “engelen niet kunnen trouwen”. In plaats daarvan zegt de tekst dat engelen niet trouwen. Ten tweede gaat Matteüs 22:30 over de “engelen in de hemel”. Het gaat dus niet over gevallen engelen, die zich niet druk maken om Gods geschapen orde en er actief naar streven om Gods plan te dwarsbomen. Het feit dat Gods heilige engelen niet trouwen en geen seksuele relaties hebben, betekent niet dat hetzelfde ook geldt voor satan en zijn demonen.
Het is plausibel dat engelen in staat zijn om een menselijke gedaante aan te nemen, op die manier menselijke seksualiteit kunnen nabootsen en zich mogelijk zelfs kunnen voortplanten. Waarom gevallen engelen dit niet vaker doen? Het lijkt erop dat God de engelen die deze kwaadaardige zonde begingen gevangen heeft gezet, zodat de andere gevallen engelen niet hetzelfde zouden doen (zoals beschreven in Judas 1:6). Vroege Joodse vertalers en apocriefe en pseudopigrafische teksten zijn unaniem van mening dat de “zonen van God” uit Genesis 6:1-4 gevallen engelen zijn. Daarmee is het debat nog lang niet afgesloten, maar het standpunt dat Genesis 6:1-4 betrekken heeft op gevallen engelen en menselijke vrouwen heeft een sterke contextuele, grammatische en historische basis. (einde bron)
De Heilige Geest heeft de maagd Maria bevrucht, dus in mijn optiek is het mogelijk dat engelen seksuele gemeenschap kunnen hebben. Uit de boeken van Rebecca Brown blijkt duidelijk dat satan vrouwen zwanger maakt en hun geboren kinderen aan satan worden geofferd. Er bestaan vele satans kerken in bijna alle landen ter wereld. Daar worden kinderen geofferd en vele vrouwen seksueel mishandeld. Deze mishandeling is zwaar gewelddadig, demonisch. Waarbij de vrouwen door demonen zwanger worden? Daarom wijst de zonen Gods op enkele van de gevallen demonen, die vanwege deze daad door God (voortijdig) in de hel gevangen worden gezet.

Vers 3 De dochters (der mensen) hebben zich vrijwillig aan deze gevallen engelen gegeven, zoals ook heden gebeurd in de kerk van satan. Wij zien hier een duidelijk herhaling van de tijd van de zondvloed. Wij leven in de tijd van het einde, Gods toorn is opnieuw nabij. Echter God heeft een verbond gesloten (de regenboog) om de aarde niet opnieuw te verwoesten door middel van een zondvloed. Echter de grote Verdrukking met de plagen van de zeven zegels (Openbaring 6 en 8) en zes bazuinen (Openbaring 8 en 9) zullen spoedig plaats vinden en zal de mensheid opnieuw Gods toorn over de kwaadheid van de mens ervaren. De homohuwelijken, de pedofilie, de overspel en vrije seks, de seks met demonen en satan, de seks met dieren, en noem maar op, alles van voor de zondvloed herhaalt zich.

Vers 4 De kinderen die uit deze gemeenschap worden geboren zijn niet normaal, het zijn reuzen. Mensen die Gods engelen hebben gezien, verhalen dat deze circa 3 meter groot zijn. Dus dat de kinderen geboren uit gevallen engelen reuzen zijn, is niet verwonderlijk.
Dit zijn de geweldigen. Geweldig slaat niet slechts op hun uiterlijk reus zijn, maar ook op hun gewelddadig (demonisch) karakter.

Vers 5 De mens heeft zijn Schepper en God verlaten. Heden is het niet beter. Regeringen hebben geen eerbied meer voor Gods wetten, mensen komen in de gevangenis als men niet mee gaat in de zonde van de regeringen (men mag niets zeggen tegen homoseksualiteit en pedofilie). Gods Woord, de Bijbel, wordt ontkracht van betekenis. Duidelijk is opnieuw dat de overleggingen van de mens slechts boos zijn. Men tracht het bestaan van God volledig te ontkennen en de mens volledige vrijheid te geven. Maar in de dagen van Noach werd de mens gewaarschuwd, middels de bouw van de ark en prediking van Noach. In Mattheüs 24:37-38 zegt Jezus dat de dagen van Noach zich zullen herhalen.

Vers 6 God heeft berouw dat Hij de mens heeft gemaakt en het smartte Hem. Op zich een vreemde zaak, want God is Alwetend en heeft voorkennis van wat er gaat gebeuren. Wij als mensen kunnen dit niet begrijpen en verklaren. De mens is beperkt in zijn verstand en kan de Goddelijk dingen niet begrijpen. Om hier een verklaring te willen geven, is zinloos.
Dit gezegd hebbende, het is de verantwoordelijkheid van de mens om een keuze te maken voor het goede of het kwade. Zo vlak na de schepping moet de aarde er mooi hebben uitgezien. Adam leefde 930 jaar, uit eerste hand en persoonlijk konden alle kinderen en familie horen over hoe God de aarde en alles wat leeft, had gemaakt. De foute keuze die hij had gemaakt met zijn consequenties. De mens heeft totaal geen excuus. Het deel van de mensheid die kiest vóór God, zal het eeuwige leven in de Hemel krijgen. De mens kan God niet verwijten wanneer hij of zij NIET in de Hemel komt, het is de keus van de mens persoonlijk. Elke gelovige heeft de vrije keuze of te leven tot eer en glorie van God, Gods geboden te onderhouden en te leven onder controle van de Heilige Geest. Of in de wereld te blijven leven, zichzelf niet onderwerpen aan Gods geboden met als consequentie het achter blijven op aarde bij de eerste Wederkomst van Christus en in de Grote Verdrukking de keus moeten maken voor Jezus of voor satan, de Anti-Christ en het merkteken 666 te aanvaarden met gevolg een eeuwig leven in de poel des vuurs. De keus is absoluut een vrije keus van de mens, maar een foute keuze van de mens, brengt smart bij God.

Vers 7 God velt oordeel. De gehele schepping zal vernietigd worden. Waarom niet slechts de mens, daar is geen verklaring voor. Maar kwade keuze van de mens, heeft direct een gevolg voor de schepping, bomen, dieren, vogels. De aarde lijdt nu onder de gevolgen van de milieu vervuiling, daar is de mens volkomen verantwoordelijk voor.

Verzen 8-9 Ondanks dat Noach midden in dit goddeloze volk leeft (gedurende 600 jaar), blijft hij continue kiezen voor een leven van gehoorzaamheid aan God.
Hoe was het gesteld met de Israëlieten na de uittocht uit Egypte. Vol van opstand tegen hun God, klagen over geen water, geen vlees, geen geloof in de macht van God en het beloofde land uit angst niet in bezit nemen. Gods straf: 40 jaarlang in de woestijn. God tolereert de zonde niet. Heden zeggen "God is Liefde, Hij straft niet" is zichzelf bedriegen, de zondvloed en de straf in de woestijn zijn duidelijk bewijzen dat God de zonde niet tolereert en STRAFT. Leven in zonde door ongelovige en gelovige heeft gevolgen. Noach leefde rechtvaardig en onberispelijk. Zo ook dient de gelovige te leven wil hij of zij opgenomen worden in de Hemel. Mattheüs 24 en Mattheüs 25 zijn overduidelijk!

Vers 10 Waarschijnlijk geeft Noach een goede opvoeding en voorbeeld aan zijn drie zonen.

Verzen 11-12 Hoe erg is het gesteld met de mensheid: vol van verderf en geweld. Maar heden is het niet anders gesteld met de mens. De wereld is vol van armoede, drugs, geweld, moord, oorlogen, diefstal, overspel, milieu vervuiling, de mens wenst niets te maken te hebben met God, kiest voor yoga, kiest voor satanisme, alles tegen God. De mens wenst eigen baas te zijn, totaal geen respect voor een ander mens, laat staan voor God. Ja, wij herleven de dagen van Noach.

Vers 13 God maakt aan Noach bekend wat Hij gaat doen. De mens die God wil kennen, weet vanuit de Bijbel wat God wenst en wat er met de aarde gaat gebeuren. De gelovige wordt niet onbekend gelaten. Daniël en Openbaring is duidelijk. Het evangelie spreekt duidelijke taal. De mens wordt niet in onwetendheid gelaten. De mens is schuldig, de mens is volledig verantwoordelijk voor wat er op en met de aarde gebeurd. God vertelde Noach dat de aarde vernietigd gaat worden. Openbaring is duidelijk: God gaat weer de aarde vernietigen met de mensen tijdens de Grote Verdrukking. Dit keer echter is het een definitief einde. Geen redding van een Noach met zijn gezin. Die redding heeft plaats middels de ark, de Gemeente van Jezus Christus. De Gemeente van Christus zal zijn redding vinden in de Hemel. Slechts degenen die geschreven staan in het Boek des Levens zullen een nieuw leven vinden op de Nieuwe Aarde.

Verzen 14-16 God geeft Noach een opdracht: bouw een ark van goferhout. Dit is de enige plaats in de Bijbel waar over goferhout wordt gesproken. Welke houtsoort het betreft, is gissen hard hout, cypressenhout, dat als zeer licht en toch duurzaam wordt beschouwd, en vaak in de scheepsbouw gebruikt werd en in Azie en Perzie veel gevonden wordt.
De instructies van God zijn duidelijk, precies hoe de ark gebouwd moet worden met hoeveel verdiepingen, vakken, lengte, breedte en hoogte.
Wikipedia: Het is onduidelijk hoe lang de el is die in de Bijbel en hadithboeken (ziraa) ter sprake komt, bijvoorbeeld bij de afmetingen van de ark van Noach. Volgens de Siloaminscriptie was de Siloamtunnel die koning Hizkia liet graven om Jeruzalem van water te voorzien 1200 el lang. Er bestaan een aantal recente metingen van deze tunnel, die variëren tussen de 512,5 en 533 meter. Dat zou betekenen dat een el tussen de 42,6 en 44,4 centimeter zou zijn. Er zijn ook geleerden die opperen dat de gebruikte el in de Bijbel 49,5 of 52,5 centimeter was.
300 el bij 44 cm is 132 meter lang. 50 el bij 44 cm is 22 meter breed. 30 el bij 44 cm is 13 meter hoog.
Sommigen zeggen dat Mozes de fout is ingegaan met de afmetingen. Toch is dit onwaarschijnlijk. Mozes was een geleerd man, opgevoed aan het hof van Farao, ongetwijfeld bekend met de bouw van piramides. Bovendien geïnspireerd door God. Volgens sommigen zijn deze afmetingen onvoldoende om al deze dieren te herbergen, opgesloten (gedurende dertien maanden) in kleine ruimte. Het probleem is dat er geen kennis is van hoe lang de el was, die door Mozes wordt beschreven. Anderzijds is het ook niet belangrijk, de informatie is dat God een plan heeft ter redding van de mens en schepping. Noach en zijn gezin, die rechtvaardig en onberispelijk zijn worden met de dieren gered. Noach en zijn gezin worden gered op basis van GELOOF. Zij geloven wat God gaat doen. De mens die Gods reddingsplan aanvaardt, wordt gered. De mens die niet gelooft in wat God gaat doen, niet Gods reddingsplan middels Jezus Christus aanvaardt, die wordt vernietigd en komt niet in de Hemel.

Vers 17 God is vastbesloten, de mensen op aarde met al het onderwijs en voorbeeld van Adam en Eva is slecht. Zij wensen niets te maken te hebben met God, geven God niet de eer dat alles door Hem geschapen is, dat alle voedsel van God afkomstig is. Men geeft zich eerder over aan satan en demonen. Heden is het niet anders gesteld, alles is door de kracht van de mens, men geeft zich over aan het kwaad, aan satan en demonen. Regeringen houden geen rekening meer met God en schenken de mens alle vrijheid. Met als gevolg economische crisissen, geweld, drugverslaving, alcoholisme en onrechtvaardigheid, corruptie. God besluit staat ook nu vast of men aanvaardt Jezus Christus als verlosser en gaat leven onder controle van de Heilige Geest, of men kiest voor het wereldse leven met een tweede kans in de Grote Verdrukking. Kiest men voor de Anti-Christ en het merkteken dan is men voor eeuwig verloren.

Vers 18 God vernietigt niet de rechtvaardig. God redde Lot en zijn gezin uit Sodom. Keer op keer redde God zijn volk uit slavernij en ballingschap. De voorwaarde: zich bekeren tot God. God sluit een verbond met Noach tot redding. Heden sluit God een verbond met elk mens die Zijn Zoon Jezus Christus accepteert als Verlosser van zijn/haar zonde en onder controle van de Heilige Geest gaat leven. Namelijk een heilig leven.

God wenst dat de mens tot eer van zijn Schepper leeft. Hem alleen aanbidt en alle eer geeft. Aangezien hier duidelijk blijkt dat de mens God verlaat, zien wij in de Pentateuch dat God Zich een volk apart zet, de Israëlieten. Jezus leert vanuit het Oude Testament, want het Nieuwe Testament bestond nog niet. Daarom geldt OOK voor de christen de voorschriften die God aan de Israëlieten heeft gegeven. Aan dit volk geeft Hij voorschriften om tot eer van Hem te leven en heilig te leven.
Het eerste gebod zagen wij in Genesis 2:24:
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Daarna in Exodus 20 geeft God de tien geboden:

 1. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
 2. U zult geen beelden en heiligen aanbidden.
 3. U zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken.
 4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt; zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen.
 5. Eer uw vader en uw moeder.
 6. U zult niet doodslaan.
 7. U zult niet echtbreken.
 8. U zult niet stelen.
 9. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. U zult niet begeren uws naasten huis; u zult niet begeren uws naasten vrouw, u zult niet begeren wat van uw naaste is.

Het volk van God (de Israëlieten en christenen) worden door God apart gezet en opgeroepen om heilig te leven en te tonen aan de ongelovigen dat zij een volk zijn die tot eer en glorie van God leven. In Leviticus worden hier speciale geboden gegeven.

Bovenstaande is een samenvatting van het meest belangrijke in het leven van een christen voor wat betreft het onderwijs door Jezus vanuit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament ontvangt de christen meer onderwijs door Jezus Zelf en door de brieven van de apostelen, met onder anderen Galaten 5:16-22:
Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Verzen 19-20 Slechts middels man en vrouw kan voortplanting plaatsvinden, daarom een paar van alle dieren. Het is God die kiest en bepaald. Het is God Die bepaald welk paar en Hij stuurt hen naar de ark. Het is niet Noach die de vogels moet gaan vangen, de kruipende dieren moet brengen in de ark, een paar van elk dier moet vangen. Van alles zal één paar tot Noach komen en zelf de ark binnen gaan.
Het is Jezus Christus Die in de wolken komt bij Zijn eerste Wederkomst om de Gemeente te halen en te brengen in de Hemel. Niet de gelovige zelf, de gelovige wordt gehaald en in redding gebracht. Bevrijd van alles voordat de Grote Verdrukking begint.

Vers 21 Noach krijgt de instructie omtrent de hoeveelheid voedsel dat hij in de ark moet meenemen. God weet hoelang het verblijf in de ark zal duren, een dertien maanden (7:11 en 8:14).

Vers 22 Noach is niet eigenwijs, hij vertrouwt en gelooft volledig God. Hij gehoorzaamt aan alle geboden gegeven door God. Hoe is de mens heden, gelooft hij/zij in Jezus Christus? En na tot geloof te zijn gekomen, leeft voort in de wereld? Of gehoorzaam door te leven onder controle van de Heilige Geest en te gehoorzamen door een heilig leven te gaan leven?

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 7: De ark van Noach

Vers 1 Op grond van het feit dat God Noach rechtvaardig heeft bevonden, wordt slechts Noach met zijn vrouw en zijn kinderen met hun vrouwen gered. Slechts de mens die Jezus Christus aanvaardt als Verlosser, wordt rechtvaardig door God bevonden en verkrijgt redding. Slechts dan ontsnapt men aan het oordeel van God.
God beveelt Noach met zijn gezin de ark binnen te gaan. Een stap in geloof, want er is nog NIETS te zien van regen die de gehele aarde gaat bedekken en alles gaat vernietigen. Zo ook met de mens, die ziet NIETS. Heden herhaalt zich de dagen van Noach, de mens drijft de spot met God, overtreedt Zijn geboden en denkt er bestaat geen God en God straft niet. Totdat de Here Jezus Christus komt om Zijn Gemeente te halen, en dan merkt men dat ineens veel mensen verdwenen zijn. Ondanks dat feit, komen velen niet tot geloof en zullen velen volharden in hun ongeloof. Zij zullen het merkteken van het beest aanvaarden, ondanks alle rampen die op aarde gebeuren en hun lot is het oordeel van God na hun dood.

Verzen 2-3 Van alle reine dieren en vogels dient Noach 7 paar te nemen. Een paar zodat het zich later na de zondvloed kan voortplanten. Waarom zeven? Omdat later deze reine dieren dienen ter zondoffer. Onreine dieren kunnen niet dienen als zondoffer. Van de onreine dieren dient hij één paar te nemen.

Vers 4 Noach dient reeds de ark binnen te gaan en zeven dagen te wachten voordat de regen de aarde gaat bedekken. Hier wordt geloof en geduld gevraagd. Zo ook de gelovige, men dient te volharden in geloof gedurende zijn leven. Degene die volhardt in een leven onder leiding van de Heilige Geest, ontvangt eeuwig leven in de Hemel.
God zal het veertig dagen en nachten laten regenen. De mens wordt niet in één keer gedood, het water zal langzaam stijgen, mensen zullen de bergen op vluchten. Zij zullen ervaren dat Noach de waarheid heeft gesproken. Uiteindelijk zal het water de gehele aarde bedekken, mensen zullen zwemmen, maar sterven door verdrinking en uitputting.

Vers 5 Noach is volkomen gehoorzaam en doet ALLES wat God hem geboden heeft. De mens dient God te gehoorzamen:

 1. Erkennen zondaar te zijn en erkennen zichzelf niet te kunnen verlossen
 2. Aanvaarden van Jezus Christus als Verlosser en Heer
 3. Het wereldse leven los te laten en zijn/haar leven onder controle te stellen van de Heilige Geest
 4. Tot eer van God te leven, Gods geboden te onderhouden en te getuigen

Vers 6 Hoe lang deed Noach over de bouw van de ark, daar is geen zekerheid over. Genesis 11:10 zegt dat Sem 100 jaar was, 2 jaar na de vloed. Dus Sem werd 98 jaar voor de vloed geboren. Noach was 600 jaar toen de vloed kwam. Uit 6:10-13 kan men concluderen dat de bouw van de ark begon 98 jaar voor de vloed, of minder na de geboorte van de drie kinderen.
De bouw moet geruime tijd hebben geduurd. Er was toen nog geen metalen zaag, welk gereedschap Noach tot zijn beschikking had, weten wij niet. Plaatjes van de ark van Noach tonen een ark met planken. Dit is onwaarschijnlijk. Misschien gebruikte Noach gehele boomstammen die met slingers aaneen werden gehecht. In elk geval een kunstig bouwwerk onder leiding van God.
De juiste datum dat de zondvloed kwam, wordt in vers 11 gegeven.

Verzen 7-9 Het is God die de dieren en vogels naar de ark stuurt en binnen laat gaan. Noach behoeft hier zelf niets voor te doen, slechts zelf met zijn gezin in gehoorzaamheid de ark binnen gaan en wachten.

Vers 10 Is de vervulling van vers 4. God houdt Zijn Woord. De gelovige dient te wachten om na de dood het eeuwige leven en redding in de Hemel te verkrijgen.

Vers 11 De datum dat de zondvloed begon, is nauwkeurig gegeven: in het 600e levensjaar van Noach, op de 17e van de 2e maand.
Genesis 8:13-16 De aarde was droog in het 601e levensjaar van Noach, op de 27e van de 2e maand. Conclusie: Noach en zijn gezin hebben ruim 13 maanden in de ark geleefd.
Alle kolken der waterdiepte én de sluizen des hemels worden geopend. De aarde keert terug naar de toestand van Genesis 1:6 waarin de aarde bedekt was door water en in vers 1:7 de wateren gescheiden werden.

Verzen 12-15 spreken voor zich.

Vers 16 Het is God Zelf die de deur van de ark sluit. De toegang tot de ark wordt afgesloten, geen ander dier, vogels noch mens kan de ark binnengaan. Vergelijk dit met Mattheüs 25:11-12. De bruidegom Jezus heeft de deur gesloten en de dwaze maagden kunnen NIET meer binnengaan. Zij ontvangen de les: "Waakt dan, want jullie weten de dag noch het uur".
Heden kan men de spot drijven met Gods geboden en wetten.Het bestaan van God ontkennen en afdoen als flauwekul. Wanneer de deur door God is gesloten, is er geen toegang meer mogelijk tot het eeuwige leven in de Hemel en wacht de mens slechts Gods oordeel over zijn/haar zondige leven. De mens heeft het aardse leven tot de beschikking om tot berouw te komen en redding te aanvaarden.

Verzen 17-22 Het water stijgt tot 15 el (circa 7 meter) boven de hoogste berg op aarde. Geen mens die zich staande kan houden. Alles sterft. Alles wordt bedekt, alle gewassen en bomen, geen voedsel meer. Zodat vogels ook sterven want geen voedsel meer.

Vers 23 Slechts zij die in de ark zijn, blijven in leven. Nadat God de deur heeft gesloten, blijven zij die voor Jezus Christus hebben gekozen slechts vrij van Gods oordeel. Degenen die buiten zijn, ontvangen Gods oordeel en straf. De keuze is volledig vrij aan de mens. Gedurende de bouw van de ark hebben de mensen de kans gehad om tot geloof en berouw te komen. Gedurende een mensenleven heeft de mens de kans om tot berouw en acceptatie van Jezus Christus als Verlosser en Heer te komen. De keuze is volledig vrij en de volledige verantwoordelijkheid van de mens. Bijna ieder mens heeft toegang tot de Bijbel, Bijbel en Bijbelstudies gratis op internet. De mens kan niet zeggen maar de voorganger heeft het zo en zo uitgelegd. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leven. Men kan de Heilige Geest om uitleg vragen, ja, men moet er moeite voor doen, maar een eeuwig leven in de Hemel is een rijke beloning. Daarom leef tot Gods eer, en verlaat het wereldse leven.

Vers 24 De wateren waren 150 dagen over de aarde. Niets wat kan overleven, alles sterft. Het oordeel van God is DEFINITIEF. Na het 1000-jarige Rijk van Christus (Openbaring 20:1-6), is het laatste oordeel (Openbaring 20:7-15) definitief. Niemand ontsnapt!

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 8: Einde van de zondvloed

Vers 1 De schepping herhaalt zich, de wind maakt scheiding tussen de wateren en de aarde. Het is God, Die de controle heeft over de natuur. Ook Jezus had controle over de storm en deed de storm neerleggen. Het is God, die heerst en bepaalt. Niet de mens, de mens heeft geen enkele controle over de regen, storm en wind. Slechts door de milieu vervuiling, nemen de stromen en orkanen in hevigheid en frequenties toe, met alle gevolgen dat de mens zichzelf vernietigd door deze natuurrampen.

Verzen 2-3 De wateren nemen gestadig af gedurende 150 dagen. Wat een verschil met de schepping, daar geschiedde het in slechts 1 dag. Nu wordt Noach en zijn gezin beproeft op geduld en geloof in God. God heeft geen haast. Maar mogelijk is er een verklaring voor, alle kadavers van mensen en dieren moesten verteren. Noach mocht geen herinnering hebben aan de omgekomen mensen en dieren. God begon opnieuw met de mens. Een nieuwe kans voor de zondige mens.

Vers 4 De ark bleef vastzitten op het gebergte van Ararat. Algemeen wordt aangenomen dat dit gebergte ligt bij de oorsprong van de Tigris. Naast de hoogste top van 5137 meter heeft de berg ook een lagere top van 3896 meter in het zuidoosten. De ark is nimmer teruggevonden. Mogelijk is het hout verteerd.

Vers 5 Het duurt tien maanden voordat de toppen der bergen zichtbaar worden. 150 dagen (vers 3) is 150 gedeeld door 30 zijn vijf maanden. In de 7e maand zit de ark vast op de berg Ararat. Nu worden de toppen van de overige bergen zichtbaar.

Vers 6 Na 40 dagen opent Noach het venster in de ark. Waarom wachtte Noach 40 dagen? Er wordt geen verklaring gegeven. De ark moet tijdens het drijven op het water, heen en weer geschommeld hebben. Dus in vers 4 moet een einde zijn gekomen aan deze schommelingen en moet Noach geweten hebben dat het water gedaald is. Noach kon niet weten dat het op een berg dan wel op laagland was. Was het God die sprak tot Noach om te wachten? Jezus werd 40 dagen beproefd in de woestijn. Het Joodse volk werd bestraft door een 40 jaar in de woestijn. Noach's geduld en geloof wordt hier een 40 dagen beproefd.

Vers 7 Waarom een raaf? Een raaf ruikt van verre de geur van kadavers. Echter de raaf vliegt heen en weer. Heen van de ark en weer terug naar de ark. Terug naar de ark omdat het geen kadavers vindt. Niemand heeft de zondvloed overleeft en alle lijken zijn verteerd gedurende de overgelopen 10 maanden en 40 dagen.

Verzen 8-12 Na de raaf, laat Noach een duif uit. Deze vindt echter geen voedsel. Na een zeven dagen brengt de duif een vers olijfblad. Wat een verschil met de schepping. Tijdens de schepping werd alles met één dag geformeerd. Nu herstelt en groeit alles langzaam. De bomen en gewassen herstellen zich na overdekt te zijn geweest met water. De zon beschijnt de grond en het nieuwe gewas en geboomte gaat groeien. Het duurt echter nog eens zeven dagen voordat de duif niet meer terugkeert. Er is definitief voldoende voedsel voor de duif. Zij heeft geen voedsel van de ark meer nodig. De redding is definitief. Zo ook is de redding door Jezus Christus definitief voor degene die gelooft. Het voedsel is het Woord van God: de Bijbel. De gelovige ontving eerst het Oude Testament (de Joden) en heden heeft de gelovige het Nieuwe Testament. Het is compleet.

Verzen 13-14 Noach opent de toegang en tevens uitgang van de ark. Er is slechts één enige weg. Er is voedsel, dus kunnen alle dieren in de ark vrij gelaten worden en hun nieuwe leven beginnen op de droge aarde. Het begin van nieuw leven. God geeft een nieuwe kans aan de zondige mens.

Verzen 15-17 God spreekt met Noach. God sprak met Adam en Eva. God sprak met Mozes. Het zijn uitzonderingsgevallen dat God daadwerkelijk met een mens spreekt. Hier is het duidelijk het bevel van God. Noach nam NIET zelf het initiatief om uit de ark te gaan, noch om de dieren los te laten. Noach wachtte op het bevel van God. Zo ook dient de gelovige met zijn/haar werk voor de Here Jezus Christus te wachten totdat hij/zij het bevel ontvangt om met het werk te beginnen.
God geeft het bevel uit de ark te gaan EN herhaalt de opdracht uit 1:28 wees vruchtbaar en talrijk. De instructie om de gehele aarde te bevolken. Geen abortus, maar kinderen baren. God heeft de aarde weer voedsel laten produceren. Hoe walgelijk is het heden met de mens gesteld. Exploratie van de aarde, vernieling door hebzucht, ontbossing, met als gevolg onvoldoende voedsel en zuurstof. Mensen sterven van de honger en vermoorden hun kind in de moederschoot.

Vers 19 De dieren gaan de ark uit en bevolken de aarde. Paar aan paar om zich voort te planten en de aarde opnieuw te bevolken.

Vers 20 Noach is God dankbaar dat God hem en zijn gezin gespaard heeft. Hij dankt God middels een offer van rein vee en vogels. Wat een kennis, hij weet wat rein is. Kaïn offerde van de vrucht der aarde. Verachte Gods gebod van het brengen van het offer van een onschuldig dier. Noach begaat niet dezelfde fout. Hij brengt een offer van REIN vee en vogels. Ja, hij weet dat van deze zeven paren zijn, dat dit geen nadelig invloed heeft op de voortplanting.
Hoe is de gelovige? Is hij/zij God dankbaar en geeft blijmoedig de tiende aan God. God heeft de blijmoedige gever lief. Het geven van tiende is geen verplichting. Het dient vanuit een vrijwillig gave te geschieden. Noach kreeg geen opdracht om te offeren, het was het eigen initiatief en tonen van zijn dankbaarheid.

Vers 21 God rook de geur van de offers. God is niet ver weg. Hij is present op aarde. Heden kan de mens denken, God is niet aanwezig. God ziet onze zonde niet, wij kunnen vrijelijk Gods geboden overtreden en onze eigen weg gaan. Maar hier is duidelijk, dat God aanwezig is OP AARDE.
Maar let ook op de voorkennis van God: Hij weet dat de mens slecht is. Het hart van de mens is boos van de jeugd van. God belooft aan Zichzelf dat Hij niet weer de aarde middels een zondvloed zal vernietigen (zie 9:11-17). Spoedig blijkt de boosheid van de mens met de bouw van de toren van Babel in Genesis 11. De toren van Babel is volgens Flavius Josephus, bedacht door koning Nimrod, achterkleinkind van Noach. Jammerlijk genoeg slechts drie generatie na de zondvloed. De mens had zijn les NIET geleerd.

Enige weg tot GodBrug tot GodVers 22 God doet nog een belofte: De seizoenen zullen blijven bestaan, zodat de aarde zijn oogst zal geven. Tot op de dag van heden bestaan de seizoenen van zomer en winter, koude en warmte, dag en nacht. De mens heeft de nacht om te rusten. Koude en warmte, zomer en winter zorgen voor voedsel. Wij mogen God zeer dankbaar zijn dat Hij nog geduld met de zeer zondige en boze mens heeft. Laten wij ons als gelovige afscheiden van de wereld en niet satan en de wereldse genoten (zijn het werkelijk genoten van drugs en vrije seks?) achter na lopen. Laten wij bidden dat de mens tot berouw en inkeer komt. Tot geloof in de enige weg tot God, door het geloof in Jezus Christus als de enig Verlosser en enige weg tot God en eeuwig leven in de Hemel, zie figuur de Brug tot God.

Terug naar topTerug naar boven

Genesis 9: Gods verbond

Vers 1 De mensheid is volledig vernietigd met uitzondering van Noach en zijn familie. Slechts 8 personen zijn over gebleven. In Genesis 2 zijn Adam en Eva die in vers 28 de opdracht kregen vruchtbaar en talrijk te worden. Hier wordt door God de opdracht herhaald aan Noach en zijn familie: Wees vruchtbaar en talrijk met de uitbreiding vervul de aarde. God zegent Noach en zijn familie, maar wij kunnen zeggen dat God de mens zegent. God was woest over de zonde van de mens, nu zegent God de mens die Hem alle eer gaf en naar Zijn geboden leefde. God zegent de mens die naar Gods wetten en wil leeft. Maar de mens die God verwerpt, wacht zijn/haar straf.

Vers 2 Maar er volgt een waarschuwing: Vrees en schrik zal er zijn voor het gedierte en vogels. Bedoeld wordt dat de mens angst zal hebben voor de wilde dieren en vogels, zoals tijgers, leeuwen, beren, krokodillen, gieren, arends, slangen, haaien, etc. In principe heeft God de muil en bek van deze wilde dieren gesloten om de mens aan te vallen. Maar van tijd op tijd wordt de mens gewaarschuwd en vallen zij een mens aan. God kan deze dieren gebruiken om een mens te straffen en te doden (Daniël 6:25). De mens zal niet lichtzinnig over God denken.

Verzen 3-4 Over dit vers wordt verschillend gedacht, maar de uitleg is van geen belang. Sommigen leggen dit vers uit dat voor de zondeval de mens geen vlees mocht eten. Anderen geven deze interpretatie niet. Duidelijk vanuit dit vers is dat de mens de toestemming van God heeft om reine dieren te doden en hun vlees te eten, maar ZONDER BLOED. Niets voor niets heeft God van alle reine dieren, elk 7 paar laten overleven in de ark. Zij waren bestemd tot offer aan de Here God en als toekomstig voedsel voor de mens.
Men mag het bloed van het gedode dier niet drinken. Wat later door de afgod dienaars gebeurd. De verklaring is simpel: de ziel is in het bloed. Maar ook bloed reinigt van zonde. Het bloed van de offers wordt later bij de instelling van de tabernakel en tempeldienst gesprengd op het altaar. Het vergoten bloed van Jezus aan het kruis, reinigt de gelovige van de zonde. Een mens is niet in staat om zichzelf te verlossen, het bloed van een dier noch mens kan de mens bevrijden van de straf op de zonde door God. Bij het offeren of drinken van dierlijk, en ja mensenbloed (denk heden aan de satanskerk), tracht men de afgod en satan te behagen. Niet voor niets heeft God dit verboden.

Verzen 5-6 God heeft een zeer ernstige waarschuwing, wie dit gebod overtreedt, diens leven zal Ik eisen. De mens die een ander doodt, zal Gods straf ontvangen. De mens die bloed drinkt, verkoopt zichzelf aan demonen en satan. Hier op aarde reeds een demonisch leven en na de dood een eeuwig leven in de poel des vuurs.
Een mens zal een ander mens niet doden, want de mens is geschapen naar het beeld van God. Wie een mens vermoordt, vermoordt een schepsel Gods. Dat geldt ook bij abortus. Menselijk leven begint bij de bevruchting van de eicel door de zaadcel. Vanaf dat moment geschiedt de celdeling en dus het leven! De mens die abortus heeft gepleegd, is demonisch besmet, getuige de vele verhalen. Een belijdenis en bevrijding is noodzakelijk. In dat geval is Gods trouw groot en kan vergiffenis plaats vinden.

Vers 7 De opdracht in vers 1 wordt herhaald, wemel op de aarde. Zie hoe krachtig het zaad is van de zonen van Noach. In zeer korte tijd worden zonen en dochters geboren, zie Genesis 10 en 11.

Verzen 8-11 God sluit een verbond met de mens EN dieren en vogels. Het is niet slechts een verbond met de mens, het sluit alle levende wezens op aarde in. God zal de mens en de levende wezens niet meer vernietigen middels een zondvloed. Maar dat betekent niet, dat de mens vrij is van Gods oordeel en er op los kan leven. Hoe slecht de mens is, blijkt ook spoedig uit de daad van Noach's zoon Cham in vers 22, de bouw van de toren van Babel, en de huidige tijd van Gods verachting spreekt voor zichzelf. Heden herhaalt zich de verschrikkelijke zonde uit de tijd voor de zondvloed zich. De mens haalt Gods oordeel weer over zich. Gelijk in de tijd van voor de zondvloed, de mens denkt niet aan God en dat God niet zal straffen. Gods toorn zal zichtbaar worden wanneer de plagen in de spoedig komende Grote Verdrukking (Openbaring 6, 8-10) over de mensheid wordt uitgestort. Daarna volgt Gods definitieve oordeel over de mens.

Verzen 13-17 Of de regenboog voor de zondvloed bestond, is niet van belang. Het is en blijft Gods schepping. Het hele heelal is Gods schepping. De aarde staat op de juiste afstand van de zon, een kleine afwijking geeft dat de aarde te warm of te koud is voor menselijk leven op aarde. De maan staat op de juiste afstand en geeft eb en vloed. Op geen enkele andere planeet is menselijk leven mogelijk. Slechts op aarde groeien bomen en planten, zijn er oceanen en zeeën met vissen. Dus de regenboog is een teken van Gods Verbond. Het is een schepping Gods van natuur verschijnsel.
Ja, de meeste mensen zien slechts een regenboog. De gelovige wordt echter herinnerd aan Gods Verbond dat Hij de aarde niet weer zal vernietigen middels een zondvloed. De regenval mag hevig zijn, zal gedeeltelijke verwoesting aanrichten, maar niet de gehele aarde. Het is om God te herinneren. De regenboog is niet alleen voor de mens, het is een herinnering voor God. Wat een goedheid! Wij mogen God dankbaar zijn elke keer wanneer wij de regenboog zien. God danken voor Zijn geduld met de zondige mens.

Verzen 18-19 Uit de zonen van Noach wordt de gehele bevolking van de aarde geboren. Kennelijk hebben Noach (die 350 jaar na de vloed leefde, vers 28) en zijn vrouw geen kinderen meer gekregen.

Verzen 20-21 Of Noach na de zondvloed een landman werd of reeds voor de vloed, is van geen belang. Belangrijk is dat hij een wijngaard plantte. De vrucht van de wijngaard is de druif. En druivensap maakt niet dronken. Wij drinken druivensap bij het heilige avondmaal. De grondtekst in het Nieuwe Testament geeft geen uitsluitsel of het druivensap of wijn was wat Jezus gebruikte bij het Heilige Avondmaal. Druivensap gist namelijk snel en het was niet de tijd van de wijngaard oogst. Dus de druivensap was reeds gegist. Alcohol wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Zeker is dat Noach wijn gedronken had in overvloedige mate. Een man Gods, die rechtvaardig wandelde en nu zijn verstand verloor en niet meer wist wat hij deed. Hij ontblootte zich in zijn tent. De vraag is waar was zijn vrouw? Had deze dronkenschap reeds eerder plaats en scheidde zijn vrouw zich van hem af? Zijn vrouw was niet aanwezig in vers 23, toen Cham de tent binnen ging.

Vers 22 Waarom ging de zoon Cham de tent van zijn vader binnen? Hij had daar niets te zoeken, hij wist dat zijn vader dronken was. Zo ook met de gelovige, ga niet naar plaatsen waar men niets te zoeken heeft, houd jezlef rein en laat je niet in met de zonde van de wereld. Leef een heilig leven!
Cham had geen respect voor zijn vader, want hij nam de naaktheid van zijn vader in ogenschouw en BEDEKTE NIET de naaktheid. Nee, integendeel hij ging rondbazuinen en vertelde het aan zijn twee broers.
Hoe is de gelovige, gaat de zonde van een mede gelovige rondbazuinen, of spreekt de zondaar aan onder vier ogen en niet in het openbaar? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Ja, beslist de taak rust op ons om aan te spreken, indien de zondaar niet wenst te luisteren, daarna mogen de oudsten worden ingeschakeld, zie wat Jezus zegt in Mat. 18:15-17.

Vers 23 Deze twee broers vol schaamte over hun vader en broer, lopen achterwaarts de tent binnen zodat zij hun naakte vader niet zien.
En bedekken hun vader met een mantel. Laat dit een belangrijke les voor gelovige ouders zijn. Kinderen mogen de naaktheid van hun ouders (geslachtsdelen, borsten van de moeder) NIET zien. Bij het baden of douchen met kinderen, kunnen de ouders zwemkleding gebruiken!

Vers 24 Noach heeft zijn roes uitgeslapen en ontdekt dat er een mantel over hem ligt. Waar komt deze mantel vandaan? Hij informeert bij zijn zonen en ontdekt wat zijn zoon Cham heeft gedaan. De Bijbel zegt niet voor niets dat de gelovige zich dient te onthouden van dronkenschap. Het beste is om geen alcoholische dranken te gebruiken om je broeder of zuster in het geloof geen verleiding of aanstoot te geven. Bij dronkenschap kan men gewelddadig worden en verliest men het verstand en weet niet meer wat men doet. Dat is beslist geen christelijk getuigenis.

Vers 25 Noach vervloekt zijn zoon Cham en zijn nageslacht, de Kanaänieten. Een zeer zware straf. De Kanaänieten zullen knechten zijn onder hun twee broers. Men kan niet lichtzinnig over ernstige zonde denken. Deze bestraffing beperkt zich niet tot de persoonlijke zonde begaan door Cham, de straf breidt zich uit tot over zijn gezin en nakommelingen!

Verzen 26-27 Noach zegent zijn twee zonen Sem en Jafet. Sem zal heersen over de vervloekte zoon Cham. God breide Jafet uit en zal ook heersen over Cham. God zegent de gelovige, die Gods geboden in acht neemt.

Verzen 28-29 Noach heeft kunnen zien dat God Zijn woord gestand doet en zijn zonen vruchtbaar en talrijk werden. Hij leefde nog 350 jaar na de zondvloed om vele generaties na hem te zien. Wat een zegen voor een rechtvaardig man. Waarschijnlijk zijn les geleerd om nimmer meer dronken te worden.

Terug naar topTerug naar boven