God is kennis  

HET GOEDE NIEUWS ZENDING

70 Jaar Israël

Het recht van de staat Israël
Grenzen van Israël
Is de huidige staat Israël door God
Zo wat betekent de 70 JAAR ISRAËL voor de christen?

Het recht van de staat Israël

Bron: https://likud.nl/2011/10/de-geschiedenis-van-israel/

Volgens Flavius Josephus woonden er zeven miljoen Joden in Israël in het jaar 70 en volgens Dio Cassius minstens drie miljoen in 135 na Chr. Dit laat al een heel ander beeld zien dan de visie dat er over een periode van 1800 jaar nauwelijks Joden woonden in het Heilige Land. Niets is minder waar want over een periode van 3700 jaar woonden er onafgebroken Joden in het historische land tot op vandaag.
In 1696 doet de Nederlander Reland wetenschappelijk verslag van zijn reis door het land. Zijn conclusies:

 1. Alle plaatsnamen hebben een Joodse, Griekse of Romeinse oorsprong (Dat is overigens nog steeds zo, met als enige uitzondering het Arabische Ramallah).
 2. Van een Arabische cultuur of weerslag in bijvoorbeeld de architectuur is geen sprake.
 3. Het land is dunbevolkt. Er wonen nauwelijks Arabieren. Dat zijn dan voornamelijk bedoeïenen op doorreis, die komen werken als seizoenarbeiders.

Voorbeelden: in Jeruzalem wonen 5.000 mensen, meest Joden en wat christenen. In Gaza wonen 550 mensen, de helft Joden, de rest meest christenen. De Joden houden zich vooral met landbouw bezig, de christenen met handel en transport.

Bijzonder sterke Joodse claim op het land:

 1. De Joodse claim is buitengewoon sterk:
 2. Sinds ruim drieduizend jaar wonen er leden van het Joodse volk. Dit is uniek, geen ander volk kan dat zeggen.
 3. Internationaal gelegitimeerd door een besluit van de internationale gemeenschap, tot twee maal aan toe in 1922 en 1947. Dit is uniek.
 4. In ontwikkeling genomen. Tijdens de Arabische overheersing was het land volkomen vervallen tot enerzijds moeras en anderzijds dor. De Joden hebben de moerassen droog gelegd, bossen aangeplant en akkers ontwikkeld.
 5. De Arabische tijd heeft nauwelijks blijvende sporen nagelaten. Zo zijn de plaatsnamen van Joodse, Griekse of Romeinse oorsprong en is van een eigen Arabische cultuur of weerslag in bijvoorbeeld de architectuur is geen sprake.
 6. Voortgekomen uit de koloniale tijd, in defensieve oorlog tot stand gekomen.
  Het eerste geldt voor veel landen, het tweede niet, veel andere landen zijn via offensieve oorlogen tot stand gekomen.
 7. Vrije toegang voor andere religies tot hun heilige plaatsen. Dit was en is tijdens Moslim-dominantie niet altijd mogelijk.
 8. Zelf aangekocht. De Joden hebben vrijwel al het particulier grondbezit gekocht.

Trans-Jordanië. In 1922 werd de Balfour-Declaratie door de Volkenbond in het Engelse Mandaat over Palestina opgenomen. Zo werd Palestina dus formeel door de wereldgemeenschap unaniem juridisch aan een toekomstige Joodse staat toegewezen: “op basis van de historische connectie van het Joodse volk”.
Dit is nooit herroepen en dus nog steeds geldig. De Volkerenbond bestaat weliswaar niet meer, maar Artikel 80 van het handvest van de Verenigde Naties bleven de toen bestaande mandaten van de Volkerenbond rechtsgeldig.
Dit recht van het Joodse volk op een staat in wat nu Israël, Jordanië, de Golan hoogvlakte en de omstreden gebieden zijn, is dus internationaal vastgelegd lang voor de Tweede Wereldoorlog.
Dit overigens met instemming van de Arabische landen, die kregen hun eigen landen uit de resten van het Ottomaanse Rijk.

In het Mandaat wordt erkend dat (nog) niet het gehele Joodse volk er woont, vandaar dat artikel 6 van het Mandaat stelt dat Joodse immigratie moet worden bevorderd.
In 1947 Het Tweede aanbod: Het Verdelingsplan van de VN, resolutie 181 in 1947. Een commissie stelde een nieuwe verdeling voor dat werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Het stuitte op verzet van Arabische zijde omdat zij vonden dat ze niet beloond werden naar hun meerderheid aan inwoners. Verschillende landen en commissies bogen zich over het probleem. De Joden accepteerden het Verdelingsplan maar de Arabieren wezen het af. In 1947 bestaat de bevolking van West Palestina uit 600.000 Joden en 1.200.000 moslims en christenen.

Einde bron.

Grenzen van Israël

De staat Israël met de huidige grenzen (inclusief de zogenaamde bezette gebieden), zijn nog steeds NIET de grenzen van het Israël ten tijde van Jezus. De "bezette gebieden" waren en zijn het eigendom van Israël en was het gebied in de tijd van Jezus.
Slechts de Gaza kan men toekennen aan de Palestijnen, meer rechten hebben de Palestijnen NIET. Met hun aanvallen ontkennen zij hun overeenkomst uit 1922. Het is de overduidelijk de schuld van de VN dat het Palestijnse probleem en geweld bestaat. De VN hebben de oorspronkelijke grenzen van Israël in 1947 geschonden.
Het beloofde land van Israël zal in de toekomst door de HEERE GOD Zelf hersteld worden, welk veel groter is dan het huidige Israël, namelijk van de rivier de Eufraat (de rivier heeft een lengte van 2735 kilometer. De rivier begint in Noordoost-Turkije en stroomt via Syrië naar Irak) tot de rivier de Nijl.
Het is dus niet zo verbazingwekkend dat de Egyptenaren (en Israëli's) engelen (en grote mensen) zagen vechten tijdens de zes-daagse oorlog.

Is de huidige staat Israël door God?

Zeer beslist. Ondanks alle aanvallen van Arabische landen, ja zelfs op de sabbat, hebben zij verloren. Vele zijn de getuigenissen van de aanvallers dat zij engelen gezien hebben die voor de Israëlieten streden en waarvoor zij op de vlucht sloegen. Een bewijs te meer dat de huidige staat door God is ingesteld. Een bewijs hiervoor komt uit Ezechiël 36 en 37. Het huidige Israël is de vervulling uit Ezechiël 37:7-10.
7 Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; 8 ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.9 Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. 10 Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.
Ezechiël 37:8 MAAR GEEST WAS ER NOG NIET IN HEN, is ook een vervulling. De bevolking in Israël doet "alles in eigen kracht". Er is nog geen ware aanbidding van de HEERE (JHWH of JHVH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה jod-hee-vav-hee en is in de Hebreeuwse Bijbel de naam van God). Verzen 12-14 zal vervuld worden bij de tweede Wederkomst van Jezus Christus (Mattheüs 24:30), dan zal Ezechiël 36 vervuld worden.

Zo wat betekent de 70 JAAR ISRAËL voor de christen?

Heel veel. Mattheüs 24:32-34
Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan. Dit geslacht wijst naar de huidige generatie Joden die in Israël wonen. Op 14 mei 1948 werd de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël afgekondigd. Zodat dit jaar, het 70 jaar is dat dit geslacht bestaat. Psalm 90:10 zegt "De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren". De dagen onzer jaren zijn één generatie/geslacht. De zeventig jaren zijn COMPLEET. Maar de Joden zijn een sterk volk, getuige de overleving van de concentratiekampen en de oorlogen door de Arabieren en Palestijnen. Dus het geslacht kan tachtig jaar zijn. Voor de christen betekent het echter dat de eerste Wederkomst vanaf nu elk ogenblik kan geschieden, Mattheüs 24:36-44:
36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Gaan we uit van vers 34 en tachtig jaar, en de verzen 4-29 welk spreekt over de 7 jaar van Grote Verdrukking, dan dienen we te rekenen met 80 - 7 jaar is 73 jaar na de uitroeping van de staat Israël. Want eerst moet de Grote Verdrukking passeren, VÓÓR de tweede Wederkomst van Christus in vers 30. Maar vers 36 zegt duidelijk die dag en die ure WEET NIEMAND. Wij weten niet wanneer de Grote Verdrukking begint, maar vers 32 is duidelijk LEER, de huidige tekenen zijn overduidelijk, het begin van de Grote Verdrukking is nabij.
Verzen 40-42 is een andere waarschuwing voor de christen. Slechts de helft (?, zie Mat. 25:1-13 vijf wijze (de helft) en vijf dwaze maagden) nemen deel aan de bruiloft in de bruiloftszaal. Dat betekent dat de helft van de christenen (die niet leven onder leiding van de Heilige Geest, maar in de wereld leven) door de Grote Verdrukking zullen gaan? En hun geloof in Jezus Christus beproefd zal worden.
Verzen 40-42 wordt verduidelijkt in 1 Corinthiërs 15:50-52 en 1 Thessalonicenzen 4:15-17: de eerste Wederkomst van Christus, welke spoedig zal geschieden. De gestorven christenen (ontslapenen), die momenteel in het paradijs verblijven, zullen het eerst opgewekt worden en Jezus Christus tegemoet gaan in de wolken, daarna de levenden christenen (zelf die leven onder controle en vol zijn van de Heilige Geest) zullen de aarde verlaten en Jezus Christus in de wolken/lucht tegemoet gaan, en naar de Hemel gaan.
Tijdens deze opname verandert het sterfelijke, zondige, vergankelijke lichaam van de christen in een ondeelbaar ogenblik in een onsterfelijk, zondeloos en onvergankelijk lichaam. Waarom? Omdat geen zondig lichaam de Hemel kan binnengaan (vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven) en de opgenomen christen ontvangt het eeuwig leven. Een leven zonder dood, zonder einde!