God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ) door ongelovige en christenen

Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions

Ik leef goed zoals een gemiddeld mens. Ik ben toch geen zondaar?

Iedereen begaat wel eens een leugentje om best wil. En soms denken we niet zo aardig over een medemens. God ziet het hart aan. De Bijbel zegt: Je dient God, Die in de Hemel woont, met je gehele hart, verstand en geest lief te hebben. Dat is Gods voornaamste gebod. Als je daarin faalt, ben je voor God een zondaar. En dat betekent dat je gescheiden leeft van God. Niet alleen nu, maar óók straks na de dood. Want de Bijbel (Gods Woord aan de mens) vertelt dat er na de dood twee dingen kunnen gebeuren met de mens. Of hij /zij blijft gescheiden van God, en zal de straf op de zonden moeten ervaren, of hij/zij komt bij God wonen in de Hemel.
De enige weg om bij God te wonen, is te erkennen dat je een zondaar bent en geloven dat Jezus Christus (Gods Zoon is) voor jouw zonden is gestorven aan het Kruis van Golgotha.

Ik wil de Here Jezus Christus als mijn persoonlijke Verlosser aannemen. Hoe doe ik dat ?

Je mag op je knielen en je handen vouwen. Daarna zeg je:

Here God wilt U mij helpen, ik belijd dat ik een zondaar bent en mijzelf niet met U kan verzoenen. Ik geloof dat Jezus Christus mijn zonden aan het kruis van Golgotha is gestorven, en ik vraag U mij te reinigen door het bloed van de Here Jezus Christus.

Ik vraag U Here Jezus Christus om als Heer in mijn leven te komen en om mij meer kennis van U te geven. Wilt U a.u.b. mij de weg wijzen hoe ik U beter kan leren kennen en mij uw hulp geven.

Dank U dat U in mijn leven wilt komen. AMEN.

Ik heb dit gebed gebeden, wat gebeurt er nu?

De Heilige Geest heeft nu inwoning in jou gemaakt. Velen ervaren een enorme blijdschap of opluchting.
Je zult ook merken dat je onzeker wordt na verloop van tijd. Daarom is het goed om een(evangelische) kerk te gaan bezoeken waar je je thuis voelt. En je aangesproken wordt door mensen, die je verder willen helpen met je geloof.
Mocht je geen kerk kunnen vinden, of als je behoefte hebt aan contact, stuur een email naar info@bijbelstudies.org.

God is liefde, zegt men. Maar is dat wel zo?

Ja, we leven helaas in een wereld vol van geweld. De enige manier waarop we heden tendage Gods liefde kennen is vanuit de Bijbel waarin staat in Johannes 3:16: "Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon Jezus heeft gegeven, zodat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat (dat is na de dood onder Gods straf komt en eeuwig gescheiden van God), maar eeuwig leven krijgt (dat is na de dood bij God komt wonen in de Hemel).

God heeft de mens opgedragen om God met heel je hart en geest lief te hebben en je medemens lief te hebben als je zelf. Ook heeft God vanaf het begin (vanaf de schepping) de mens opgedragen om de aarde te besturen. Daarmede is de mens verantwoordelijk gesteld voor alles wat op aarde leeft (mensen, dieren, vogels, vissen) en wat er op aarde gebeurt. Slachten mensen elkaar dus af, dan is dat de verantwoordelijkheid van de MENS. Wij mensen zijn verantwoordelijk om onze medemens lief te hebben en indien nodig voor hem of haar te zorgen. Dat betekent dus ook dat we gehouden zijn om zorg te zorgen voor de mensen in de derde wereld. Koningen, presidenten, stads- en landbestuurders zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun onderdanen en mede voor de zorg van de mensen in de derde wereld.Maar ook jij zelf heb daarin een persoonlijke plicht, ook jij dient je te verzetten tegen kwaad, ook jezelf kan je steentje bijdragen aan de mens in de derde wereld.

Gods liefde wordt mede zichtbaar door zendelingen
Zij proberen de mensen in de derde wereld te helpen door gezondheidsvoorzieningen, onderwijs en voedsel. Op deze wijze laten zij Gods liefde zien en met steun van het thuisfront (financiën) wordt het mogelijk om in hun eerste behoefte te voorzien.

Waarom grijpt God niet in ?
God zal uiteindelijk ingrijpen, en dat staat spoedig te gebeuren (Een aanwijzing hiervoor is het huidige bestaan van de staat Israël). Dan zal er een openlijke strijd komen tussen de volken en natiën enerzijds en God anderzijds. Ieder mens zal daarna persoonlijk voor God verantwoording moeten afleggen over zijn of haar leven hier op aarde(en dat geldt ook voor de mens die reeds gestorven is, die dan door God uit de dood wordt opgewekt). Ook elke koning, president, bestuurder, directeur, baas, ieder mens zal geoordeeld worden en God zal een ieder rechtvaardig straffen en beoordelen naar zijn of haar werken. Maar slechts voor degen die Jezus Christus als zijn of haar Verlosser voor zijn zonde heeft aangenomen, zal voor eeuwig bij God mogen leven in de hemel, de rest zal geen eeuwig leven krijgen in de Hemel.

Ik bid, maar ik ervaar geen of nauwelijks gebedsverhoringen. Heeft het zin om te bidden?

God is een Souverein God. Alles wat wij van God ontvangen is pure genade. De Bijbel geeft aardig wat aanwijzingen ten aanzien van het gebed en gebedsverhoringen (zieBijbelstudie Gebed). In het kort, zegt de Bijbel hierover:

Heeft het zin om voor genezing van een zieke te bidden?

Ja, God wil dat de gelovige Hem zoekt voor genezing. Hoewel God kan een ieder genezen (via artsen of middels een wonder). Maar geneest God ook een ieder voor wie gebeden wordt? Nee.
Ook Jezus genas niet iedereen toen Hij op aarde was. God test soms het geloof van de gelovige. God weet wat het beste is voor de zieke. Soms heeft God een bepaald doel met de ziekte. Ziekte kan een gevolg zijn van zonde. In dat specifieke geval, is het doel om de gelovige terecht te wijzen en na te laten denken, om tot inkeer te komen en de zonde te belijden.
Er zijn ook gevallen waarin God de ziekte (of handicap) gebruikt om Zichzelf groot te maken, denk maar eens aan Joni Eareckson.
Ja, in sommige gevallen is het moeilijk om te bepalen waarvoor te bidden. Wij mensen verliezen niet graag onze naaste. Ten alle tijden is het zinvol om te bidden, maar er altijd aan toe te voegen "Uw Wil gescheide". Bid altijd voor genezing en niet om iemand in leven te laten. Helaas komt het voor, dat gebeden is om iemand in leven te laten zonder toevoeging van "Uw Wil geschiede". Soms laat God Zich dan VERBIDDEN, en laat de ernstig zieke in leven, maar zonder een totale genezing en hebben achteraf de personen die gebeden hebben, spijt dat ze hebben gebeden om het in leven laten, omdat het een mensonwaardig leven is. God weet wanneer het beter is om de zieke te laten sterven.
Vergeet niet dat ziekte en dood een gevolg is van de zondeval. Ieder mens zal vroeg of laat sterven en dit aardse lichaam verlaten. Moge het een schrale troost zijn, dat als de zieke sterft en hij of zij Jezus Christus heeft aangenomen als Verlosser, de zieke naar de Hemel gaat, waar geen ziekte en geen lijden is. Maar wee, de ongelovige, zijn of haar lijden zal slechts toenemen (het lot in de hel).

Is het geven van tiende verplicht?

Nee, maar reeds voor de instelling door de Torah, gaven de oudtestamentische gelovigen, zoals Abraham, hun tiende. Echter de tiende was meer dan een tiende, er werden over allerlei dingen heffingen gegeven (onder andere de geboorte van het eerste kind), zodat volgens enkele berekeningen het totaal uit kwam op 33%.
God heeft de blijmoedige gever lief (2 Co. 9:8). Tiende en gaven zijn zeer noodzakelijk van de hedendaagse christen. Waarom?

Wil je meer weten over tienden, zie de Bijbelstudie Tiende.

Is je redding zeker?

Persoonlijk vind ik dat de Bijbel zich tegenspreekt. Maar er zijn theologen die zeggen dat de Bijbel zichzelf niet kan tegenspreken. Dus zal volgen hier de Bijbelteksten die spreken over verlossing en je mag zelf je conclusie trekken of dit commentaar juist is of niet.

JA

  1. Johannes 3:18 Wie in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt NIET veroordeeld.
  2. Nadat een ongelovige Jezus Christus heeft aangenomen als zijn/haar Verlosser, neemt onmiddellijk de Heilige Geest intrekt in hem/haar (komt in hem/haar wonen 1 Corinthiërs 6:19), die hem/haar gegeven is als onderpand, Efeze 1:13-14.
  3. Lees 1 Corinthiërs 3:11-15. Vers 15 zegt: maar indien iemands werk verbrandt, doch hij zelf zal GERED worden, maar als door vuur heen.

Deze verzen bevestigen de redding voor de eeuwigheid.

NEE

  1. Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ONGEHOORZAAM is, zal het leven NIET zien, maar de toorn Gods blijft op hem (haar).
  2. Matteüs 25:1-13. De wijze maagden gaan naar de bruiloft. De dwaze maagden wiens lamp is uitgegaan (niet meer vervuld zijn met de Heilige Geest), voor dezen is de bruiloft poort GESLOTEN.
  3. Lucas 13:26-28 Mensen die Jezus verkondigd hebben, maar toch uitgesloten als werkers van ongerechtigheid.
  4. Matteüs 7:21-23 Velen hebben geprofeteerd en krachten gedaan in Jezus naam, maar toch kent Jezus hen niet en komen zij niet in de Hemel.

Dit is in tegenspraak met de JA. Of spreken deze verzen over mensen die Jezus verloochenen wanneer zij dienen te getuigen of gemarteld worden en dan Jezus ontkennen? Zijn dit gelovigen die tot geloof zijn gekomen, maar vervolgens Jezus ontkennen en in het vlees bleven leven en de vruchten van de Heilige Geest niet zichtbaar werden (Matteüs 25)? Zijn dit werkers die zelf niet geloofden en alles deden in de Naam van Jezus voor hun eigen eer?
Lees ook Matteüs 13:18-23. Er wordt met blijdschap aangenomen en in een periode van problemen of vervolging, komt de gelovige ten val. Een ander neemt Jezus aan, maar vindt het leven in de wereld aantrekkelijker en ook hij wordt onvruchtbaar.
Betekent dit dat naast een geloof en aanname van de Jezus Christus, de noodzaak van aanname als de HERE Jezus Christus, die jouw leven veranderd, dat je in gehoorzaamheid en vol van de Heilige Geest moet leven om in de Hemel het eeuwige leven te verkrijgen?
Laat dit NEE in elk geval een ernstige waarschuwing zijn! Neem je geloof in de Here Jezus Christus serieus en verlaat het wereldse leven (het leven in het vlees) en ga over tot een leven geleid door de Heilige Geest.