BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven.
Welkom bij de HGNZ.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen
en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes
en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Lees verder

Jesus in cloud

Laatste revisie 13 juni 2024. Wat is nieuw?

Wat is de Bijbeltekst voor vandaag? Filppenzen 3:13-14

Deze website is ook toegankelijk via www.hgnz.org

BIJBELSTUDIE voor een gezond christelijk leven.

Lees verder

Laatste revisie 13 juni 2024. Wat is nieuw?

Wat is de Bijbeltekst voor vandaag? Filppenzen 3:13-14

Heilige levenswandel
1 Petrus 1:13-25

1 Petrus 1:13-25

Lees de Bijbel in het Nederlands

BijbelNBG Bijbel on-line

Bijbelstudie Genesis

Geeft vers voor vers uitleg. De schepping. Wat is de waarheid de schepping of evolutie? De afwijzing van Kaïns offer: zonder bloedstorting, geen vergeving. De zondvloed. Wat is zonde? Waarom de noodzaak van Verlossing door het bloed van Jezus Christus? De zondeval en de ark van Noach. Gods verbond: de regenboog. De bouw van de Toren van Babel en de spraakverwarring. De strijd van Abraham in het Beloofde Land. Het geven van tienden door Abram aan Melchisedek. Gods beloften aan Abraham. De beloofde Zoon Isaak. Abrahams voorbede voor Sodom. Verwoesting van Sodom en Gomorra. De geboorte van Isaak en Gods belofte. Isaak als brandoffer. Het kiezen van de vrouw voor Isaak en zijn huwelijk. Geen vertrouwen van Isaak in God. Jakob verlaat zijn vader en ontmoet God. Jakob bij Laban. De huwelijken van Jakob, en zijn kinderen.

Bijbel studie

Genesis Bijbelstudie

Bijbelstudie Exodus 25-28, De Tabernakel

Video en Diapresentatie.
De betekenis Tabernakel vertaalt naar het offer van Jezus aan het kruis. Het perfecte Lam Jezus Christus. Vergeving door het bloed van Jezus. De priesterlijke taken van de christen. De WEG tot God. De tabernakel en zijn huidige betekenis (typologie). Zie toe, dat u alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg (Exodus 25:40). De drie kleuren van het Poort Gordijn. De 4 Steunpilaren van de Poort. De enige weg nu tot God is: Jezus Christus. Jezus Christus is de enige brug, Die de kloof tussen de zondige mens en God kan overbruggen. Hoe kan men (jij) zichzelf met God verzoenen ? De 8 stappen van verlossing tot de dienst van de gelovige. Het wasvat. De Voorhang. Het Heilige. De 7-armige kandelaar (Menora). De toonbroden. Het gouden reukoffer altaar. De Ark des Verbonds. De 5 pilaren van het Heilige der Heilige. De borstplaat van Aäron

Bekijk

Tabernakel Bijbelstudie

Bijbestudie Nehemia

Uitleg vers voor vers. Wat zijn de lessen die wij als gelovige kunnen leren uit Nehemia's leven? Discipelschap. Lauwheid. Opdracht. Bouwen. Moeilijkheden. Bijbel lezen. Nehemia een beeld van Jezus. Geloof's studie. De Bijbelstudie Nehemia laat zien het doorzettingsvermogen van Nehemia, zijn strijd voor de weder opbouw van de muren van Jeruzalem. Het geeft 7 waardevolle lessen voor de strijd van de christen. Discipelschap. Lauwheid. Opdracht en Gebed. Herbouw de muren van Jeruzalem. Moeilijkheden en Aanvallen. Maatregelen met betrekking tot de armen. Voltooiing van de muren. Bewaking van de muren van Jeruzalem. Opwekking: Bijbel lezen, Gebed en Toewijding. Dag van berouw en gebed om de Wet te onderhouden. Nehemia beeld van de Here Jezus Christus en de lessen voor de gelovigen. Inwijding van Jeruzalem.

Bijbel studie

Nehemia Bijbelstudie

Bijbestudie Zacharia

Vers voor vers. Uitleg van de profetieën die God aan de profeet en priester Zacharia heeft gegeven. Zacharia ziet een man met een meetsnoer in de hand. Deze persoon meet Jeruzalem. God rekent af met degenen die God niet trouw zijn. God, als Koning der heiligen, regeert de Kerk door Christus. God heft Zijn toorn tegen Zijn volk. Oproep tot bekering. De man met het meetsnoer. Jozua gerechtvaardigd. De kandelaar en de twee Olijfbomen. De vliegende boekrol. De aankondiging van de Spruit. Geen vasten, maar gehoorzaamheid. Heilsbeloften. De Here en Israëls buren. Alleen de Here geeft regen. De twee herders. Belegering en bevrijding van Jeruzalem. Uitroeiing van afgoderij en valse profeten. Jezus' voeten op de berg Sion.

Bijbelstudie

Zacarias Bijbelstudie

Bijbelstudie Mattheüs

Vers voor vers. Waarom de maagdelijke geboorte? Verzoekingen van Jezus door satan. Uitleg van de Bergrede. Oordeel over de mens. Gelijkenissen door Jezus. Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden. Onderwijs door Jezus. Het recht des keizers. Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden. Het Koninkrijk der Hemelen. Huwelijk en Echtscheiding. De arbeiders in de wijngaard en hun loon. Wie is de Christus? Eindtijd: Rede over de laatste dingen. De wederkomsten van Jezus Christus. Één wordt opgenomen de ander blijft achter. De wijze en dwaze maagden. Jezus geeft de geest. De kruisiging en opstanding van Jezus. Drie dagen en drie nachten in het graf. Uitzending en opdracht door Jezus.

Bijbel studie

Mattheus Bijbelstudie

Evangelie van Johannes

Hoe kan men het eeuwige leven in de Hemel verkrijgen? Uitleg van het evangelie aan de hand van voorbeelden. Waarom heeft de mens verlossing nodig? Waarom ben je gescheiden van God? Is de mens een zondaar? Maar ik begrijp dit alles niet? Maar dat is wel heel erg gemakkelijk? Maar God en engelen zie ik niet? Ik begrijp niet waarom ik redding nodig heb. Waarom is geloven in Jezus zo moeilijk. Het leven gaat niet over rozen.

Bijbel studie

Jesus Speared

Bijbelstudie Korinthiërs

Wat betekent het dat de gelovige voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen en verantwoording dient af te leggen over zijn/haar leven op aarde? Goede werkers ontvangen loon van Jezus. Slechte werkers worden gered als door het vuur heen. In de christen woont de Heilige Geest. Geestelijk tegenover de wereld. De Heilige Geest doorzoekt de mens. De vleselijke mens. De christen bouwt op het fundament van Jezus Christus. Bouwen op het fundament van Jezus. De apostel Paulus als voorbeeld. Grove zonde. Leef tot eer van de Here Jezus Christus. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Het christelijke huwelijk en vrijgezel blijven. Eten van (offer)vlees. Rechten van apostelen. Israël als waarschuwing. De hoofdtooi van de vrouw. Misverstanden bij het Avondmaal. De geestelijke gaven. Het lichaam van Christus heeft vele leden. De Liefde. Spreken in tongen. In de lucht spreken? Noodzaak van uitleg. De opstanding van Jezus Opname van de Gemeente. De inzameling, tienden en giften.

Bijbel studie

Korinthiers Bijbelstudie

Bijbelstudie Galaten

Vers voor vers. De Bijbelstudie Galaten vertelt hoe Paulus apostel werd en erkend. Eén evangelie. Rechtvaardging door de wet of door het geloof? Geen dienstbaarheid meer. De christelijke vrijheid. Vlees of Geest? Begrafenis of crematie, of vrije keus? Is tatoeages toegestaan of vrije keus? Hoe behaag je God? Houden van de wet, de Tora? Wat zijn de werken van het VLEES? Wat zijn de werken van de GEEST? Ondersteun elkaar.

Bijbel studie

Galaten Bijbelstudie

Bijbelstudie Efeziërs

Vers voor vers. Leg het oude leven af en wandel in het nieuwe leven onder leiding van de Heilige Geest. Doof de Heilige Geest niet uit. Voorbede door de christen. Huisgenoten Gods. Het werk van Paulus onder de heidenen. De gemeente is het Lichaam van Christus. Hoe leven wij het nieuwe leven? Reinheid in het leven van de christen. Het christelijke leven binnen het huwelijk. Kinderen en ouders. Slaven en hun heren. Soldaat van de Here Jezus Christus. De wapenuitrusting van de christen in Efeze 6. Verzegeld met de Heilige Geest.

Bijbel studie

Efeze Bijbelstudie

Bijbelstudie Thessalonicenzen

Vers voor vers. Verklaart de resultaten van de prediking. Vreugde in Jezus Christus. De aansporing om op heilige wijze te wandelen. De eerste komst van Christus en de waakzaamheid. Zeg dank voor de toename van geloof en liefde. Verklaring van de wederkomst van Christus. Gelovige die zich onregelmatig gedraagt en verwijt.

Bijbelstudie

Thessalonicenzen Bijbelstudie

Bijbelstudie Timoteüs

Vers voor vers. Valse leraren. Voorschriften. Aan welke eisen moet een werker (pastor, oudste, diaken) voldoen in dienst van Jezus? Voorbereiding op de strijd tegen satan en demonen. Taak van Gods arbeiders. Pas op voor afvalligheid van het geloof. Gedrag van vrouwelijke kerkleden. Gevaar werelds leven. De Bijbelstudie 2 Timoteüs legt uit soldaat voor Jezus, strijd tegen de duivel, oorlog en het evangelie, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, evangelie, woord van God. Hoe bereid je je voor op de strijd? Volledige inzet voor de strijd en de overwinning. Nut van de Heilige Schrift, Oude en Nieuwe Testament.

Bijbelstudie

Timoteus Bijbelstudie

Bijbelstudie Boek Openbaring

Vers voor vers. De brieven aan de Zeven Gemeentes: Efeze, Smyrna, Pérgamum, Thyatira, Sardes, Filadéfia en Laodicéa. De 24 oudsten. De verzegelde boekrol met 7 zegels. De eerste zes zegels. De 144000 uit Israël. Het zevende zegel en de zeven bazuinen. De vijfde bazuin. Verzegel de zeven donderslagen. De twee getuigen. De vrouw en de Draak. Het Beest in Openbaring. Het merkteken 666. Gevallen is het grote Babylon. De gramschap Gods voleindigd. De Draak, het Beest en de valse profeet. (H)Armagedon. Het lot van Babylon. Babylon zal nooit meer gevonden worden. Satan geworpen in de poel des vuurs. Het oordeel over de levenden en de doden. Het 1000-jarige Koninkrijk van Jezus. De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, het Nieuwe Jeruzalem. De rivier met het water des levens.

Bijbelstudie   Preken

Openbaring Bijbelstudie

Jezus Aangenomen

Ik heb Jezus aangenomen,
wat nu?

Geschikt voor kringen. Wat betekent het om een christen te zijn? Stap voor stap in het christelijke leven. Wat betekent de doop? Wat is zonde? Wat betekent wedergeboorte? Wat is leven in de wereld? Welke drie graden van zonde zijn er?

Lees verder

Bijbel lezen

Hoe lees ik mijn Bijbel?

De Bijbel lezen is niet gelijk zoals men een roman of boek leest. Zo hoe lees ik mijn Bijbel? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen begrijpen? Wat er in de Bijbel staat geschreven? Bijbellezen is jouw Stille tijd met God. Middels Bijbellezen leer je de Wil van God kennen, het is de Heilige Geest die jouw ogen opent. Door Bijbellezen leer je Gods geboden kennen. De christelijke waarden en normen.

Lees verder

Evangelie

Wat is het Evangelie?

Vragen over het evangelie en redding in deze moderne tijd. Vergeving van zonde. Het bloed en water bij de dood van de Here Jezus Christus. Aanbod van vergeving. Drie dagen en drie nachten van de dood van Jezus. Is het evangelie gratis? Welke prijs moet ik betalen?

Lees verder

Televisie Preken

Preken door Wilfred Starrenburg

Bijbelstudie  Kijk nu

Televisie Openbaring Preken

Openbaring
Preken door Wilfred Starrenburg
Bijbelstudie  Kijk nu

Televisie Covid Preken

Covid-19 door Wilfred Starrenburg

Bijbelstudie  Kijk nu

Reis door Israel

Reis door Israël, deel 1
Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4.

Kijk nu

Reis door Israel2

Onze reis door Israël, deel 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tower of David, City of David, Olijfberg, Golden Gate, Zaal van het Heilige Avondmaal, Gethsemane, Via Dolorosa (Kruisweg), Graf van Jesus, Klaagmuur, Klaagmuur tunnels, Yad Vashem (Holocaust) museum

Kijk nu

Televisie Preken

Preken door Wilfred Starrenburg

Bijbelstudie  Kijk nu

Televisie Openbaring Preken

Openbaring
Preken door Wilfred Starrenburg
Bijbelstudie  Kijk nu

Televisie Covid Preken

Covid-19 door Wilfred Starrenburg

Bijbelstudie  Kijk nu

Reis door Israel

Reis door Israël, deel 1
Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4.

Kijk nu

Reis door Israel2

Onze reis door Israël, deel 2
Jeruzalem, Bethlehem, Tower of David, City of David, Olijfberg, Golden Gate, Zaal van het Heilige Avondmaal, Gethsemane, Via Dolorosa (Kruisweg), Graf van Jesus, Klaagmuur, Klaagmuur tunnels, Yad Vashem (Holocaust) museum

Kijk nu

Het Goede Nieuws Zending (HGNZ) of EZZB

AdresRua Clóvis Líra 246, Nova Parnamirim,
Parnamirim - RN
Brazilië

Telefoon
(0055)(84) 99142 5210

Over De Auteur

De schrijver van de Bijbel studies is Wilfred René Starrenburg. Heeft eerst een technische vliegtuig opleiding (grondwerktuigkundige) gevolgd en afgestudeerd aan de HTS informatica (bachelor degree). Gewerkt in Iran, Zweden, Ierland, Engeland en Nederland. 3-jarige interne Bijbelschool opleiding. Woont met vrouw en twee kinderen in Brazilië.