God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

Hoe lees ik mijn Bijbel?

Lezen van de BijbelWe gaan je helpen bij het lezen van de Bijbel. De Bijbel lezen is een serieuze zaak, wat men niet zo maar eventjes doet. Met de bewuste zonde van Adam, die bewust at van de door God verboden vrucht, kwam de zonde in de wereld. Gevolg God nam de geest van Adam en Eva weg en daarmede kwam een einde om direct met God te kunnen communiceren. In het Oude Testament, vervulde soms tijdelijk de geest van God (de Heilige Geest) de profeten, richters en sommige koningen. Dit was altijd tijdelijk en nimmer permanent, want de zonde stond in de weg. Pas na de kruisdood van de Here Jezus Christus (wegname van de zonde), Zijn opstanding uit de dood en na Pinksteren, kon de Heilige Geest in de gelovige wonen. Dat betekent dat een ieder die Jezus Christus als zijn/haar persoonlijke Verlosser aanneemt, direct de Heilige Geest ontvangt (Efeze 1:13-14). Daarmede wordt de gelovige, een tempel Gods (1 Cor. 6:19) en is weer in staat te communiceren met God de Vader en Jezus Christus, Die ter rechterhand van God de Vader is gezeten (Hebr. 10:12).
Wij hebben volharding nodig om de Wil van God te doen (Hebr. 10:35-38) en om dagelijks de Bijbel te lezen.
De Bijbel is Gods manier van communicatie met de gelovige. Door middel van dagelijks Bijbellezen, ontdekken wij wat de Wil van God is. Echter ondanks dat de Bijbel door mensen is geschreven (en daardoor door mensen makkelijker begrijpbaar is en aansluit bij de mens), maar geïnspireerd (en soms direct opgedragen door God, zoals bij de apostel Paulus (1 Cor. 14:37)) door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest is het onmogelijk de Bijbel (volledig) te begrijpen. Ik zelf ontdek steeds nieuwe dingen na 30 jaar van de Bijbel jaarlijks volledig te lezen.

Zo hoe leest men de Bijbel? Er zijn een aantal voorwaarden om de Bijbel te lezen.

Bedroef de Heilige Geest niet
  1. Men mag geen onbeleden zonde hebben (bedroef de Heilige Geest niet (Ef. 5:19, 1Thes 5:19)). Heeft men zonde in zijn/haar leven, dan dient deze eerst beleden te worden. Zonder de Heilige Geest is men niet in staat om Gods Woord te begrijpen.
  2. Men dient een rein, heilig leven te leven, want men is immers een tempel Gods, een koninklijke priester.
  3. Men neemt er de tijd voor, in afzondering, in alle rust, zonder verstoring van andere, van je kinderen.
  4. Bedenk waarom je de Bijbel leest: Het willen leren kennen van Gods Wil, de christelijke waarden en normen EN deze te DOEN.
  5. Men bidt eerst dat de Heilige Geest je verstand en ogen opent en je laat begrijpen, wat God tot jou persoonlijk te zeggen heeft.
  6. Men leest drie hoofdstukken. Eerst eenmaal, en overdenkt wat de verzen zeggen, en daarna leest men de verzen nogmaals. En denkt na over wat deze verzen jou te zeggen hebben voor je dagelijkse leven. Door dagelijks drie hoofdstukken te lezen, lees je de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring in één jaar.
  7. Je kunt Bijbelstudies volgen om van andere te leren wat zij hebben geleerd vanuit de Bijbel. Vaak worden onderwerpen uit de Bijbel behandeld en uitgelegd.
  8. Vanuit de Bijbel leer je jouw zonde kennen en BELIJDEN. Soms gaat dat snel, soms met de jaren. Een baby begint met moedermelk, vloeibaar voedsel en tenslotte met vast voedsel. Zo dient ook de pas wedergeborene te groeien van de melk tot de vaste spijze (Hebr. 5:11-14).
  9. Begrijp je iets niet, bid de Here Jezus dat Hij het je uitlegt. Mijn persoonlijke ervaring is dat in 9 van de 10 keren, ik een antwoord krijg, soms na jaren. Sommige dingen dienen echter (nog) verborgen te blijven.

Kies een Bijbel die bij jou aansluit. Ga naar de winkel en leest de verschillende Bijbelvertalingen. De Statenvertaling is oud Nederlands, maar dichtbij de originele taal (Hebreeuws en Grieks) van de Bijbel. De moderne Bijbels zijn in populaire taal geschreven, maar soms met een onjuiste (afgezwakte) vertaling. Wil je echt de Bijbel begrijpen, er zijn verschillende goede Bijbel commentaren (ook beschikbaar in het Engels). Let op dat je niet van vrijzinnige liberale predikanten kiest. De Bijbel is Gods Woord, welke Woorden je niet kunt afzwakken noch vergeestelijken. En verder zijn er gratis Bijbelstudies beschikbaar op deze site van de EZBB.
Als men al begint met "seksuele gemeenschap mag niet voor het huwelijk, dat geldt niet meer in onze tijd", dan is men fout bezig. Dit gebod uit Genesis 2:24 is direct bij de schepping gegeven. De maagd Maria, ondertrouwd, zegt 4000 jaar later: "hoe kan ik zwanger worden, ik heb geen seksuele relatie met de man waarmede ik ondertrouwd ben". Als zij een gebod van 4000 jaar geleden respecteert (evenals haar ondertrouwde man), hoe kunnen wij dan slechts 2000 jaar later beweren dat het niet meer geldt in onze tijd? Dat is een minachting van God ! En een zware lichamelijke zonde! (ongehoorzaamheid lijdt tot ongewenste zwangerschappen, abortussen, AIDS, etc.).
Gods Woord, Instellingen en Wetten zijn gegeven tot welzijn van de mens. Ongehoorzaamheid kan ernstige gevolgen hebben, ook voor jouw persoonlijk leven. Daarom toets jouw leven door dagelijks Bijbellezen.

De rechterstoel van Christus

Voor de rechterstoel van Christus

Wanneer je als gelovige straks voor de rechterstoel van Christus verschijnt (rechterstoel betekent Jezus Christus is gezeten op de stoel rechts van Zijn Vader, of de stoel van de rechter)(1 Cor. 3:12-14, Hebr. 9:27, 10:12) kun je niet zeggen: "Dat wist ik niet" of "Mijn voorganger heeft mij .... verteld". Iedere individuele christen heeft zijn/haar eigen verantwoordelijk de Bijbel te lezen en te kennen wat Gods waarden en normen zijn, en daar naar te leven. Want op ELKE gelovige rust de VERPLICHTING Gods Woord te lezen. Hosea 4:6 zegt terecht: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (van Mijn Woord)."

Hoevelen mensen hebben niet een mobiele telefoon maar vinden een Bijbel te duur en commentaren te duur, terwijl hun mobiele telefoon vele malen duurder is. Spenderen uren op sociale netwerken (Twitter, YouTube), maar voor Gods Woord hebben ze geen tijd. Zij investeren in het aardse leven, niet in het eeuwige leven.

Bedenk dat met je jouw Bijbellezen tijdens dit beperkte leven van maximaal 120 jaar, je bouwt aan jouw eeuwige (miljarden jaren) leven. Daarom is het heel belangrijk om de Bijbel te bestuderen en te begrijpen onder leiding van de Heilige Geest. Vergeet niet, de Bijbel is Gods Woord. Reden genoeg om de Bijbel te lezen.