God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Hoe te bidden en wat is gebed?

Knop Mattheüs 7:7-12Mat. 7:7-12Knop Marcus 11:23-2Mar. 11:23-2Knop Johannes 16:23-24Joh. 16:23-24´Knop Romeinen 8:26-28Rom. 8:26-28Knop GebedGebed
>Mensen in gebed

Bidden (1 Corinthiërs 11:4-5)

Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofd, doet zijn hoofd schande aan. Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan,want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.

Bidden (Mattheüs 7:7-12

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen gegeven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan u, hoewel u slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. Alles nu wat u wilt, dat u de mensen doen, doet u hun ook aldus, want dit is de wet en de profeten.

Wat betekent dit ?

God wenst aanbeden te worden en dat Zijn kinderen (de gelovigen in Christus) vragen wat nodig is voor het welzijn van anderen en hun zelf. Wil de gelovige dat de Here God iets voor hem of haar doet, dan dient de gelovige ernstig God in gebed te zoeken. De gelovige dient bij de Here God aan te kloppen en God belooft dat Hij zal opendoen, en degene die bidt, hij/zij ook zal ontvangen. Waarbij de gelovige niet bevreesd hoeft te zijn als hij/zij om het verkeerde vraagt, het verkeerde zal krijgen, want de Here God schenkt alleen het goede aan Zijn kinderen. Een serieus voorbeeld: Als om het in leven houden van een ernstig zieke persoon wordt gebeden, en dat zou betekenen dat die persoon een ongelukkig en lijdensvolle leven zou krijgen, kan het best zijn dat de Here God het verbed niet verhoord. Want als de mens om een vis vraagt, geeft God geen slang.

Daarom mogen de gelovigen de vrijmoedigheid hebben om God alles te vragen, en de Here God zal het verhoren, mits de gelovigen onvoorwaardelijk geloof (Marcus 11:23-25) en de gelovige bidt in overeenstemming met Gods Wil (Johannes 16:23-24).

Return naar topTerug naar boven


Bidden (Marcus 11:23-25)

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat wat hij zegt ook zal geschieden, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat u bidt en begeert, gelooft, dat u het hebt ontvangen, en het zal geschieden.En wanneer u aan het bidden bent, vergeeft wat u tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeeft. Indien u echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Wat betekent dit ?

De Here God verwacht het geloof van de gelovige, dat Hij het gebed van de gelovige zal verhoren (mits het gevraagde in overstemming is met Zijn Wil en de gelovige geen slang vraagt). Er is echter een voorwaarde, er mag geen haat, nijd, jaloezie zijn en wij dienen de overtredingen van onze medemensen te vergeven te hebben. Want het oordeel is aan God, en gelijk God onze schulden vergeeft, zo dienen ook wij onze schuldenaren te vergeven (Het onze Vader). De gelovige dient zonder twijfel te gelovigen, dan verhoort de Here God het gebed.

Twijfelen of God het gebed van je zult verhoren, is zonde en staat de verhoring van het gebed in de weg. Maar wat nu als je twijfelt ? Wel, belijdt je zonde en je twijfels. Zeg ook aan God waarom je twijfelt. Bijvoorbeeld, omdat je niet weet of je wel het goede/juiste vraagt. Of omdat je niet weet of het gevraagde wel naar Gods Wil is. Spreek met God over je gedachten, zoals een kind met zijn/haar ouder spreekt.

Een kind vraagt ook aan de ouder om dingen die soms niet goed voor hem/haar zijn. Soms als het kind zijn/haar zin niet krijgt, wordt het kind opstandig, zo ook in het leven van de gelovige. Het kind dient hierover met de ouder te praten, zo ook de gelovige. De gelovige mag vrijelijk tot God komen en vragen waarom God een gebed niet verhoord. Soms echter duurt een gebedsverhoring jaren (Abraham moest ondanks Gods belofte dat hij een zoon zou krijgen, dertien jaar wachten voor de beloofde zoon kwam). En hoe werd Job niet op de proef gesteld. En soms verhoord God het gebed op een totaal andere manier dat we verwachten.
Kortom, praat in het gebed je gevoelens met God door en wees niet bang om je twijfels te uiten en vraag om Gods hulp.

Return naar topTerug naar boven


Bidden (Johannes 16:23-24)

En te dien dage zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als u de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam. Tot nog toe hebt u niet om iets gebeden in Mijn naam; bidt en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap worde vervuld.

Wat betekent dit ?

De gelovige bidt in de Naam van de Here Jezus Christus, dat betekent dat de gelovige iets vraagt uit Christus' Naam. Je hebt dus een volmacht ontvangen van de Here Jezus Christus. Net zoals je op aarde van iemand een volmacht hebt ontvangen, berust dit op volkomen vertrouwen, dat je uitsluitend iets doet wat ook in overeenstemming is met wat degene (die de volmacht heeft afgegeven) zou doen.

Zo mag de gelovige uitsluitend vragen wat de Here Jezus Christus ook zou doen. De gelovige bidt tot God de Vader, en de gelovige mag tot God de Vader komen, omdat hij/zij gereinigd is door het bloed van Jezus Christus. Daarom mag de gelovige bidden in Jezus Christus' naam.

En er volgt een beloofde, in dat geval zal het gebed ook verhoord worden. Waarom ? Opdat wij met blijdschap vervuld zullen worden.

Maar ik heb zoveel onverhoorde gebeden?
Wel, of het was niet in overeenstemming met Gods Wil, of het is niet het goede voor je, of God test je geloof en vertrouwen in Hem en dien je nog even (soms jaren) te wachten voordat God je gebed kan verhoren. Alles geschiedt op Gods tijdstip en (meestal) niet eerder.
Wanneer de gelovige bidt voor het behoud van iemand, kan die persoons eigen wil in de weg staan om gered te worden. De mens heeft een vrije wil gekregen, en het kost soms jarenlang van bidden om iemand te redden voordat die persoon tot geloof komt. Ook bij de biddende gelovige rust de plicht om (in liefde) de persoon te bereiken met het evangelie.
Als de gelovige iets vraagt van de Here God, ontslaat dat de gelovige niet van de verplichting ook Gods instructies te volgen om het gevraagde (doel) te bereiken. God gebruikt immers de mensen op aarde om Zijn doel te bereiken.

Misschien is in dit verband een leuke anekdote op zijn plaats:
Een man raakte te water in een stroomversnelling en hij bad tot God. En God zond een motorboot om hem te redden, en de man antwoordde: nee, dank u God redt mij. De man riep opnieuw tot God, en van een brug werd hem een touw toegeworpen, en de man antwoordde: God zal mij redden. En de man riep opnieuw tot God. Tenslotte stuurde God een helikopter, een touwladder werd uit de helikopter geworpen, maar de man antwoordde: God redt mij. En de man verdronk. In de hemel aangekomen, vroeg de man aan God waarom heeft u mij niet gered ? Waarop God antwoordde: Ik heb je een motorboot, een touw en een helikopter gezonden, drie keer heb je mijn aanbod afgewezen.
Laat de gelovige benutten wat God aan de gelovige in de wereld heeft gegeven: voedsel, geneeskunde, vaccinatie en medemensen. Echter de gelovige heeft wel de plicht te onderzoeken of het ook echt van God komt en niet van satan (yoga, acupunctuur, etc.).

Soms verhoort God het gebed van de gelovige direct, soms op een geheel andere wijze dan dat de gelovige verwachtte.
En soms schenkt God de gelovige datgene wat de gelovige niet durft te vragen, maar in het hart graag wil.

Daarom volhardt in het gebed als je weet dat je naar Gods Wil bidt !!!

Return naar topTerug naar boven


Bidden (Romeinen 8:26-28)

En evenzo komt de (Heilige) Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, datHij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn.

Wat betekent dit ?

Soms weet de gelovige niet precies wat hij of zij aan God dient te vragen, dan schiet de Heilige Geest de gelovige te hulp (zeker als de gelovige daarom vraagt) en helpt de gelovige in het gebed met de juiste woorden. De Heilige Geest wil de gelovigen helpen om te bidden naar Gods Wil, opdat de gebeden verhoord zullen worden.

Vers 28, geeft ook nog een troost, namelijk soms begaat een gelovige een verkeerde stap, gaat bewust (hopelijk niet) of onbewust een verkeerde weg, of ontdekt achteraf dat hij/zij een verkeerde keuze of weg heeft bewandeld. Als de gelovige tot deze erkenning aan God komt, geeft God aan de gelovige een belofte: God laat alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8:28). Dit houdt NIET in dat de gelovige bewust mag zondigen, en ook in dat geval de zonde ten goede zou medewerken, dat staat hier NIET !
Echter soms dienen de gelovige een bepaalde beslissing te nemen (en dit uiteraard in gebed) maar dat door allerlei omstandigheden de gelovige niet in staat is om naar God te luisteren (of Gods antwoord belemmerd wordt door de strijd van de duistere machten; of door een persoonlijke innerlijke strijd) dat de gelovige een verkeerde beslissing neemt. Als dan achteraf blijkt de verkeerde keuze te zijn gemaakt, en de gelovige dit ook erkent, dan mag de gelovige ook God danken, dat het zal meewerken ten goede. Natuurlijk de juiste keuze ware beter geweest, maar helaas wij blijven leven met een zondige natuur, innerlijke emoties en in een zondige wereld met duistere machten, waar satan en de zijnen er van alles aan doet om de gelovigen te misleiden.

Daarom is het goed om het gebed te beginnen om bekende zonde te belijden en rein en heilig voor God de Vader, gereinigd door het bloed van Jezus Christus voor God te verschijnen, zodat je vervuld door de Heilige Geest kunt bidden naar Gods Wil.

Return naar topTerug naar boven


Gebed

Belijden van zonden

Zijn we ons bewust van zonden, dan dienen wij eerst de zonden te belijden, om rein en heilig voor Gods aangezicht in gebed te kunnen komen.

Dankzegging

Voor het dagelijkse eten en drinken wat je uit Gods hand mag ontvangen (het onze vader), je gezin, je warme huis (denk eens aan de kou en armoede in de derde wereld, Roemenië, Sovjet Unie, derde wereld), je gezondheid, dat je een baan hebt en inkomsten, etc.
De liefde van God, die je ook mag ontvangen via je ouders en je medemensen.

Naasten

Bidt voor de ongelovige in je omgeving, op je werk, en die je na aan het hart leggen. Bidt voor de zieken, en zij die het geestelijk en lichamelijk moeilijk hebben.

Zending

Bidt voor de voorgangers in de kerk (dominee, priesters, diakenen, etc.), zendelingen en missionarissen. Bidt dat zij het zuivere evangelie verkondigen en geen vrijzinnigheid, verontreinigd met wat niet van God is. Bidt voor bescherming van de gelovigen tegen de machten der duisternis.
Bidt dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van zonden en bewerkt dat zij tot geloof in de Here Jezus Christus komen.

Ten dienste van God

Vraag aan de Here God hoe jij je dienstbaar kan maken voor Zijn Koninkrijk, wat Zijn Wil voor jouw leven is, wat de Here God wil dat jij voor Hem doet.

Voor jezelf

Bidt voor verdieping en verrijking van je geloof, verduidelijking van datgene wat je niet begrijpt van de Bijbel (volg een Bijbelstudie). Gedenk aan wat de Here heeft gezegd: Bidt, klopt, en Ik doe open.
Bidt voor genezing als je ziek ben en als je problemen hebt. Bescherming op de weg.

Gesprek

Bespreek de dingen die je bezighouden, en de dingen die normaal ook in een ouder/kind relatie besproken worden (Jij bent een kind van God!). Verberg geen dingen voor God, Hij kent je hart. Durf je tegenstelling in Hem uit te spreken, zeg het eerlijk als je boos bent op God of als je kwaad bent omdat Hij je gebed niet verhoord. Vergeet niet dat God ABBA (Vader) (Romeinen 8:15) is, maar ook Heilig en je respect verdient.

Kolossenzen 1:9-12 geeft enige aanwijzing omtrent het gebed:

Daarom houden wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, NIET op voor u te bidden en te vragen, dat u met rechte kennis van Zijn wil vervuld worde, in alle wijsheid en geestelijke inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.Zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht Zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt u met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft tot het erfdeel der heiligen in het licht.

Return naar topTerug naar boven